Katowiccy sędziowie wstrzymują się od opiniowania kandydatów

0
(0)

14 stycznia 2019 r. obradowało w Katowicach Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej, które m.in. miało zaopiniować kandydatów do objęcia wolnych stanowisk sędziowskich w Sądzie Okręgowym i Sądzie Apelacyjnym w Katowicach. Zgromadzenie podjęło trzy załączone uchwały. Wobec treści pierwszej z tych uchwał Zgromadzenie bezterminowo wstrzymało się od dalszych czynności dotyczących opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie.

UCHWAŁA NUMER I

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ

Z DNIA 14 STYCZNIA 2019 ROKU

w sprawie opiniowania kandydatów na stanowiska sędziowskie

Zważywszy, że:

  • w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa jest istotnym ogniwem w procesie powoływania sędziów,

  • funkcjonujące obecnie jako Krajowa Rada Sądownictwa ciało składa się, między innymi, z sędziów powołanych w jej skład w sposób sprzeczny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, na co w swoich uchwałach zwracały uwagi prawie wszystkie reprezentacje samorządowe sędziów oraz organizacje i stowarzyszenia prawnicze, a także liczni i ważni przedstawiciele nauki prawa,

  • sama Rada ma wątpliwości co do swego umocowania w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, czemu dała wyraz przez złożenie do Trybunału Konstytucyjnego zapytania o swój status,

  • zakwestionowana została zgodność ukształtowania tej Rady z prawem Unii Europejskiej, a kwestię tę będzie w przyszłości rozstrzygał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

  • dotychczasowe działania funkcjonującego jako Krajowa Rada Sądownictwa organu dobitnie wskazują na pozamerytoryczne motywy jego decyzji, w tym zwłaszcza tych dotyczących obsadzania wakujących stanowisk sędziowskich w Sądzie Najwyższym i w sądach powszechnych, do orzekania w których zarekomendowała ona nader licznych kandydatów, których kwalifikacje zostały przez środowisko sędziowskie ocenione zdecydowanie negatywnie, odrzucając jednocześnie wielu znakomitych kandydatów, którzy zyskali zdecydowane poparcie tego środowiska,

  • przeprowadzona wśród wszystkich sędziów sądów powszechnych i administracyjnych ankieta wykazała, że przytłaczająca większość tych respondentów, którzy odpowiedzi już udzielili, uważa, że obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie spełnia roli organu stojącego na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz że wchodzący w jej skład sędziowie powinni z członkostwa w niej zrezygnować,

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej wstrzymuje się od uczestniczenia w procedurze powoływania sędziów na wakujące obecnie w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach i w leżących w obszarze jego właściwości sądach okręgowych stanowiska sędziowskie i do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości co do prawnego umocowania Rady odstępuje od opiniowania zgłaszających się na te stanowiska kandydatów.

Jednocześnie Zgromadzenie uznaje stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 10 stycznia 2019 roku, dotyczące skutków podjęcia przez organ samorządu sędziowskiego uchwały o odroczeniu zaopiniowania na wolne stanowiska sędziowskie, za bezzasadne, uchybia ono bowiem normie art. 58§2 Prawa o ustroju sądów powszechnych, przewidującej bezwzględny wymóg zaopiniowania kandydatów w drodze głosowania przeprowadzonego przez zgromadzenie sędziów.

UCHWAŁA NUMER II

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ

Z DNIA 14 STYCZNIA 2019 ROKU

w sprawie czynności zmierzających do kontynuowania procedur nominacyjnych

Wobec treści podjętej w dniu dzisiejszym uchwały numer I i z uwagi na przesłanki, jakie legły u jej podstaw, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej zobowiązuje przewodniczącego Zgromadzenia do powstrzymania się z przekazaniem zgłoszonych na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach i w Sądzie Okręgowym w Katowicach kandydatur do czasu ich zaopiniowania przez Zgromadzenie oraz do niewyznaczania następnego terminu obrad Zgromadzenia w celu przeprowadzenia procedur nominacyjnych do czasu rozstrzygnięć o zgodności bądź niezgodności aktualnego składu Krajowej Rady Sądownictwa z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i z prawem Unii Europejskiej.

UCHWAŁA NUMER III

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ

Z DNIA 14 STYCZNIA 2019 ROKU

w sprawie wynagrodzeń urzędników i innych pracowników sądowych

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej ponownie udziela pełnego poparcia asystentom sędziów, urzędnikom i innych pracownikom sądowym w ich dążeniu do zdecydowanej poprawy ich wynagrodzeń. Na konieczność urealnienia ich zarobków Zgromadzenie zwracało już uwagę w swojej uchwale z dnia 1 grudnia 2017 roku.

Zgromadzenie podkreśla, że od roku 2010 płaca minimalna wzrosła w Polsce o ponad 70%, znacznie też, bo o ponad 50% wzrosły średnie wynagrodzenia, tymczasem zarobki asystentów sędziów, urzędników i pracowników sądowych wzrosły w stopniu minimalnym.

Takie traktowanie tej grupy pracowników, dzięki kwalifikacjom i wysiłkowi których funkcjonują sądy, prowadzi do ich pauperyzacji i uchybia zasadzie godziwego wynagradzania.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments