Sędziowie Łódzcy uchwalili niemiłe władzy stanowiska

0
(0)

UCHWAŁA nr 1

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi

z dnia 3 lipca 2019 r.

w przedmiocie podtrzymania decyzji o odroczeniu opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w sądach rejonowych okręgu łódzkiego

W związku z toczącymi się postępowaniami przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczących wątpliwości co do legalności działania Krajowej Rady Sądownictwa w świetle art. 187 Konstytucji RP i w związku z treścią opinii Rzecznika Generalnego TSUE z dnia 27 czerwca 2019 r. w połączonych sprawach C 585/18, C 624/18 i C 625/18, w której wskazuje on, że „sposób powoływania członków KRS ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych”, co w dalszej konsekwencji może mieć znaczenie w kwestii oceny prawidłowości i skuteczności procedury awansowej na wolne stanowiska sędziowskie

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi

podtrzymuje decyzję podjętą 20 marca 2019 r. o odroczeniu opiniowanie kandydatów na wszystkie wolne stanowiska sędziowskie w sądach rejonowych okręgu łódzkiego do czasu ostatecznego usunięcia wątpliwości co do zgodności z prawem unijnym procedury nominacyjnej na te stanowiska i zobowiązaniu prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi do nieprzedstawiania Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatur na wolne stanowiska sędziowskie w okręgu łódzkich przed ich zaopiniowaniem przez Zgromadzenie.

Jednocześnie wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec niezastosowania się przez Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi SSO Michała Błońskiego do poprzedniej uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi w tym przedmiocie z dnia 20 marca 2019 r. i przeprowadzenia w miejsce opinii Zgromadzenia prywatnej opinii jednego jego członka, a następnie przekazanie tej opinii Krajowej Radzie Sądownictwa jako opinii Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi.

Wynik głosowania:

ZA- 32
PRZECIW – 2
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 4

UCHWAŁA Nr 2

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 3 lipca 2019 r.

w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, odnosząc się do działań podejmowanych przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych w ramach postępowania dyscyplinarnego wszczętego wobec dwojga sędziów naszego okręgu w związku z przebiegiem rozprawy z lutego 2017 r., jak również sposobu ich relacjonowania przez środki masowego przekazu:

nie przesądzając o winie lub niewinności naszych koleżanek wyraża stanowczy sprzeciw wobec traktowania ich w taki sposób, jakby kwestia winy była już przesądzona,
przypomina, że do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia obowiązuje zasada domniemania niewinności, dotycząca również postępowań dyscyplinarnych sędziów,
oświadcza, że wszczynanie postępowania w oparciu jedynie o doniesienia medialne jest pozbawione cech profesjonalizmu i obiektywizmu,
podkreśla, że postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte bez wysłuchania samych zainteresowanych, które miałoby na celu ustalenia ich stanowiska co do opisanych zdarzeń podczas gdy wszystkie poprzednie podobne czynności Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, prowadzone w ramach czynności wyjaśniających poprzedzających decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, zawierały element uprzedniego zwrócenia się do samych sędziów o nadesłanie stosownych wyjaśnień,
zwraca uwagę, że żaden z ówczesnych raportów Fundacji Court Watch Polska (za lata: 2016/2017 i 2017/2018) nie zawierał opisu podobnego zdarzenia, co musi dziwić, biorąc pod uwagę wypowiedzi jej przedstawicieli, że nie spotkali się nigdy dotąd z przypadkiem tak drastycznego zachowania się sędziego na sali rozpraw,
apeluje o prowadzenie rzetelnej relacji z dalszych czynności podejmowanych w tej sprawie.

Wynik głosowania:

ZA- 40
PRZECIW – 1
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 3

UCHWAŁA NR 3

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi

z dnia 3 lipca 2019 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi protestuje wobec ataków na Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab. Adama Bodnara, które zaistniały w związku z jego interwencją dotyczącą ochrony praw i godności osoby zatrzymanej i obecnie podejrzanej o dokonanie zbrodni w Mrowinach.

W pełni aprobujemy działania podjęte w niniejszej sprawie przez urząd Rzecznika Praw Obywatelskich oraz oświadczenie wydane przez Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, a dotyczące zatrzymania i traktowania mężczyzny podejrzanego o zabójstwo w Mrowinach – jako mające na celu przede wszystkim ochronę godności każdej osoby.

Sprzeciwiamy się przypadkom mowy nienawiści, która pojawiła się w odpowiedzi na opisane, konstytucyjnie umocowane i uzasadnione, działania Rzecznika Praw Obywatelskich,.

Podkreślamy, że, zarówno w tej jak i w innych sprawach, mowa nienawiści jest szkodliwa ze względu na konieczność ochrony prawa i wolności wszystkich obywateli;

Wzywamy pozostałe organy państwowe do podjęcia działań zmierzających do ochrony wszystkich obywateli przed coraz częściej pojawiającą się w przestrzeni publicznej mową nienawiści. Tolerowanie tego typu zjawisk będzie podważało zaufanie obywateli do państwa i jego instytucji.

Wynik głosowania:

ZA- 32
PRZECIW – 2
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ – 4

Sędziowie Łódzcy

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments