Zmienność składów w Trybunale – zarządzenia prezesa

0
(0)

Publikujemy część zarządzeń Prezesa TK o wyznaczeniu składu; jak widać, niekiedy STK Julia Przyłębska zmienia składy zupełnie dowolnie. Sprawa SK 8/16 jest przy tym dodatkowo ciekawa – 28 marca br. zmieniono w tej sprawie sprawozdawcę z STK Zb. Jędrzejewskiego na dr. hab. M. Muszyńskiego, 11 kwietnia br. przywrócono Zb. Jędrzejewskiego do składu w miejsce STK P. Tulei, dzień później – 12 kwietnia br. pani Przyłębska się rozmyśliła – uchyliła swoje zarządzenie z 11 kwietnia br. Proceder mało poważny, zwłaszcza że ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym żadnej dowolności nie dopuszcza:

Art. 38. 1. Sędziów Trybunału do składu orzekającego, w tym przewodniczącego składu i sędziego sprawozdawcę, wyznacza Prezes Trybunału według kolejności alfabetycznej uwzględniając przy tym rodzaje, liczbę oraz kolejność wpływu spraw do Trybunału.
2. Prezes Trybunału w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza ze względu na przedmiot rozpoznawanej sprawy, może wyznaczyć sędziego sprawozdawcę, odstępując od kryteriów wymienionych w ust. 1.

Nie zdaje się, by między 11 a 12 kwietnia zaszedł uzasadniony przypadek.

P 10/16

Zarządzenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 maja 2016 r.

1. Wpisać pytanie prawne do repertorium: P 10/16

2. Wyznaczam skład orzekający:
przewodniczący składu: Andrzej Wróbel
sędzia sprawozdawca: Marek Zubik
sędziowie do uzupełnienia składu:
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

3. Doręczyć pytanie prawne wraz z pouczeniem uczestnikom postępowania:
– Sejmowi,
– Prokuratorowi Generalnemu,
– Radzie Ministrów.
4. O wszczęciu postępowania poinformować:
– Rzecznika Praw Obywatelskich.
5. Powiadomić sąd pytający o nadaniu biegu pytaniu prawnemu.

Andrzej Rzepliński

Zarządzenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 maja 2016 r. o połączeniu spraw

1. Z uwagi na tożsamość przedmiotu pytania prawnego Sądu Rejonowego w Grudziądzu I Wydział Cywilny z 18 września 2015 r. uzupełnione postanowieniem z 12 kwietnia 2016 r. (I Ns 638/13) – P 11/16 oraz pytania prawnego Sądu Rejonowego w Grudziądzu I Wydział Cywilny z 1 kwietnia 2016 r. (I Ns 1843/15) -P 10/16 – zarządzam łączne ich rozpoznanie pod wspólną sygnaturą akt P 10/16 w składzie orzekającym wyznaczonym zarządzeniem Prezesa TK z 4 maja 2016 r.:

przewodniczący składu: Andrzej Wróbel

sędzia sprawozdawca: Marek Zubik

sędziowie do uzupełnienia składu:

Leon Kieres

Julia Przyłębska

Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Stanisław Rymar

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

2. O powyższym powiadomić uczestników postępowania:

– Sąd Rejonowy w Grudziądzu (I Ns 638/13),

– Sąd Rejonowy w Grudziądzu (I Ns 1843/15),

– Sejm,

– Radę Ministrów,

– Prokuratora Generalnego.

3. O wszczęciu postępowania oraz połączeniu spraw powiadomić:

– Rzecznika Praw Obywatelskich.

Andrzej Rzepliński

Zarządzenie prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r. o połączeniu spraw

1. Z uwagi na tożsamość przedmiotu pytania prawnego Sądu Rejonowego w Grudziądzu I Wydział Cywilny z 8 czerwca 2016 r. (I Ns 8/16) – P 14/16 oraz połączonych pytań prawnych Sądu Rejonowego w Grudziądzu I Wydział Cywilny: zl kwietnia 2016 r. (I Ns 1843/15) oraz z 18 września 2015 r. (I Ns 638/13) -P 10/16 – zarządzam łączne ich rozpoznanie pod wspólną sygnaturą akt P 10/16 w składzie orzekającym wyznaczonym zarządzeniem Prezesa TK z 4 maja 2016 r.:

przewodniczący składu: Andrzej Wróbel

sędzia sprawozdawca: Marek Zubik

sędziowie do uzupełnienia składu: Leon Kieres

Julia Przyłębska

Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Stanisław Rymar

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

2. O powyższym powiadomić uczestników postępowania:

– Sąd Rejonowy w Grudziądzu (I Ns 8/16),

– Sąd Rejonowy w Grudziądzu (I Ns 1843/15),

– Sąd Rejonowy w Grudziądzu (I Ns 638/13),

– Sejm,

– Radę Ministrów,

– Prokuratora Generalnego.

3. O wszczęciu postępowania oraz połączeniu spraw powiadomić:

– Rzecznika Praw Obywatelskich.

Andrzej Rzepliński

Zarządzenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 2016 r. o ponownym wyznaczeniu składu orzekającego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157), celem dostosowania do wymagań art. 26 tej ustawy, ponownie wyznaczam skład orzekający w sprawie P 10/16,

przewodniczący składu: Andrzej Wróbel

sędzia sprawozdawca: Marek Zubik

sędziowie do uzupełnienia składu: Stanisław Biernat

Piotr Tuleja

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Andrzej Rzepliński

Zarządzenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 września 2016 r. o połączeniu spraw

1. Z uwagi na tożsamość przedmiotu pytania prawnego Sądu Rejonowego w Brodnicy I Wydział Cywilny z 28 lipca 2016 r. (I Ns 681/15) – P 18/16 oraz połączonych pytań prawnych Sądu Rejonowego w Grudziądzu I Wydział Cywilny: z 1 kwietnia 2016 r. (INs 1843/15), z 18 września 2015 r. (I Ns 638/13) oraz z 8 czerwca 2016 r. (INs 8/16) – P 10/16 – zarządzam łączne ich rozpoznanie pod wspólną sygnaturą akt P 10/16 w składzie orzekającym wyznaczonym zarządzeniem Prezesa TK z 14 września 2016 r.:

przewodniczący składu: Andrzej Wróbel

sędzia sprawozdawca: Marek Zubik

sędziowie do uzupełnienia składu: Stanisław Biernat

Piotr Tuleja

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

2. O powyższym powiadomić uczestników postępowania:

– Sąd Rejonowy w Brodnicy (I Ns 681/15),

– Sąd Rejonowy w Grudziądzu (I Ns 1843/15),

– Sąd Rej ono wy w Grudziądzu (I Ns 63 8/13),

– Sąd Rejonowy w Grudziądzu (I Ns 8/16),

– Sejm,

– Prokuratora Generalnego.

3. O wszczęciu postępowania oraz połączeniu spraw powiadomić:

– Rzecznika Praw Obywatelskich.

Andrzej Rzepliński

Zarządzenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2017 r. o zmianie w składzie orzekającym

Wobec wygaśnięcia mandatu sędziego TK Andrzeja Wróbla wyznaczam w jego miejsce sędziego TK Grzegorza Jędrejka na przewodniczącego składu orzekającego w sprawie o sygn. P 10/16.

Julia Przyłębska

Skład TK – zmieniony:

przewodniczący, sprawozdawca + sędziowie:

G. Jędrejek

M. Zubik

S. Biernat

P. Tuleja

S. Wronkowska-Jaśkiewicz

Zarządzenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2017 r. o zmianie w składzie orzekającym

Ze względów organizacyjnych zmieniam skład orzekający w sprawie o sygn. P 10/16 w ten sposób, że w miejsce sędziego TK Stanisława Biernata wyznaczam sędziego TK Lecha Morawskiego do uzupełnienia składu orzekającego.

Julia Przyłębska

Skład TK – zmieniony

przewodniczący, sprawozdawca + sędziowie:

G. Jędrejek

M. Zubik

L. Morawski

P. Tuleja

S. Wronkowska-Jaśkiewicz

Zarządzenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2017 r. o zmianie w składzie orzekającym

Zmieniam skład orzekający w sprawie o sygn. akt P 10/16 w ten sposób, że:

1) w miejsce sędziego TK Grzegorza Jędrejka wyznaczam sędziego TK Mariusza Muszyńskiego, na przewodniczącego składu orzekającego,

2) w miejsce sędziego TK Marka Zubika wyznaczam sędziego TK Grzegorza Jędrejka, na sprawozdawcę składu orzekającego,

3) w miejsce sędziego TK Piotra Tulei wyznaczam sędziego TK Julię Przyłębską, do uzupełnienia składu orzekającego.

Julia Przyłębska

Skład TK – zmieniony:

przewodniczący: M. Muszyński sprawozdawca: G. Jędrejek + sędziowie:

L. Morawski

J. Przyłębska

S. Wronkowska-Jaśkiewicz

K 1/17

Zarządzenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lutego 2017 r.

1. Wpisać wniosek do repertorium: K 1/17

2. Wyznaczam skład orzekający:

przewodniczący składu: Michał Warciński

sędzia sprawozdawca: Mariusz Muszyński

sędziowie do uzupełnienia składu:

Zbigniew Jędrzejewski

Leon Kieres

Małgorzata Pyziak-Szafnicka

3. Doręczyć wniosek wraz z pouczeniem uczestnikom postępowania:

– Sejmowi,

– Prokuratorowi Generalnemu.

4. Powiadomić wnioskodawcę – Rzecznika Praw Obywatelskich – o nadaniu biegu wnioskowi.

Julia Przyłębska

Zarządzenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2017 r. o zmianie w składzie orzekającym

Zmieniam skład orzekający w sprawie o sygn. akt K 1/17 w ten sposób, że:

1) w miejsce sędziego TK Michała Warcińskiego wyznaczam sędziego TK Mariusza Muszyńskiego, na przewodniczącego składu orzekającego,

2) w miejsce sędziego TK Mariusza Muszyńskiego wyznaczam sędziego TK Zbigniewa Jędrzejewskiego, na sprawozdawcę składu orzekającego,

3) w miejsce sędziego Zbigniewa Jędrzejewskiego wyznaczam sędziego TK Henryka Ciocha, do uzupełnienia składu orzekającego,

4) w miejsce sędziego TK Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej wyznaczam sędziego TK Lecha Morawskiego, do uzupełnienia składu orzekającego.

Julia Przyłębska

Skład TK – zmieniony:

przewodniczący, sprawozdawca, + sędziowie:

M. Muszyński Z. Jędrzejewski H. Cioch L. Kieres

L. Morawski

SK 8/16

Zarządzenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 2016 r.

1. Wpisać skargę konstytucyjną do repertorium: SK 8/16

2. Wyznaczam skład orzekający:

przewodniczący składu: Leon Kieres

sędzia sprawozdawca: Zbigniew Jędrzejewski

sędziowie do uzupełnienia składu: Piotr Pszczółkowski

Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Andrzej Rzepliński

Piotr Tuleja

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

3. Doręczyć skargę konstytucyjną wraz z pouczeniem uczestnikom postępowania:

– Sejmowi,

– Prokuratorowi Generalnemu,

– Radzie Ministrów.

4. O wszczęciu postępowania poinformować:

– Rzecznika Praw Obywatelskich.

5. Powiadomić pełnomocnika skarżącego o nadaniu biegu skardze konstytucyjnej.

Andrzej Rzepliński

Zarządzenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 2016 r. o ponownym wyznaczeniu składu orzekającego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157), celem dostosowania do wymagań art. 26 tej ustawy, ponownie wyznaczam skład orzekający w sprawie SK 8/16,

przewodniczący składu: Leon Kieres

sędzia sprawozdawca: Zbigniew Jędrzejewski

sędziowie do uzupełnienia składu: Julia Przyłębska

Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Piotr Tuleja

Andrzej Rzepliński

Zarządzenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 marca 2017 r. o zmianie w składzie orzekającym

Zmieniam skład orzekający w sprawie o sygn. SK 8/16 w ten sposób, że w miejsce sędziego TK Zbigniewa Jędrzejewskiego wyznaczam sędziego TK Mariusza Muszyńskiego na sprawozdawcę składu orzekającego.

Julia Przyłębska

Skład TK – zmieniony: przewodniczący L. Kieres, sprawozdawca + sędziowie: M. Muszyński J. Przyłębska M. Pyziak-Szafnicka P. Tuleja

Zarządzenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 kwietnia 2017 r. o zmianie w składzie orzekającym

Zmieniam skład orzekający w sprawie o sygn. SK 8/16 w ten sposób, że w miejsce sędziego TK Piotra Tulei wyznaczam sędziego TK Zbigniewa Jędrzejewskiego do uzupełnienia składu orzekającego.

Julia Przyłębska

Skład TK – zmieniony:

przewodniczący L. Kieres sprawozdawca, M. Muszyński + sędziowie: Z. Jędrzejewski, J. Przyłębska, M. Pyziak-Szafnicka

Zarządzenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 kwietnia 2017 r. o uchyleniu zarządzenia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Uchylam zarządzenie z dnia 11 kwietnia 2017 r. o zmianie w składzie orzekającym w sprawie o sygn. SK 8/16. W związku z powyższym do rozpoznania niniejszej sprawy właściwy pozostaje skład orzekający ustalony zarządzeniem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 marca 2017 r.

Julia Przyłębska

Skład TK – zmieniony:

L. Kieres przewodniczący, sprawozdawca + sędziowie:M. Muszyński J. Przyłębska M. Pyziak-Szafnicka P. Tuleja

SK 17/16

Zarządzenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 sierpnia 2016 r.

1. Wpisać skargę konstytucyjną do repertorium: SK 17/16

2. Wyznaczam skład orzekający: przewodniczący składu: Piotr Tuleja, sędzia sprawozdawca: Piotr Pszczółkowski, sędziowie do uzupełnienia składu: Stanisław Biernat, Zbigniew Jędrzejewski, Leon Kieres, Andrzej Wróbel, Marek Zubik

3. Doręczyć skargę konstytucyjną wraz z pouczeniem uczestnikom postępowania:

– Sejmowi,

– Radzie Ministrów,

– Prokuratorowi Generalnemu.

4. O wszczęciu postępowania poinformować:

– Rzecznika Praw Obywatelskich.

5. Powiadomić pełnomocnika skarżącego o nadaniu biegu skardze konstytucyjnej.

Andrzej Rzepliński

Zarządzenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 września 2016 r. o ponownym wyznaczeniu składu orzekającego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157), celem dostosowania do wymagań art. 26 tej ustawy, ponownie wyznaczam skład orzekający w sprawie SK 17/16,

przewodniczący składu: Piotr Tuleja

sędzia sprawozdawca: Piotr Pszczółkowski

sędziowie do uzupełnienia składu: Leon Kieres

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Andrzej Wróbel

Andrzej Rzepliński

Zarządzenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2017 r. o zmianie w składzie orzekającym

Wobec wygaśnięcia mandatu sędziego TK Andrzeja Wróbla wyznaczam w jego miejsce sędziego TK Grzegorza Jędrejka do uzupełnienia składu orzekającego w sprawie o sygn. SK 17/16.

Ponadto w miejsce sędziego TK Piotra Pszczółkowskiego wyznaczam sędziego TK Michała Warcińskiego na sprawozdawcę składu orzekającego.

Julia Przyłębska

Skład TK – zmieniony

przewodniczący sprawozdawca + sędziowie:

P. Tuleja

M. Warciński

G. Jędrejek

L. Kieres

S. Wronkowska-Jaśkiewicz

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments