Sędziowie Sądu Okręgowego w Lublinie uchwalili

5
(1)

Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 21 grudnia 2018r.

Załącznik nr 2

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Lublinie

z dnia 21 grudnia 2018r.

 1. Dziękujemy sędziom, którzy uczestniczą w dyskursie publicznym, broniąc fundamentów państwa prawa. Prawo sędziów do formułowania publicznych wypowiedzi, w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, stanowi przejaw realizacji konstytucyjnej zasady wolności słowa i znajduje oparcie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ponadto uważamy, że sędziowie, zgodnie z rotą złożonego przy objęciu urzędu ślubowania, mają obowiązek wskazywać na zagrożenia dla niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów i przestrzegać przed nimi, niezależnie od tego, jakie ugrupowanie polityczne sprawuje władzę ustawodawczą i wykonawczą. Określanie sędziów, wypowiadających się krytycznie o niektórych rozwiązaniach legislacyjnych lub działalności instytucji mających wpływ na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, mianem „strony sporu politycznego” jest nieetyczne i obraźliwe.
 2. Stanowczo sprzeciwiamy się działaniom Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych skierowanym przeciwko sędziom, którzy prowadzili inscenizację rozprawy sądowej w trakcie Festiwalu Pol’and’Rock 2018 (Arkadiusz Krupa i Monika Frąckowiak), zabierali głos w obronie praworządności (Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński, Igor Tuleya, Olimpia Barańska – Małuszek) oraz wystąpili z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Ewa Maciejewska i Igor Tuleya). Dopuszczalność przesłuchiwania sędziów wobec których potencjalnie mogą być sformułowane zarzuty w postępowaniu dyscyplinarnym w charakterze świadków jest co najmniej wątpliwa i budzi niepokój. Takie działania tworzą wrażenie zastraszania sędziów wypowiadających się krytycznie o wprowadzonych w ostatnim czasie zmianach ustrojowych w wymiarze sprawiedliwości, realizujących kosztem czasu wolnego misję edukacyjną, oraz wydających orzeczenia z którymi nie zgadzają się przedstawiciele dwóch pozostałych władz. W trend ten wpisuje się żądanie przez Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych pisemnych wyjaśnień, w związku z rzekomym przewinieniem dyscyplinarnym polegającym na zadaniu pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wbrew art. 267 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, od sędziów Ewy Maciejewskiej oraz Igora Tulei.
 3. Wyrażamy solidarność z sędziami, których dotknęły jakiekolwiek negatywne konsekwencje ich działań w sferze orzeczniczej lub przestrzeni publicznej, mających na celu edukację prawną lub ochronę podstaw praworządności. Deklarujemy gotowość do udzielenia im wsparcia i pomocy, w imię wartości wyrażonych w Konstytucji RP, zgodnie ze złożonym ślubowaniem sędziowskim.
 4.  Apelujemy do przedstawicieli dwóch pozostałych władz o rozwagę przy występowaniu
  z inicjatywą ustawodawczą i uchwalaniu prawa. Jako przejaw nieprzemyślanej działalności legislacyjnej wskazujemy uchwalenie przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 20117), zgodnie z którą 12 listopada 2018r. ustanowiono dniem wolnym od pracy. Nie negując uprawnienia władzy ustawodawczej do uczczenia w ten sposób setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską, wskazujemy, że zbyt późne uchwalenie tej ustawy spowodowało konieczność odwołania wielu zaplanowanych z odpowiednim wyprzedzeniem rozpraw, wyznaczenia ich nowych terminów i powiadomienia o powyższym stron i świadków, dezorganizując pracę sądów, ingerując w konstytucyjne prawo obywateli do rozpoznania sprawy bez uzasadnionej zwłoki.
 5. Jako krok w dobrym kierunku, jeśli chodzi o ostateczne określenie statusu sędziów Sądu Najwyższego, oceniamy uchwalenie przez Sejm w dniu 21 listopada 2018r.Ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym sankcjonującej powrót do czynnej służby sędziów Sądu Najwyższego, którzy wbrew swej woli, po stwierdzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przejścia w stan spoczynku w związku z osiągnięciem 65 roku życia, zaprzestali orzekania. Jednakże podkreślamy, że już po wydaniu w dniu 19 października 2018r. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowienia w przedmiocie zastosowaniu środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania niektórych  przepisów Ustawy z dnia 18 grudnia 2017r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018r. poz. 5), status tych osób, jako sędziów Sądu Najwyższego w stanie czynnym oraz status Pani Prof. Małgorzaty Gersdorf, jako Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, a tym samym członka Krajowej Rady Sądownictwa, który ma pełne prawo do udziału w pracach tego organu, nie budził żadnych wątpliwości.
 6. Apelujemy do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie o niezwłoczne:

1) opublikowanie niniejszej uchwały na stronie internetowej tego Sądu;

2) przedstawienie uchwały do wiadomości następującym organom: Prezydentowi R.P., Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, Rzecznikowi  Praw Obywatelskich, Krajowej Radzie Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych, Okręgowych  i Prezesom Sądów Rejonowych w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie.

 

Załącznik nr 4

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Lublinie

z dnia 21 grudnia 2018r.

 1. Popieramy postulaty wzrostu poziomu płac pracowników wymiaru sprawiedliwości
  oraz uchwałę podjętą w tym przedmiocie przez Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 21 grudnia 2018r.
 2. Apelujemy do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie o niezwłoczne:

1) opublikowanie niniejszej uchwały na stronie internetowej tego Sądu;

2) przedstawienie uchwały do wiadomości następującym organom: Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, Ministrowi Finansów, Rzecznikowi  Praw Obywatelskich, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych  oraz przedstawicielom związków zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości działającym na terenie sądów okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie.

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie

z dnia 21 grudnia 2018r.

Popieramy zgłaszane przez pracowników sądów, w tym asystentów sędziów, postulaty podniesienia poziomu płac, dostrzegając jak ciężką, odpowiedzialną i ważną z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości pracę, na co dzień wykonują. Apelujemy do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie inicjatywy w kierunku systemowego rozwiązania tego problemu tak, aby w nieodległej perspektywie czasowej, poziom płac tych grup zawodowych odpowiadał ciążącym na nich obowiązkom.

Apelujemy do Ministra Sprawiedliwości oraz rzeczników prasowych i prezesów sądów wszystkich szczebli o kompleksowe informowanie opinii publicznej o przyczynach formułowania takich postulatów przez pracowników sądów oraz wpływu Ich absencji na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

Zapowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwości: zrealizowania w 2019r. podwyżek wynagrodzeń pracowników sądów, w związku z poparciem Ich żądań przez samorządy i stowarzyszenia sędziowskie, kosztem „zamrożenia” funduszu mieszkaniowego sędziów, a także zwrotu kosztów przejazdów do sądu, sędziom pełniącym służbę poza miejscem zamieszkania, oraz zrealizowania podwyżek w 2020r., kosztem częściowego „zamrożenia” wskaźnika waloryzacji wynagrodzeń sędziów, traktujemy jako próbę zantagonizowania sędziów i pracowników sądów.

Apelujemy do Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie o niezwłoczne:

1) opublikowanie niniejszej uchwały na stronie internetowej tego Sądu;

2) przedstawienie uchwały do wiadomości następującym organom: Marszałkom Sejmu
i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, Ministrowi Finansów, Rzecznikowi  Praw Obywatelskich, Prezesom Sądów Apelacyjnych
i Okręgowych  oraz przedstawicielom związków zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości działającym na terenie sądów okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments