Tag: Senat

5 (1)">Ryszard Piotrowski. Foto: Adrian Grycuk. Wikipedia.org
Legislacja, Państwo

Ryszard Piotrowski: Sam status «najwyższego przedstawiciela RP» nie przesądza jednoznacznie o udziale Prezydenta w posiedzeniu Rady Europejskiej 5 (1)

Rada Europejska nie jest ukształtowana jako forum, na którym państwa członkowskie reprezentuje przede wszystkim osoba z atrybutem najwyższego przedstawiciela państwa, ale nieuczestnicząca w procesach bieżącego rządzenia. Nie ma prawnych podstaw do przyjęcia założenia, że jużDalej

0 (0)">
Legislacja

Nowa ustawa o SN może zwiększyć zakłócenia w działaniu wymiaru sprawiedliwości. Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich dla Senatu 0 (0)

Powierzenie Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu spraw dyscyplinarnych sędziów spowoduje istotne przeciążenie NSA, zagrażające jego prawidłowemu funkcjonowaniu – pisze w swojej opinii dla Senatu prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. Aktualny tryb powoływania sędziów wciąż nie dajeDalej

0 (0)">
Dokumenty, Trybunał

Senat: prezes Julia Przyłębska pisze, byli prezesi – prof. Bohdan Zdziennicki i prof. Andrzej Rzepliński – przyszli, by powiedzieć (stenogram) 0 (0)

Marszałek Tomasz Grodzki: Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwunastego porządku obrad: informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku. Tekst informacji zawarty jest w druku nr 604. Marszałek Senatu otrzymaną informacjęDalej