Śląscy sędziowie potępiają zachowanie prezesa SA w Katowicach Witolda Mazura oraz apelują do sędziów dyscyplinarnych o wstrzymanie się od rozpoznawania spraw

0
(0)

15 kwietnia 2019r. Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej podjęło 3 uchwały. W pierwszej potępiło Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach Witolda Mazura za przekazanie Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatur na stanowiska sędziowskie. W drugiej odniosło się do działań rzeczników dyscyplinarnych oraz Izby Dyscyplinarnej. W trzeciej zaapelowało do sądów dyscyplinarnych o powstrzymanie się od orzekania i o kierowanie pytań prejudycjalnych do TSUE.

Poniżej pełna treść uchwał:

UCHWAŁA NUMER I

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ

Z DNIA 15 kwietnia 2019 ROKU

w sprawie przekazania kandydatur na wolne stanowiska sędziowskie

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej potępia działanie pełniącego funkcję prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach przewodniczącego Zgromadzenia sędziego Witolda Mazura, który nie podporządkował się podjętej w dniu 14 stycznia 2019 roku uchwale. Zgromadzenie przypomina, że w uchwale tej zobowiązało go do powstrzymania się z przekazaniem działającemu jako Krajowa Rada Sądownictwa ciału zgłoszonych na wolne stanowiska sędziowskie kandydatur do czasu ich zaopiniowania przez Zgromadzenie, po rozstrzygnięciu o zgodności bądź niezgodności aktualnego składu Krajowej Rady Sądownictwa z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i z prawem Unii Europejskiej.

Takie postępowanie Zgromadzenie uznaje za przejaw nie tylko lekceważenia ustawowej reprezentacji sędziów, ale i obowiązującego prawa, uchybia ono bowiem normie art. 58§2 Prawa o ustroju sądów powszechnych, przewidującej bezwzględny wymóg zaopiniowania kandydatów w drodze głosowania przeprowadzonego przez zgromadzenie sędziów.

Zgromadzenie podkreśla, że takiej postawy sędziego Witolda Mazura nie usprawiedliwia uchwała obecnie funkcjonującej Krajowej Rady Sądownictwa o zbędności opiniowania kandydatów przez organy samorządu sędziowskiego, podjęta na podstawie sporządzonej przez prof. Annę Łabno „opinii prawnej”, jak uczy bowiem doświadczenie, nie jest problemem znalezienie „eksperta”, który wyda opinię o treści pożądanej przez podmiot ją zamawiający.

UCHWAŁA NUMER II

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ

Z DNIA 15 kwietnia 2019 ROKU

w sprawie wykorzystywania przeciwko sędziom postępowań dyscyplinarnych

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej z niepokojem i z oburzeniem konstatuje, że:

  • wyznaczony przez będącego jednocześnie Prokuratorem Generalnym Ministra Sprawiedliwości, zależny od niego Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych i niektórzy jego zastępcy wszczynają postępowania w stosunku do sędziów, którzy stają w obronie zasad demokratycznego państwa prawnego, jakim w świetle Konstytucji mieni się Rzeczpospolita Polska, lub którzy wydają orzeczenia nie po myśli rządzących polityków,
  • złożona z nominatów politycznych Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego skazuje sędziego za wydanie orzeczenia, które rządzącym się nie podoba.

Działania takie, zmierzające do zastraszenia sędziów i do podporządkowania ich decydentom politycznym, Zgromadzenie uznaje za jednoznacznie godzące w fundamentalną w demokratycznym państwie prawnym zasadę niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Zgromadzenie wyraża satysfakcję, że sytuacja, w jakiej znaleźli się sędziowie polscy, będący jednocześnie sędziami europejskimi, dostrzeżona została przez władze Unii Europejskiej, które zadeklarowały gotowość przeciwstawienia się działaniom rządzących w Polsce polityków i powołanych przez nich, zależnych od nich instytucji. Zgromadzenie wyraża jednocześnie ubolewanie, że doszło w ogóle do takiej sytuacji, w której instytucje europejskie podejmować muszą działania w obronie ustroju Rzeczypospolitej Polskiej przed działaniami władz Państwa Polskiego.

UCHWAŁA NUMER III

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ

Z DNIA 15 kwietnia 2019 ROKU

w sprawie apelu do sędziów sądów dyscyplinarnych

W związku z wykorzystywaniem przez władze polityczne i przez skierowane do orzekania w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, współpracujące z nimi osoby postępowań dyscyplinarnych do szykanowania sędziów Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej apeluje do sędziów orzekających w sądach dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych, by – do czasu wyjaśnienia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej statusu osób powołanych na urząd sędziego w Izbie Dyscyplinarnej oraz wątpliwości co do konstrukcji postępowania dyscyplinarnego w polskim porządku prawnym – powstrzymali się od orzekania i od przedstawiania tej Izbie akt z odwołaniami stron.

Zgromadzenie zwraca uwagę, że obecny, co najmniej niejasny stan prawny uzasadnia kierowanie przez orzekające w pierwszej instancji składy sądów dyscyplinarnych pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zgodność przyjętych w zakresie postępowania dyscyplinarnego rozwiązań z prawem europejskim i zawieszanie z tej przyczyny postępowań już wszczętych.

UCHWAŁA NUMER IV

ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ

Z DNIA 15 KWIETNIA 2019 ROKU

w sprawie podania uchwał do publicznej wiadomości

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej zobowiązuje przewodniczącego Zgromadzenia do zamieszczenia tekstów podjętych uchwał na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz do przesłania ich odpisów Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości (Prokuratorowi Generalnemu), Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Krajowej Radzie Sądownictwa, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, prezesom sądów apelacyjnych i okręgowych, prezesom sądów rejonowych Apelacji Katowickiej, Forum Współpracy Sędziów, stowarzyszeniom i organizacjom sędziowskim, Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie, Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach i Opolu, mediom oraz Komisji Europejskiej i Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, a nadto odpisu uchwały numer I Radzie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, odpisu uchwały numer III zaś – prezesom wszystkich sądów dyscyplinarnych.

Zgromadzenie obliguje jednocześnie przewodniczącego Zgromadzenia do poinformowania Kolegium Sądu Apelacyjnego, na jego najbliższym posiedzeniu, o zrealizowaniu zawartego w zdaniu pierwszym zobowiązania. W razie niewykonania przez niego tego zobowiązania Zgromadzenie do uczynienia tego upoważnia SSA Gabrielę Pietrzyk-Cyrbus.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments