Sędziowie gorzowscy oburzeni na premiera, rzeczników dyscyplinarnych i niski poziom wynagrodzeń pracowników wymiaru sprawiedliwości

0
(0)

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Gorzowskiego m.in. w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów, postępowań dyscyplinarnych oraz zobowiązującą prezesa SO Jarosława Dudzicza do podjęcia czynności w sprawie konta „KastaWatch”

Uchwała nr 1

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

My, sędziowie okręgu gorzowskiego, solidaryzując się z postulatami pracowników wymiaru sprawiedliwości, apelujemy do władz państwowych o dostosowanie poziomu wynagrodzeń pracowników wszystkich sądów w Polsce do realiów i możliwości oferowanych przez rynek pracy.

Codzienna praca i zaangażowanie pracowników wymiaru sprawiedliwości nie tylko wpływa na szybkość i sprawność postępowań, ale także kształtuje obraz sądownictwa w społeczeństwie. Wynagrodzenia urzędników i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości osiągnęły obecnie poziom krytyczny, skutkiem czego jest obniżenie liczby zatrudnionych, wpływając na brak efektywności sądów, z oczywistą szkodą dla obywateli. Oderwane od realiów rynkowych wynagrodzenia powodują odpływ doskonale przygotowanej kadry urzędniczej do innych zawodów.

Uważamy, że ciężka praca pracowników wymiaru sprawiedliwości, stawiane im wymagania odnośnie do kwalifikacji i postawy oraz ciążąca na nich odpowiedzialność, zasługują na należyte wynagrodzenie.

Powyższe odnosimy również do asystentów sędziów, których wynagrodzenia także nie odpowiadają ich kompetencjom ani zakresowi zadań.

Uchwała nr 2

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

My, sędziowie okręgu gorzowskiego negatywnie odbieramy wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z wyrażonym przez sędziów poparciem postulatów płacowych pracowników sądów powszechnych, zapowiadające obniżenie ekwiwalentu za dojazdy sędziów do pracy oraz zmniejszenie, a nawet zamrożenie pożyczek mieszkaniowych. W naszym odczuciu jest to próba antagonizowania grup zawodowych w obrębie wymiaru sprawiedliwości i swoisty odwet za udzielone przez sędziów poparcie. Zwracamy uwagę, że tego rodzaju zachowanie nie przystoi żadnej władzy, nie służy także usprawnieniu pracy sądów, a nadto przypomina podobne działania władz sprzed 4 czerwca 1989 roku. Odczuwamy zażenowanie, że w demokratycznym państwie prawnym przedstawiciele władzy wykonawczej, nie bacząc na dobro wspólne, podejmują działania mające na celu deprecjację grup zawodowych, domagających się poszanowania ich słusznych praw i antagonizowanie ludzi.

Uchwała nr 3

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

My, sędziowie okręgu gorzowskiego stanowczo sprzeciwiamy się wszczynaniu przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców postępowań wyjaśniających i wzywaniu na przesłuchania sędziów w związku z podejmowanymi przez legalnie działające organy samorządu sędziowskiego uchwałami m.in. wstrzymującymi opiniowanie kandydatów na sędziów do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wątpliwości co do prawnego umocowania Krajowej Rady Sądownictwa oraz wyrażających krytyczny stosunek do zachowań przedstawicieli władzy publicznej, które w ocenie tych gremiów naruszają standardy demokratycznego państwa prawnego. Wyrażane przez sędziów w uchwałach opinie są motywowane troską o ład konstytucyjny i poszanowanie praw obywatelskich i nie zawierają nawoływań do nieprzestrzegania porządku prawnego, przeciwnie, w ten sposób sędziowie zwracają uwagę na realne zagrożenia dla tych wartości wynikające z ignorowania przez władzę ustawodawczą i wykonawczą postanowień Konstytucji RP, standardów prawa i praw podstawowych wyrażonych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej i Traktacie o Unii Europejskiej. Wskazane działania Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego Zastępców odbieramy jako przejawy szykanowania sędziów i próbę zastraszenia całego środowiska i w ten sposób skłonienia go do milczenia oraz podporządkowania się dewastacyjnym dla wymiaru sprawiedliwości i funkcjonowania polskiego społeczeństwa zachowaniom władz ustawodawczej i wykonawczej w zakresie wymiaru sprawiedliwości.

Uchwała nr 4

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

My, sędziowie okręgu gorzowskiego wyrażamy dezaprobatę wobec sposobu opiniowania kandydatów na sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa. Sposób prezentacji kandydatów oraz przebieg i wyniki głosowań nasuwają wniosek, że oceny sędziów i opinie organów samorządu sędziowskiego dla członków Rady są bez znaczenia. W tym stanie rzeczy rekomendacje kandydatów jawią się jako motywowane względami pozamerytorycznymi, co stoi w jaskrawej sprzeczności z powinnościami Rady w tym zakresie. Takie działania Rady podważają zaufanie społeczeństwa do wymiaru sprawiedliwości, ukazując, że kompetencje kandydatów ustępują przez kryteriami trudnymi, a niekiedy wręcz niemożliwymi do uchwycenia. Zwracamy także uwagę, że Krajowa Rada Sądownictwa nie wypełnia powierzonych jej zadań stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Dotychczasowe, wielokrotnie wygłaszane przez przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, nieprawdziwe i szkalujące sędziów wypowiedzi nie spotkały się z żadną reakcją Rady, i to mimo apeli formułowanych przez organy samorządu sędziowskiego. W ten sposób Rada dopuszcza się zaniechania wykonywania prawnego obowiązku określonego w art. 186§1 Konstytucji RP.

Uchwała nr 5

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

My, sędziowie okręgu gorzowskiego wyrażamy oburzenie i sprzeciw wobec słów Premiera polskiego rządu Mateusza Morawieckiego, wypowiedzianych publicznie na Uniwersytecie Nowojorskim w dniu 18 kwietnia 2019 roku, sugerujących poprzez analogię do reżimu Vichy, że pełniący obecnie służbę sędziowie kolaborowali w przeszłości z bliżej nieokreśloną siłą polityczną wrogą Polsce, co ma uzasadniać głęboką reformę sądownictwa, rzekomo popieraną przez 80 % Polaków. Słowa te są niesprawiedliwe i krzywdzące dla całego środowiska sędziowskiego i każdego sędziego z osobna, podważają bowiem sens i istotę służby, którą sędziowie pełnią już od 30 lat w wolnej Polsce. Odbieramy je jako szkalowanie sędziów, motywowane przewidywanymi korzyściami politycznymi, a nie rzetelną ocenę rzeczywistości. W ten sposób Premier polskiego rządu na forum międzynarodowym godzi w zaufanie do wymiaru sprawiedliwości i podstawy demokratycznego państwa prawnego poprzez deprecjację niezależnego sądownictwa.

Sprzeciwiamy się również twierdzeniom Premiera Mateusza Morawieckiego sugerującym, że sędziowie polscy są skorumpowani. Pojedyncze przypadki bezprawnych i karalnych zachowań sędziów nie uprawniają do rozciągnięcia tego rodzaju zarzutów na całe środowisko ani nawet na jego istotną część. Tego rodzaju pomówienia, i to z ust jednego z najważniejszych przedstawicieli władzy wykonawczej, godzą w ład konstytucyjny, podrywają zaufanie społeczeństwa do sądów i zagrażają funkcjonowaniu państwa.

Wzywamy Premiera Mateusza Morawieckiego do przeproszenia środowiska sędziowskiego za te niegodne osoby publicznej pomówienia i powstrzymania się od wypowiedzi publicznych oczerniających sądy i sędziów.

  Uchwała nr 6

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. do przedstawienia Kolegium Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. sprawy wpisów dotyczących m.in. gorzowskich sędziów na koncie twitterowym „KastaWatch” na podstawie dołączonych do protokołu Zgromadzenia Ogólnego zrzutów ekranu tych wypowiedzi celem wyrażenia opinii w tej sprawie zgodnie z artykułem 31 § 1 pkt 6 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments