Adwokatura przeciw delegitymizowaniu orzeczeń sądowych przez polityków

UCHWAŁA NR 24/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 1 lipca 2017 r.

Naczelna Rada Adwokacka, obserwując działania legislacyjne podejmowane w obecnej kadencji Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości pragnie podkreślić, że fundamentalne zasady państwa prawnego, w tym zwłaszcza konstytucyjne zasady trójpodziału i równoważenia się władzy, mają charakter trwały i niepodważalny. Zasady te muszą pozostawać poza sferą jakichkolwiek wpływów politycznych i nie mogą ustępować woli rządzącej większości parlamentarnej. Demokratyczne państwo prawa, jakim jest Rzeczpospolita Polska, może prawidłowo funkcjonować tylko wówczas, gdy poszczególne rodzaje władz wzajemnie się wspierają i uzupełniają oraz jednocześnie pełnią wobec siebie funkcje kontrolne, zaś konstytucyjne zasady stanowią podstawę i punkt odniesienia działania każdej z nich.

Polscy Adwokaci z dużym zaniepokojeniem obserwują zmiany ustawodawcze, proponowane i przyjmowane w obecnej kadencji Sejmu, dostrzegając w części z nich zagrożenie podporządkowania obowiązujących regulacji prawnych celom politycznym. Naczelna Rada Adwokacka podkreśla, że wyłącznie niezależne sądownictwo, wolne od politycznych wpływów, będzie gwarantem podstawowych praw i wolności obywatelskich, do których przestrzegania zobowiązuje zarówno Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, jak i ratyfikowane przez Polskę konwencje międzynarodowe.

Naczelna Rada Adwokacka dostrzegając konieczność reformowania sądownictwa zauważa, że Adwokatura Polska od lat zgłaszała w tej płaszczyźnie konkretne i merytoryczne postulaty zmierzające do poprawienia pozycji obywatela przed sądem. Reforma sądownictwa wymaga dokonania takich zmian, które zagwarantują obywatelom poprawę realizacji konstytucyjnego prawa do sądu, usprawnienie funkcjonowania polskich sądów, a zarazem nie doprowadzą do politycznej podległości władzy sądowniczej, a tym samym do zmarginalizowania i osłabienia sądownictwa w Polsce. Zwracamy uwagę, że dotychczas uchwalone i procedowane aktualnie zmiany pozostawiają poza obszarem regulacji tak ważne dla obywatela aspekty jak poprawienie warunków sądowej realizacji jego praw, usprawnienie funkcjonowania polskich sądów, a dodatkowo część z nich stwarza zagrożenie politycznego podporządkowania sądownictwa władzy ustawodawczej i wykonawczej, a w konsekwencji prowadzi do całkowitej utraty społecznego zaufania do sądów.

Naczelna Rada Adwokacka podkreśla konieczność powstrzymania się przedstawicieli organów państwa od publicznego delegitymizowania orzeczeń sądowych, w tym zwłaszcza judykatów Sądu Najwyższego. Takie bowiem działanie podważa zaufanie obywateli do całego wymiaru sprawiedliwości, autorytetu władzy sądowniczej i wszystkich pozostałych władz, a w konsekwencji rodzi zagrożenie zanarchizowania życia społecznego i politycznego w kraju. Strzeżenie gwarancji zachowania ładu konstytucyjnego to podstawowa powinność wszystkich władz Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezes

Naczelnej Rady Adwokackiej

(Jacek Trela)

Adw. Jacek Trela

Ocena Czytelników
[Razem: 0 Średnio: 0]
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Możesz komentować z użyciem konta WordPress.com, Twittera, Facebooka, lub Google+.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o