Tag: Jewgienij Tanczew

0 (0)">
Dokumenty

Jewgienij Tanczew, Rzecznik generalny TSUE: Polska uchybiła zobowiązaniom traktatowym – pełny tekst Opinii w sprawie C-791/19: 0 (0)

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO EVGENIEGO TANCHEVA przedstawiona w dniu 6 maja 2021 r.(1) Sprawa C‑791/19 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Środki krajowe ustanawiające system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów – Artykuł 19 ust. 1 akapit drugi TUE – PaństwoDalej