Mowa nienawiści: prawnicy proponują zmiany w Kodeksie karnym

0
(0)

Projekt zmiany Kodeksu karnego w części dotyczącej walki z mową nienawiści przyjęty 1 czerwca 2019 r. w Poznaniu przez II Kongres Prawników Polskich:

projekt

USTAWA

z dnia 2019 r.

o zmianie ustawy – Kodeks karny

Art. 1.

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (…) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 57a dodaje się art. 57b w brzmieniu:

Art. 57b. § 1. Jeżeli przestępstwo było motywowane uprzedzeniami związanymi z rasą, kolorem skóry, pochodzeniem lub przynależnością narodową albo etniczną, przynależnością wyznaniową albo bezwyznaniowością, światopoglądem, poglądami politycznymi, płcią, orientacją seksualną, tożsamością płciową, wiekiem, niepełnosprawnością lub inną porównywalną podstawą sąd wymierza karę przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w wypadkach, w których czyn wyczerpuje wyłącznie znamiona czynu zabronionego określonego w art. 119 § 1 lub w art. 257.

§ 3. W wypadku określonym w § 1 sąd orzeka nawiązkę na rzecz organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona lub promowanie praw człowieka, ochrona przed dyskryminacją lub nierównym traktowaniem albo ochrona praw osób należących do grupy, uprzedzeniami wobec której przestępstwo było motywowane. ”;

2) w art. 157 po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

§ 4a. W wypadkach, w których znajduje zastosowanie art. 57b § 1, ściganie przestępstwa określonego w § 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego lub organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona przed dyskryminacją lub nierównym traktowaniem lub ochrona praw osób należących do grupy, uprzedzeniami wobec której przestępstwo było motywowane. Z wnioskiem może wystąpić także Rzecznik Praw Obywatelskich.”;

3) w art. 190 po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu:

§ 3. W wypadkach, w których znajduje zastosowanie przepis art. 57b § 1, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje również na wniosek organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona przed dyskryminacją lub nierównym traktowaniem lub ochrona praw osób należących do grupy, uprzedzeniami wobec której przestępstwo było motywowane. Z wnioskiem może wystąpić także Rzecznik Praw Obywatelskich.”;

4) w art. 190a po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu:

§ 3. W wypadkach, w których znajduje zastosowanie art. 57b § 1, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub § 2 następuje również na wniosek organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona przed dyskryminacją lub nierównym traktowaniem lub ochrona praw osób należących do grupy, uprzedzeniami wobec której przestępstwo było motywowane. Z wnioskiem może wystąpić także Rzecznik Praw Obywatelskich.”;

5) w art. 216:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Kto znieważa inną osobę lub grupę osób w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do tej osoby lub grupy osób dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Kto znieważa inną osobę lub grupę osób za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”,

6) po art. 217a dodaje się art. 217b w brzmieniu:

Art. 217b. W wypadkach, w których znajduje zastosowanie przepis art. 57b § 1, ściganie przestępstw określonych w art. 212, art. 216, art. 217, art. 217a, następuje na wniosek pokrzywdzonego lub organizacji, do której zadań statutowych należy ochrona przed dyskryminacją lub nierównym traktowaniem lub ochrona praw osób należących do grupy, uprzedzeniami wobec której przestępstwo było motywowane. Z wnioskiem może wystąpić także Rzecznik Praw Obywatelskich.”

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem (…).

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Samoukprawa

W pkt. 4 wkradła się literówka w cytowanym fragmencie.

„4) w art. 190a po § 2 dodaje się § 4 w brzmieniu:

„§ 3……”