Tag: ustawa kagańcowa

0 (0)">
Państwo

TSUE, C-204/21: Polska uchybiła ciążącym na niej traktatowym zobowiązaniom zarówno w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN, jak i ustawy kagańcowej (komunikat i wyrok) 0 (0)

WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 5 czerwca 2023 r.(*) […] W sprawie C‑204/21 mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na podstawie art. 258 TFUE, uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wniesioną w dniu 1 kwietnia 2021 r., Komisja Europejska, którą reprezentowali K. Herrmann i P. J. O. Van Nuffel,Dalej