Tag: C-157/21

0 (0)">
Państwo, Poza działami

Trybunał Sprawiedliwości UE: Wyrok z 16 lutego 2022 r. w sprawie mechanizmu warunkowości, oddalający skargę Polski (C‑157/21) 0 (0)

„Rzeczpospolita Polska nie przedstawiła […] żadnego dowodu mogącego wykazać, że ustawodawca Unii przekroczył przysługujący mu […] szeroki zakres uznania, gdy uznał za konieczne zaradzenie, za pomocą zaskarżonego rozporządzenia, mogącemu wynikać z naruszenia zasad państwa prawnegoDalej

0 (0)">
Państwo, Poza działami

TSUE: mechanizm warunkowości horyzontalnej może wchodzić w zakres przyznanej Unii przez traktaty kompetencji do określania zasad finansowych (komunikat) 0 (0)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku wydanym 16 lutego oddalił wniesione przez Węgry i Polskę skargi podważające mechanizm warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego.Dalej