Tag: anarchia

0 (0)">
Dokumenty

List otwarty dziekanów wydziałów prawa uczelni publicznych – apel o przestrzeganie zasad konstytucyjnych 0 (0)

My, niżej podpisani dziekani wydziałów prawa uczelni publicznych, wyrażamy dezaprobatę dla działań władz państwowych podważających zasadę trójpodziału i równoważenia władz oraz niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Nierespektowanie orzeczeń sądowych, nietransparentne i pośpiesznie prowadzone postępowania wDalej