W Kielcach sędziowie są zdumieni wynikami konkursu, oburzeni działaniem Piotra Schaba i zażenowani wywiadem premiera

0
(0)

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Kieleckiego z dnia 27 lutego 2019 roku

Uchwała numer 1

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Kieleckiego wyraża swoje zdumienie wynikami konkursów na stanowiska Sędziów Sądu Okręgowego w Kielcach przeprowadzonych przez Krajową Radę Sądownictwa w lutym 2019 roku.

Wyniki tych konkursów jednoznacznie wskazują na to, że wyłonienie osób mających otrzymać nominacje na stanowiska Sędziów Sądu Okręgowego w Kielcach nie odbyło się w znacznej mierze na podstawie kryteriów merytorycznych, ale w oparciu o pozamerytoryczne ustalenia oraz kryteria. Przedstawiane referaty dotyczące kandydatów były niepełne, pomijały istotne informacje pozytywne o kandydatach niepreferowanych, a negatywne o kandydatach mających uzyskać rekomendację. W ich wyniku doszło do przedstawienia do nominacji kandydatur, które w niektórych przypadkach nie uzyskały nawet rekomendacji zespołów opiniujących KRS. Pominięto sędziów posiadających doskonałe opinie, wieloletnie doświadczenie, w tym w pracy w Sądzie Okręgowym w Kielcach w ramach delegacji, zatem ich bardzo dobre kwalifikacje, a wybrano osoby posiadające gorszą stabilność orzecznictwa i wyniki statystyczne, w tym adwokat, która nie otrzymała nominacji po odbytej asesurze na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Powołanie nowych sędziów tego sądu w oderwaniu od merytorycznych kryteriów, czyni zasadną tezę, że sprawy rozstrzygane w tym sądzie, będą rozpoznawane przez sędziów nieposiadających obiektywnie najwyższych możliwych kwalifikacji i kompetencji, co uderzy przede wszystkim w obywateli, którzy dochodzić będą sprawiedliwości przed Sądem Okręgowym w Kielcach.

Uchwała numer 2

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Kieleckiego wyraża swój stanowczy i zdecydowany sprzeciw wobec działań podejmowanych przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba oraz jego Zastępców Michała Lasotę i Przemysława Radzika, polegających na wszczynaniu postępowań dyscyplinarnych i prowadzeniu postępowań wyjaśniających wobec sędziów, którzy otwarcie sprzeciwiają się zmianom mającym na celu ograniczenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, jak też chronią prawa i wolności obywatelskie, w tym w szczególności wolność słowa, korzystając przy tym z przysługujących, także im, podstawowych praw i wolności, chronionych Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej  oraz innymi aktami prawnymi, w ramach standardów demokratycznego państwa prawa.

Jako prawnie niezasadne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Kieleckiego uważa wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Sławomira Jęksy, za treść ustnego i pisemnego uzasadnienia wyroku wydanego w sprawie żony Prezydenta Poznania. Zwracamy uwagę, że oceniana przez sąd w tej sprawie wypowiedź obwinionej padła w określonym kontekście społeczno-politycznym i nie mogła być oceniana w oderwaniu od niego. Dlatego postawienie sędziemu Sławomirowi Jęksie przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych zarzutu „naruszenia zasady apolityczności i obowiązku postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim” oceniamy jako wkroczenie Rzecznika w sferę orzeczniczą, w której każdy sędzia jest niezawisły i podlega jedynie Konstytucji oraz ustawom. Takie działania są bezpośrednim zagrożeniem dla praw i wolności każdego obywatela, stanowią szykany wobec sędziego, który opowiedział się za szeroko rozumianą wolnością słowa w debacie publicznej i nie chciał oceniać słów wypowiadanych w jej trakcie bezrefleksyjnie.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Kieleckiego wskazuje, że powyższa sytuacja, jak również inne – oderwane od skonkretyzowanych podstaw faktycznych oraz prawnych – postępowania prowadzone przez Rzeczników Dyscyplinarnych Sędziów Sądów Powszechnych, uderzają wprost w niezawisłość sędziów, a co za tym idzie w prawa i wolności obywatelskie, jak prawo do sądu, wolność słowa, wolność przekonań i poglądów politycznych oraz prawo do ich głoszenia w przestrzeni publicznej, których realizacja stanowi jedynie przejaw roztropnej  troski o dobro wspólne. W tym kontekście oceniamy dotychczasowe działania Rzeczników Dyscyplinarnych Piotra Schaba, Michała Lasoty i Przemysława Radzika jako przeczące istocie postępowań dyscyplinarnych, ale i niezależności wszczynających i prowadzących je sędziów. Wzywamy ich do zaniechania wszelkich działań zagrażających ochronie praw i wolności człowieka w Polsce.

Uchwała numer 3

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Kieleckiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec wypowiedzi Premiera Polskiego Rządu Mateusza Morawieckiego udzielonej francuskiemu dziennikowi „Le Figaro” i zawartych w tej wypowiedzi nieprawdziwych stwierdzeń, mających jedynie na celu usprawiedliwienie przeprowadzanych obecnie reform, polegających na znacznym ograniczeniu niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Pragniemy podkreślić, że średni wiek polskiego sędziego wynosi poniżej 50 lat i czasy systemu komunistycznego większość z nas pamięta jedynie z dzieciństwa lub wczesnej młodości. Jeżeli nawet, wiek sędziego wskazuje na to, że posiada dłuższy staż pracy, niż ten, na który sugeruje powyższa „średnia”, to także nie uprawnia to nikogo, w tym Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, do bezpodstawnego naruszania ich czci i godności, a także deprecjonowania wieloletniego dorobku i dokonań zawodowych. Wyrażamy głębokie przekonanie, że sędziowie bez względu na wiek są przywiązani do idei państwa prawnego i wartości konstytucyjnych, czemu wielokrotnie dawali i dają wyraz także w codziennej pracy orzeczniczej.  Ślubowaliśmy strzec tych wartości i nikt nie może z tego zwolnić.

Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że system sądownictwa w Polsce jest najmniej wydolny w krajach Unii Europejskiej, ani że trawi go korupcja. Biorąc pod uwagę liczbę spraw przypadających na jednego sędziego, czas ich rozpoznania nie odbiega od średniej europejskiej. Sprawy dotyczące korupcji sędziów, pomimo powołania w Prokuraturze Krajowej specjalnego wydziału wewnętrznego do ich ścigania, mają charakter incydentalny i zdarzają się raz na kilka lat, zatem z pewnością nie częściej niż w każdej innej grupie zawodowej os osób zaufania publicznego.

Z zażenowaniem obserwujemy również zadziwiającą niezdolność i bierność członków organu zwanego Krajową Radą Sądownictwa do obrony dobrego imienia polskich sędziów oraz niezależności sądów i niezawisłości sędziów wobec bezpodstawnych ataków przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, a jest to przecież konstytucyjny obowiązek tego organu. Traktujemy to jako niewypełnianie ustawowych obowiązków.

Uchwała numer 4

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Kieleckiego wyraża poparcie dla żądań płacowych pracowników sądów powszechnych, których wynagrodzenia wciąż pozostają na poziomie żenująco niskim, nie pozwalającym na zapewnienie rodzinom pracowników i im samym godnego poziomu życia.

Bez pracowników sekretariatów, obsługi i asystentów sędziów nie ma sądownictwa. Nie odbędzie się żadna rozprawa, jeśli strony nie zostaną zawiadomione o jej terminie, żaden wyrok nie zostanie wykonany bez jego doręczenia odpowiednim organom. Sądownictwo nie będzie prawidłowo funkcjonować, jeśli płace pracowników sądów, od których wymaga się wysokiej wiedzy i kompetencji, będą pozostawały na poziomie niewiele odbiegającym od „najniższej krajowej”. Jako sędziowie na co dzień widzimy znaczne opóźnienia w  rozpoznawaniu prowadzonych przez nas spraw powodowane odpływem pracowników z sądów i brakiem nowych chętnych do pracy.

Konieczność podniesienia płac pracownikom sądów powszechnych, w tym asystentom sędziów, jest więc niezbędna nie tylko w celu zapewnienia im godnego wynagrodzenia za wykonaną pracę, ale też dla zagwarantowania obywatelowi prawa do sprawnego i szybkiego rozstrzygnięcia jego sprawy przez sąd.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments