Tag: TUE

0 (0)">
Publicystyka

Hanna Gronkiewicz-Waltz: Gwarancje niezależności krajowego banku centralnego – glosa do wyroku TSUE z 2019 r. oraz komentarz aktualny 0 (0)

Krytyczna ocena sposobu zarządzania przez prof. Adama Glapińskiego Narodowym Bankiem Polskim i Radą Polityki Pieniężnej, którego obciąża się odpowiedzialnością za nieskuteczne przeciwdziałanie inflacji oraz nielegalne finansowanie przez bank centralny deficytu budżetowego, doprowadziła do pojawiającego sięDalej

0 (0)">
Państwo

TSUE, C-204/21: Polska uchybiła ciążącym na niej traktatowym zobowiązaniom zarówno w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN, jak i ustawy kagańcowej (komunikat i wyrok) 0 (0)

WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 5 czerwca 2023 r.(*) […] W sprawie C‑204/21 mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na podstawie art. 258 TFUE, uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wniesioną w dniu 1 kwietnia 2021 r., Komisja Europejska, którą reprezentowali K. Herrmann i P. J. O. Van Nuffel,Dalej

0 (0)">
Poza działami, Trybunał

Trybunał Konstytucyjny: K 8/21 czyli jak nie płacić za uchybienia praworządności. Komunikat TK, wniosek Z. Ziobry i zapis video rozprawy 19 października 2022 r. 0 (0)

22 lutego 2022 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał wniosek Prokuratora Generalnego dotyczący okresowej kary finansowej lub ryczałtu nakładanego przez TSUE oraz środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej. Po wysłuchaniuDalej

0 (0)">
Państwo, Poza działami

TSUE: mechanizm warunkowości horyzontalnej może wchodzić w zakres przyznanej Unii przez traktaty kompetencji do określania zasad finansowych (komunikat) 0 (0)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku wydanym 16 lutego oddalił wniesione przez Węgry i Polskę skargi podważające mechanizm warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego.Dalej