KRS irytuje się na uchwały, a ci nieposłuszni sędziowie – teraz z Apelacji Szczecińskiej – nie chcą opiniować

0
(0)

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z 23 maja 2019 r. w sprawie nieprzesyłania dokumentów kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie

W związku z niepokojącymi sygnałami o tym, że niektórzy prezesi sądów okręgowych i apelacyjnych powstrzymują się przed przesłaniem Krajowej Radzie Sądownictwa dokumentów kandydatów zgłoszonych w postępowaniach konkursowych na wolne etaty sędziowskie Rada przedstawia następujące stanowisko.

1) Krajowa Rada Sądownictwa podtrzymuje swoje stanowisko z 6 grudnia 2018 r. (nr WO 401-19/18, dot. WO 0752-115/18) wskazując na to, że opiniowanie kandydatów na sędziów jest uprawnieniem organów samorządu sędziowskiego, nie zaś przesłanką formalną przeprowadzenia procedury konkursowej przed Radą. Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84, ze zm.) brak opinii zgromadzeń i kolegiów nie stanowi bowiem przeszkody do opracowania listy rekomendowanych kandydatów. W tym kontekście należy odczytywać normę wynikającą z art. 58 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52). Oznacza to, że prezesi sądów apelacyjnych lub okręgowych są zobowiązani do przedstawienia Radzie kandydatów zaopiniowanych przez zgromadzenia sędziowskie, o ile zgromadzenia te zechcą skorzystać z przysługujących im uprawnień. Rada przypomina, że zgodnie z art. 179 Konstytucji RP występowanie z wnioskiem o powołanie sędziego stanowi wyłączną prerogatywę Krajowej Rady Sądownictwa, której nie mogą wstrzymywać działania, czy zaniechania innych organów państwowych lub samorządowych.

2) Krajowa Rada Sądownictwa zauważa ponadto, iż wszelkie działania polegające na powstrzymywaniu się od opiniowania kandydatów, odraczanie opiniowania kandydatów do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego i inne podobne działania nie znajdują żadnego uzasadnienia w obowiązującym prawie oraz stanowią główną przyczynę zwiększonych zaległości i przewlekłości w sądach, oczekujących na obsadzenie wakujących stanowisk sędziowskich.

Mając na względzie dobro wymiaru sprawiedliwości oraz konieczność zapewnienia każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej prawa do szybkiego, sprawnego i sprawiedliwego procesu Krajowa Rada Sądownictwa zgodnie z art. 58 § 4b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52) wzywa prezesów sądów do niezwłocznego przesyłania całości dostępnych dokumentów związanych z procedurą nominacyjną.

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. – odroczenie opiniowania kandydatów do awansu

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Szczecińskiej, w trosce o zachowanie właściwego przebiegu procedury nominacyjnej na zwolnione stanowiska sędziowskie, odracza opiniowanie kandydatów, przedstawionych przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w dniu 28 czerwca 2019 r., do objęcia urzędu sędziów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i sądy powszechne w przedmiocie wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa (postępowania toczące się między innymi pod sygnaturami C-585/18, C-624/18, C-625/18). Wątpliwości te zostały potwierdzone w opinii Rzecznika Generalnego TSUE z dnia 27 czerwca 2019 r., z której wynika, że sposób powoływania członków KRS ujawnia nieprawidłowości, które mogą zagrozić jej niezależności od organów ustawodawczych i wykonawczych, co może mieć również znaczenie w kwestii oceny prawidłowości i skuteczności procedury awansowej.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Szczecińskiej zwraca się do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o:
·opublikowanie niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów apelacji szczecińskiej leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu;
·przedstawienie uchwały do wiadomości: Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej.

Mając na względzie treść niniejszej uchwały oraz art. 58 par. 2 i 4 u.s.p. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Szczecińskiej zwraca się do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie o nieprzedstawianie Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatur na stanowiska sędziowskie obwieszczone przez Ministra Sprawiedliwości w Monitorach Polskich z 2018 roku i 2019 roku objętych porządkiem obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej na zebraniu w dniu 28 czerwca 2019 r.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments