ZO Sędziów Sądu Okręgowego w Częstochowie wzywa Leszka Mazura do ustąpienia

5
(1)

Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 17 grudnia 2018 roku m.in. wezwanie Leszka Mazura, sędziego tego sądu do niezwłocznej rezygnacji ze stanowiska przewodniczącego w nowej KRS

Uchwała Nr 1
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie odroczenia opiniowania kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów rejonowych

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie popiera stanowiska wyrażane w uchwałach Zgromadzeń Przedstawicieli Sędziów oraz Zgromadzeń Ogólnych Sędziów i odracza opiniowanie kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów na obszarze okręgu częstochowskiego, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i sądy powszechne w przedmiocie wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa i wpływu, jaki nowy sposób wyboru tej części Rady wywiera na prawo obywatela do niezależnego i niezawisłego sądu a nadto czy aktualnie obowiązująca procedura powoływania sędziów narusza fundamentalne zasady Konstytucji RP, w tym równowagi instytucjonalnej oraz państwa prawa.
Zgromadzenie stwierdza, że udział w procedurze opiniowania kandydatów do objęcia urzędu w sądach rejonowych okręgu częstochowskiego byłby legitymizowaniem czynności zmierzających do zdeprecjonowania wymiaru sprawiedliwości i stwarzałby pozór, że procedura opiniowania kandydatów przez środowisko sędziowskie ma jakiekolwiek znaczenia dla decyzji podejmowanych przez nominatów partyjnych i wyłaniania przez nich kandydatów do objęcia urzędu sędziowskiego.
Dotychczasowe działania nowej Krajowej Rady Sądownictwa, obserwowane podczas publicznych transmisji posiedzeń Rady, których przedmiotem było opiniowanie kandydatów do pełnienia urzędu sędziego, wskazują w niektórych przypadkach na całkowite lekceważenie nie tylko wyników procedury opiniowania kandydatów przez Zebrania i Zgromadzenia, ale także osiągnięć zawodowych kandydatów i poziomu ich przygotowania zawodowego.
W tych warunkach wydawanie opinii Zgromadzenia o kandydatach nie zapewni realizacji celu, jakim jest objęcie urzędów sędziowskich w sądach okręgu częstochowskiego przez najlepszych kandydatów, co zmusza członków Zgromadzenia do odroczenia opiniowania kandydatów.

Uchwała Nr 2
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie poparcia postulatów płacowych urzędników i innych pracowników sądów powszechnych.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu w pełni popiera postulaty płacowe pracowników sądów, w tym okręgu częstochowskiego. Sędziowie czują się uprawnieni do stwierdzenia, że codzienna, ciężka praca i zaangażowanie urzędników, która zazwyczaj nie jest dostrzegana przez uczestników postępowań sądowych, zdecydowanie wpływa na szybkość i sprawność postępowań, ale także – co najważniejsze – kształtuje obraz wymiaru sprawiedliwości w społeczeństwie.

Zgromadzenie Ogólne apeluje do władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej o niezwłoczne wprowadzenie regulacji zapewniających godziwe wynagradzanie i warunki pracy pracowników sądownictwa, w tym dostosowanie ich do realiów rynkowych, a zwłaszcza poziomu przygotowania fachowego urzędników sadowych.

Zgromadzenie Ogólne sprzeciwia się działaniom prowadzącym do różnicowania w skali kraju poziomu wynagrodzeń urzędników sądowych. Rozumiejąc trudności, z jakimi mierzą się duże aglomeracje miejskie w pozyskaniu i zachowaniu profesjonalnej kadry urzędniczej, nie możemy akceptować różnego traktowania urzędników wykonujących wszak tę samą pracę w poszczególnych sądach.

Sędziowie okręgu częstochowskiego wyrażają najserdeczniejsze podziękowania dla wszystkich urzędników i pracowników sądów okręgu częstochowskiego, za ich ciężką i odpowiedzialną pracę, bez której żaden z nas nie byłby w stanie pełnić swojej służby.

Apelujemy do kierownictwa sądów okręgu częstochowskiego o wsparcie słusznych postulatów i działań pracowników sądów.

Uchwała nr 3
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 17 grudnia 2018 roku

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie przyłącza się do stanowisk organów samorządów sędziowskich, zawartych w licznych uchwałach podjętych dotychczas przez Zgromadzenia Przedstawicieli, Zgromadzenia Ogólne i Zebrania Sędziów Sądów Powszechnych, a także stowarzyszenia sędziowskie, samorządy prawnicze i organizacje pozarządowe, wyrażających dezaprobatę dla działań organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, podważających zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.
Uważamy za niedopuszczalne wypowiedzi przedstawicieli tych władz, których celem jest zastraszanie i szykanowanie sędziów w związku z wydawanymi przez nich orzeczeniami oraz działaniami podejmowanymi przez sędziów na rzecz niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. Styl i język niektórych wypowiedzi przedstawicieli tych władz nie licuje z godnością piastowanego przez te osoby urzędu i jest obcy kulturze publicznych wystąpień ukształtowanej w demokratycznych państwach prawa.
Nie można pod pozorem reformy wymiaru sprawiedliwości, używając przy tym w sposób instrumentalny populistycznych argumentów i języka propagandy, dokonywać zmian w obowiązujących regulacjach, których celem z pewnością nie jest usprawnienie pracy sądów lecz zwykła wymiana kadr i podporządkowanie sobie władzy sądowniczej.
Jako sędziowie polscy jesteśmy zarazem sędziami unijnymi i w codziennej działalności orzeczniczej mamy obowiązek stosowania zarówno krajowych źródeł prawa jak i podstawowych zasad prawa Unii Europejskiej.
Z tego też względu kategorycznie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu postępowania dyscyplinarnego do zwalczania krytyki zmian wprowadzanych w polskim sądownictwie i organach mających stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej. Próby wszczynania takich postępowań, także wobec sędziów występujących z pytaniami prejudycjalnymi uznajemy za przejaw niedozwolonego nadużycia przysługujących uprawnień.
Zauważamy przy tym i krytycznie oceniamy zupełną bierność Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sądów Powszechnych w odniesieniu do przypadków jednoznacznie politycznie zaangażowanych wypowiedzi sędziów pełniących funkcje w obecnie działającej Krajowej Radzie Sądownictwa czy Ministerstwie Sprawiedliwości.
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie apeluje o wstrzymanie się od niekonstytucyjnych zmian w przepisach regulujących organizację i ustrój sądów powszechnych i skoncentrowanie uwagi na koniecznych zmianach zwłaszcza w przepisach procedury cywilnej i karnej, które realnie pozwolą na usprawnienie pracy wymiaru sprawiedliwości.

Uchwała Nr 4
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie wezwania Pana Leszka Mazura – sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie do niezwłocznej rezygnacji ze stanowiska w nowej Krajowej Radzie Sądownictwa.

Powołując się na stanowczy głos środowiska sędziowskiego okręgu częstochowskiego Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie wzywa Pana Leszka Mazura – sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie do niezwłocznej rezygnacji ze stanowiska w Krajowej Radzie Sądownictwa.
Sędziowie Okręgu Częstochowskiego nie godzą się z łączeniem Okręgu, w którym godnie i z zaangażowaniem pełnią swoją służbę, kierując się każdego dnia rotą złożonego ślubowania, zobowiązującego ich do wiernej służby Rzeczypospolitej Polskiej, stania na straży prawa, a w postępowaniu kierowania się zasadami godności i uczciwości, z działaniami organu, który został wybrany w całości przez polityków i nie posiada legitymacji środowiska sędziowskiego, a nadto nie stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, uczestnicząc w działaniach szkodliwych dla polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Sędziowie Okręgu Częstochowskiego apelują, aby Pan Sędzia Leszek Mazur odstąpił od sprzecznej z etosem sędziego działalności, która nie służy dobru Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich jej obywateli.

Uchwała Nr 5
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie publikacji uchwał

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie do:
– opublikowania niniejszych uchwał w terminie 7 dni na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu;
– przedstawienia niniejszych uchwał w terminie 7 dni do wiadomości następującym organom: Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej;
– niezwłocznego doręczenia uchwały numer 4 Sędziemu Sądu Okręgowego w Częstochowie Panu Leszkowi Mazurowi.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments