Sędziowie elbląscy sprzeciwili się działaniom swojego prezesa i rzeczników dyscyplinarnych oraz wyrazili dezaprobatę dla członków KRS

0
(0)

Uchwały Zgromadzenia Sędziów Okręgu Elbląskiego z dnia 14 lutego 2019 r.

Uchwała nr 1

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Elbląskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec nieopublikowania przez Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu uchwały podjętej podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Elbląskiego w dniu 29 czerwca 2018 r. pomimo uchwały ponaglającej w tym przedmiocie, podjętej podczas Zgromadzenia w dniu 7 września 2018 r.

Uchwała nr 2

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Elbląskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec niezwołania przez prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu elbląskiego, którego przedmiotem miało być wyrażenie opinii odnośnie działań Prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu zmierzających do przeniesienia sędziów orzekających w pionie karnym do innych wydziałów, wbrew zasadom wynikającym z art. 22a Ś 4c zdanie drugie Prawa o ustroju sądów powszechnych, pomimo złożenia w dniu 3 października 2018 r. podpisanego przez 1/5 członków zgromadzenia ogólnego wniosku o zwołanie tego zgromadzenia, co stanowi niedochowanie obowiązku wynikającego z art. 35 5 8 prawa o ustroju sądów powszechnych.

Uchwała nr 3

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Elbląskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podjętych przez Prezesa Sądu Rejonowego w Elblągu prowadzących do przeniesienia sędziów orzekających w pionie karnym do innych wydziałów, wbrew zasadom wynikającym z art, 22a 5 4c zdanie drugie Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Uchwała nr 4

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Elbląskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podejmowanych przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych. Ich aktywność skierowana przeciwko sędziom stojącym na straży praworządności, połączona z biernością względem uchybień godności urzędu i naruszeń zakazu wyrażonego w art. 178 ust. 3 Konstytucji RP ze strony sędziów pełniących funkcję członków Krajowej Rady Sądownictwa oraz pełniących czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości dowodzą, że działanie rzeczników nie ma nic wspólnego z realizacją zadań określonych Prawem o ustroju sądów powszechnych, a obliczone jest na zastraszenie środowiska sędziowskiego. Jednocześnie deklarujemy solidarność i szacunek wobec tych wszystkich sędziów, których dotykają nieprawne działania Rzecznika Dyscyplinarnego i jego Zastępców,

Uchwała nr 5

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Elbląskiego wyraża dezaprobatę co do sposobu procedowania przez osoby pełniące funkcję członków Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie oceny kandydatur sędziów sądów powszechnych, a w szczególności przypadków pomijania opinii organów samorządu sędziowskiego, promowania i rekomendowania kandydatur wątpliwych, co czyni procedurę awansową nieczytelną, arbitralną i nietransparentną. Proces rekomendacji nie uwzględnia ocen wizytatorów, dorobku orzeczniczego i wyników statystycznych kandydatów, co rodzi wysokie ryzyko naruszenia prawa do rzetelnego procesu, o jakim mowa w art. 45 Konstytucji RP, art. 6 Europejskiej Konwencji Praw człowieka, czy art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a tym samym może doprowadzić do obniżenia poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich.

Uchwała nr 6

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Elbląskiego popiera postulaty płacowe pracowników sądów powszechnych. Funkcjonowanie sądów i wykonywanie zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej byłoby niemożliwe bez pracowników sekretariatów, asystentów, pracowników pionów administracyjnych i technicznych. Ich codzienna praca i zaangażowanie nie tylko wpływa na szybkość i sprawność postępowań, ale także kształtuje wizerunek wymiaru sprawiedliwości w społeczeństwie. W naszym wspólnym interesie jest, aby pracownicy sądów powszechnych po latach zamrożenia ich płac doczekali się realnych działań zmierzających do zapewnienia im godnych wynagrodzeń.

Uchwała nr 7

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Elbląskiego zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu do opublikowania uchwał podjętych w dniu 14 lutego 2019 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Elblągu oraz przekazania ich Prezydentowi RP, Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, prezesom sądów apelacyjnych i okręgowych. Jednocześnie upoważniamy członków zgromadzenia oraz stowarzyszenia sędziowskie do upublicznienia i rozpowszechnienia treści wskazanych powyżej uchwał oraz uchwały z dnia 29 czerwca 2018 r., w tym poprzez przesłanie ich wyżej wymienionym podmiotom.

Uchwała z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Elbląskiego

Z troski o wspólne dobro, jakim jest niezależny od władzy politycznej, sprawnie działający, oparty na demokratycznych podstawach i wartościach akceptowanych w UE, system wymiaru sprawiedliwości, postanawia, co następuje:

  1. przyłącza się do apeli stowarzyszeń sędziowskich, korporacji prawniczych i organizacji pozarządowych do powstrzymania masowego usuwania sędziów Sądu Najwyższego z uwagi na obniżenie wieku stanu spoczynku, prowadzącego do katastrofalnej w skutkach zapaści w działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego oraz podważy autorytet Rzeczypospolitej Polskiej na arenie europejskiej jako demokratycznego państwa prawa; Zgromadzenie przyłącza się tym samym do żądań wzywających Komisję Europejską do skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
  2. wzywa wszystkich sędziów w Polsce do nieulegania naciskom politycznym i próbom zastraszania i wywierania presji, a samorząd sędziowski do jednoznacznej, zdecydowanej postawy sprzeciwiającej się wszelkim działaniom mającym na celu podporządkowanie sądów władzy politycznej;
  3. wyrażą solidarność z sędziami poddawanymi krytyce i naciskom w związku z działalnością orzeczniczą, utożsamiając się w tej kwestii z uchwałami podejmowanymi przez samorządy sędziowskie w całej Polsce, deklarując swoje poparcie w każdej prawnie dopuszczalnej i możliwej formie;
  4. stanowczo sprzeciwia się powoływaniu sędziów do sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych bez ich wiedzy i zgody;
  5. solidaryzuje się z sędziami krakowskimi, którzy dla dobra wymiaru sprawiedliwości domagają się ustąpienia ze sprawowanej funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie — Dagmary Pawełczyk- Woickiej z powodów wskazanych w uchwale Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24 maja 2018 r.;
  6. stanowczo sprzeciwia się planowanym zmianom regulaminu urzędowania sądów powszechnych zmierzającym de facto do oderwania sędziów funkcyjnych od ich czynności orzeczniczych i rażąco obniżających ich obowiązki oraz tworzeniu kolejnych, zbędnych stanowisk funkcyjnych, co równie niekorzystnie wpłynie na działalność orzeczniczą sądów;
  7. kategorycznie domaga się od władz państwowych dostosowania poziomu wynagrodzeń pracowników administracyjnych sądów do realiów i możliwości oferowanych przez rynek pracy; krytyczny poziom wynagrodzeń prowadzi do drastycznego obniżenia liczby zatrudnionych pracowników, co przekłada się na brak efektywności działalności orzeczniczej sądów, z oczywistą szkodą dla obywateli; oderwane od realiów rynkowych wynagrodzenia powodują odpływ doskonale przygotowanej, doświadczanej kadry urzędniczej do innych zawodów.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Elbląskiego zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu do:

-opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu elbląskiego leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu;

-przedstawienia uchwały do wiadomości następującym organom: Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments