Rola stowarzyszeń sędziowskich we wspieraniu niezależności sądownictwa – Opinia Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich

5
(1)

„Politycy powinni powstrzymywać się od prób wpływania na sędziów lub stowarzyszenia sędziowskie, w szczególności poprzez groźby, nieuzasadnione oskarżenia i kampanie medialne, jak również przez oferowanie awansów lub innych korzyści zawodowych.” – mówi punkt 82 Opinii nr 23 Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE), działającej przy Radzie Europy, która została opublikowana 6 listopada w Strasburgu.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” opublikowała najważniejsze wnioski Opinii’

Niniejsza opinia stanowi istotne wsparcie dla stowarzyszeń sędziowskich na narodowym jak i międzynarodowym szczeblu. Wyznacza ona pożądany standard, który podkreśla znaczenie stowarzyszeń sędziowskich w promowaniu niezawisłości sądów i utrzymaniu praworządności. Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ) akceptuje wiodącą rolę CCJE w sprawach związanych z niezawisłością, bezstronnością i statusem sędziów oraz zachęca wszystkie państwa członkowskie Rady Europy do stosowania rekomendacji zawartych w niniejszej opinii (sędzia Jose Igreja Matos, Przewodniczący EAJ).

Wnioski i rekomendacje zawarte w Opinii CCJE nr 23 (2020)

1. Stowarzyszenia sędziów są samorządnymi, nieprzynoszącymi dochodów (non-profit) podmiotami, które zrzeszają członków na zasadzie dobrowolności.

2. Wysoce pożądane jest, aby w każdym systemie wymiaru sprawiedliwości istniało przynajmniej jedno stowarzyszenie sędziów.

3. Państwa członkowskie muszą zapewnić warunki, w których sędziowie będą mogli skutecznie korzystać z prawa do zrzeszania się oraz wolności wypowiedzi, a także muszą powstrzymać się od działań, które mogłyby naruszyć niezależność stowarzyszeń sędziowskich.

4. Najważniejszymi zadaniami stowarzyszeń sędziów jest wspieranie zasady praworządności, ugruntowanie i obrona niezawiłości sędziów, ochrona ich statusu i dążenie do zapewnienia im odpowiednich warunków pracy.

5. Stowarzyszenia sędziów powinny również odgrywać ważną rolę w zakresie szkolenia sędziów i pielęgnowania etyki sędziowskiej oraz powinny one mieć udział w pracach nad reformą sądownictwa.

6. Stowarzyszenia sędziów, z racji swojej funkcji i przedmiotu działalności, mogą przyczynić się w istotny sposób do prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i zasady praworządności; ich wkład w tym zakresie jest ważny i wartościowy.

7. Stowarzyszenia sędziów powinny mieć możliwość analizy i wypowiedzenia się co do projektowanych aktów prawnych dotyczących statusu sędziów oraz zarządzania sądami.

8. Dialog pomiędzy władzami administrującymi sądami oraz przedstawicielami stowarzyszeń sędziowskich, jeśli jest oparty na otwartości i wzajemnym szacunku, gwarantuje polepszenie skuteczności wymiaru sprawiedliwości.

9. Stowarzyszenia sędziów są dobrze przygotowane do rzetelnego informowania mediów i opinii publicznej o roli i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

10. Stowarzyszenia sędziów nie powinny w ogóle angażować się w spory polityczne, a w szczególności unikać działań w interesie partii politycznych lub kandydatów na stanowiska polityczne. Działania stowarzyszeń sędziów ściśle wyznaczają ich zadania (por. pkt 4).

11. Stowarzyszenia sędziów powinny mieć demokratyczną strukturę. Finansowanie ich działalności i podejmowanie decyzji przez ich organy powinno opierać się na zasadzie przejrzystości.

12. Sędziowie nie mogą być obligowani do wyjawiania swego członkostwa w stowarzyszeniu sędziowskim.

13. Stowarzyszenia sędziów zrzeszają się w ramach europejskich stowarzyszeń i organizacji sądowniczych, co ułatwia międzynarodową współpracę sędziów w państwach członkowskich.

14. Stowarzyszenia sędziów na poziomie europejskim odgrywają znaczącą rolę w promowaniu i ochronie wartości europejskich i europejskich standardów prawnych w dziedzinie praworządności i praw człowieka. Dlatego też władze krajowe i międzynarodowe powinny należycie doceniać pracę tych stowarzyszeń.

15. CCJE zaleca, aby instytucje europejskie korzystały z doświadczeń i informacji stowarzyszeń europejskich odnoszących do poszczególnych krajów członkowskich i stanu ich judykatury.

16. CCJE promuje współpracę i wymianę między europejskimi stowarzyszeniami sędziów i innymi podmiotami europejskimi.

CCJE_OPINION_EN_18
Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

3 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments