Dzień: 2023-09-04

0 (0)">
Państwo

Marcin Krzemiński: SN orzekł, że detencja cudzoziemca to ultima ratio, nie może służyć represji, a za nieuzasadnione zastosowanie należy się zadośćuczynienie 0 (0)

Orzeczenie zapadło w wskutek rozpoznania kasacji dotyczącej zadośćuczynienia za niesłuszne umieszczenie w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców dwóch Czeczenek z obywatelstwem rosyjskim – kobiety i jej małoletniej córki, pisze dr. Marcin Krzemiński w serwisie konstytucyjny.pl MotywyDalej