Sędziowie, nie ustawajcie w próbach wyjaśniania ważności wyboru członków KRS, tak jak Paweł Juszczyszyn!

5
(1)

Apel Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia: do sędziów, by nie ustawali w działaniach zmierzających do wyjaśnienia ważności powołania obecnej Krajowej Rady Sądownictwa czy możliwości orzekania osób powołanych w politycznej procedurze, tak jak czynił to sędzia Paweł Juszczyszyn

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia w związku z wejściem w dniu 14 lutego 2020 roku w zasadniczej części ustawy z dnia 20 grudnia 2019 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw oświadcza, co następuje:

Powołana ustawa zawiera regulacje wprost sprzeczne z deklarowaną w preambule intencją jej uchwalenia. W rzeczywistości regulacje te niszczą samorząd sędziowski, odbierają sądom swobodę orzekania, sędziom głos i niezawisłość, a obywatelom prawo do niezależnego i bezstronnego sądu. Ustawa ta ma doprowadzić do ostatecznego przejęcia przez polityków Sądu Najwyższego, podobnie jak to uczyniono z Trybunałem Konstytucyjnym.

Zmiany te stanowią bezprecedensowy zamach na fundament demokratycznego państwa prawa – trójpodział władzy – bez którego Polska nie zostałaby przyjęta do grona państw zrzeszonych w Unii Europejskiej. Poprzez tę ustawę władza polityczna uzurpuje sobie prawo do wydawania w Polsce wyroków, choć w cywilizowanym świecie i zgodnie z Konstytucją RP wymiar sprawiedliwości sprawują sądy i trybunały. Poprzez obwarowany licznymi sankcjami, skierowanymi przeciwko sędziom, zakaz badania kwestii czy sąd był należycie obsadzony i bezstronny, niweczy dorobek prawny cywilizacji śródziemnomorskiej, a w szczególności Polski i Unii Europejskiej. Jako sędziowie zwracamy uwagę, że tego rodzaju rozwiązania prawne są niedopuszczalne ze względu na ich oczywistą sprzeczność z podstawowymi zasadami wyrażonymi w Konstytucji RP oraz w aktach europejskich takich jak Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej i dlatego nie podlegają stosowaniu.

Poprzez uchwalenie powołanej ustawy władza polityczna zmierza do uniemożliwienia wykonania przez wszystkie sądy w Polsce spoczywającego na nich obowiązku orzekania w zgodzie z tymi podstawowymi zasadami, które mają służyć ochronie praw obywatelskich, a w szczególności orzekania zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18 oraz uchwałą składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 roku (sygn. akt BSA I-4110-1/20). Przypominamy, że według utrwalonej w Unii Europejskiej zasady Simmenthal w przypadku kolizji krajowych regulacji ustawowych z normami wynikającymi z prawa europejskiego, w tym z praw podstawowych, sąd polski zobowiązany jest pominąć taką regulację ustawową przy wydawaniu orzeczenia. Nie do pogodzenia z wymogami wynikającymi z samej natury prawa wspólnotowego są przepisy krajowe, jak również praktyka legislacyjna, administracyjna lub sądowa, które prowadziłyby do zmniejszenia skuteczności prawa wspólnotowego, pozbawiając sąd krajowy orzekający w sprawie i stosujący prawo wspólnotowe możliwości uczynienia wszystkiego, co konieczne, aby uchylić stosowanie prawa krajowego stojącego na przeszkodzie (nawet tymczasowo) pełnej skuteczności norm wspólnotowych. Sąd krajowy, który stosuje prawo wspólnotowe, ma obowiązek zapewnić pełną jego skuteczność, a gdy jest to konieczne odmówić stosowania przepisów niezgodnych z prawem wspólnotowym nawet wówczas, gdy zostały przyjęte później, niż akt prawa wspólnotowego” (wyrok z dnia 9 marca 1977 r., C-106/77). Ta zasada rozciąga się na każdą podlegającą rozpoznaniu przez sąd sprawę, jako że każda sprawa dotyka kwestii podstawowej – obywatelskiego prawa do niezależnego i bezstronnego sądu.

W związku z tym zwracamy się do wszystkich sędziów, aby pozostając wierni złożonemu ślubowaniu, nie ustawali w działaniach zmierzających do wyjaśnienia ważności powołania obecnej Krajowej Rady Sądownictwa czy możliwości orzekania osób powołanych w politycznej procedurze, tak jak czynił to sędzia Paweł Juszczyszyn. Obowiązek taki wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 19 listopada 2019 r. i uchwały trzech połączonych izb SN z 23 stycznia 2020 r. Nawet jeżeli teraz będą wiązały się z tym nasilone represje, to nie możemy zaprzepaścić nadrzędnej wartości, jaką jest służba dla społeczeństwa na straży Konstytucji i Traktatów Europejskich. SSP Iustitia w sposób aktywny będzie pomagało w realizacji powyższych celów, a jednocześnie dołoży wszelkich starań by minimalizować negatywne skutki represji.

Odbieranie głosu i swobody orzekania sędziom to odbieranie głosu i swobody życia obywatelom.

SSP „Iustitia”

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments