Sędziowie się jednoczą!

0
(0)

Komunikat rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa na temat spotkania Forum Współpracy Sędziów

Kierując się obowiązkiem zapewnienia każdemu prawa do sądu oraz troską o niezależność sądów i niezawisłość sędziów, które są fundamentem demokratycznego państwa prawnego, a także realizując uchwałę numer 1 Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych z dnia 20 marca 2017 roku i uchwałę numer 1 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 20 marca 2017 roku, w dniu dzisiejszym w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa odbyło się pierwsze spotkanie Forum Współpracy Sędziów (FWS).

Deklaracja uczestników Forum Współpracy Sędziów

Kierując się obowiązkiem zapewnienia każdemu prawa do sądu oraz troską o niezależność sądów i niezawisłość sędziów, które są fundamentem demokratycznego państwa prawnego, realizując uchwałę numer 1 Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych z dnia 20 marca 2017 roku i uchwałę numer 1 Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z dnia 20 marca 2017 roku deklarujemy, co następuje:

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa zmierza do likwidacji ustawowej reprezentacji sędziów na szczeblu krajowym w postaci:

Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wspólnie z przedstawicielami Zgromadzeń Ogólnych Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych, Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów oraz Zgromadzenia Sędziów Sądów Wojskowych.

Spowoduje to, że środowisko sędziowskie utraci swoje dotychczasowe ciała przedstawicielskie, będące formą samorządu ogólnopolskiego.

Perspektywa nowych regulacji prawnych uprawnia do podjęcia starań, aby środowisko sędziowskie mogło swobodnie wypowiadać się i prowadzić dialog o sprawach, które go dotyczą. Urzeczywistni to idea Forum Współpracy Sędziów, jako jednolitej platformy współpracy demokratycznie wyłonionych przedstawicieli sędziów sądów wszystkich szczebli.

Forma organizacyjna

1. Deklaracja uczestników Forum Współpracy Sędziów (FWS) określa jego formułę, sposób działania oraz cele i zadania.

2. FWS jest płaszczyzną porozumienia, platformą współpracy i pomostem komunikacyjnym, łączącym sędziów, poprzez ich reprezentantów wyłonionych z samorządu sędziowskiego.

3. FWS ma charakter stałej, niesformalizowanej w rozumieniu prawa o stowarzyszeniach, konferencji umożliwiającej uczestnikom, działającym w warunkach pełnej dobrowolności, komunikację pomiędzy sędziami na poziomie ogólnokrajowym.

4. FWS tworzą sędziowie wszystkich sądów: Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów powszechnych i sądów wojskowych.

5. Do FWS są wybierani przez zebrania sędziów danego sądu na dwuletnią kadencję:

a) czterej przedstawiciele Sądu Najwyższego,

b) trzej przedstawiciele Naczelnego Sądu Administracyjnego,

c) dwaj przedstawiciele każdego wojewódzkiego sądu administracyjnego,

d) trzej przedstawiciele z każdego sądu apelacyjnego,

e) dwaj przedstawiciele z każdego sądu okręgowego,

f) po jednym przedstawicielu z każdego sądu rejonowego,

g) dwaj przedstawiciele wojskowego sądu okręgowego,

h) po jednym przedstawicielu każdego wojskowego sądu garnizonowego.

Wszyscy p rzedstawiciele obecnej kadencji sprawują swój mandat do końca pierwszej kadencji,

liczonej od 20 kwietnia 2017 r.

Do czasu wyboru nowych przedstawicieli dotychczasowi pełnią swoją funkcję.

6. W pracach FWS mogą brać udział przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń sędziowskich, jako współpracownicy FWS.

7. Za zgodą prezydium w pracach FWS mogą brać udział sędziowie nie będący jego członkami, w tym sędziowie w stanie spoczynku i asesorzy sądowi.

8. Prace FWS organizuje Stałe Prezydium wybrane w głosowaniu tajnym spośród uczestników FWS na dwa lata, które liczy 15 osób. Stałe Prezydium wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym przewodniczącego i dwóch zastępców.

9. FWS powołuje Zespół Interwencyjny, którego zadaniem jest przyjmowanie informacji i monitorowanie przypadków zagrożeń niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Zespól liczy 11 osób, wybranych spośród członków FWS.
Członkami Zespołu Interwencyjnego mogą być także sędziowie w stanie spoczynku.

Sposób działania

10. Uczestnicy Forum będą organizować zjazdy w określonym wcześniej czasie i miejscu. Zjazd zwołuje przynajmniej raz do roku Stałe Prezydium, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednej czwartej uczestników.

Prezydium zawiadamia wszystkich uczestników na forum internetowym lub w inny dostępny sposób, określając porządek obrad.

11. Uczestnicy FWS będą także komunikować się na dostępnym tylko dla nich forum internetowym do którego wejścia udostępnione będą na stronach internetowych Stowarzyszeń Sędziowskich IUSTITIA i THEMIS .

12. Szczegółowe zasady funkcjonowania internetowego forum FWS określi regulamin tej platformy internetowej ustalony przez Stałe Prezydium, który może być zmieniany uchwałą FWS.

13. W sprawach medialnych FWS współpracuje z sędziami wybranymi przez zebrania sędziów danych sądów ds. kontaktu z mediami.

Cele

14. Celami FWS są:

a) umożliwienie kontaktu poszczególnym organom samorządu sędziowskiego, w celu wypracowania wspólnego stanowiska przedstawianego następnie pod obrady Krajowej Rady Sądownictwa w trybie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa;

b) budowanie relacji zaufania pomiędzy sędziami różnych sądów i różnych szczebli sądownictwa;

c) stworzenie wszystkim sędziom możliwości wzajemnej prezentacji opinii i wymiany poglądów w sprawach dotyczących sędziów i sądów;

d) prezentację opinii publicznej głosu środowiska sędziowskiego, poprzez informowanie mediów o problematyce prac prowadzonych w ramach FWS.

Zadania

15. FWS stawia sobie następujące zadania:

a) poszukiwanie optymalnych rozwiązań problemów przedstawianych przez uczestników, w drodze dyskusji nad istotą problemu i możliwościami jego rozwiązania;

b) upowszechnianie postawy aktywnego uczestnictwa i zaangażowania każdego sędziego w sprawy dotyczące sądownictwa jako całości;

c) wypracowanie uznawanych za wspólne, bo akceptowanych uchwałami FWS poglądów i stanowisk, a następnie rekomendowanie ich organom samorządu sędziowskiego jako materii do podjęcia działań;

d) prezentowanie opinii publicznej zaangażowania sędziów w proces stałego doskonalenia organizacji systemu wymiaru sprawiedliwości i wzmacniania standardów demokratycznego państwa prawnego.

e) współpraca z referendarzami sądowymi, asystentami sędziów i innymi pracownikami sądowymi.

 

Sędziowie wybrani do Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów w dniu 10 czerwca 2017 r.

1. Jarosław Klon – SO w Gliwicach

2.Tomasz Marczyński – SR w Bełchatowie

3.Justyna Małek-Napierała – SR w Lesznie

4. Marek Celej – SO w Warszawie

5.Maria Jagielska – NSA

6.Krzysztof Kozłowski – SR w Wysokiem Mazowieckiem

7.Michał Lasota – SR w Nowym Mieście Lubawskim

8.Katarzyna Kruk – SR dla Warszawy Mokotowa w Warszawie

9.Waldemar Żurek – SO w Krakowie

10.Jerzy Geisler – SA w Poznaniu

11.Bartłomiej Starosta – SR w Sulęcinie

12.Kinga Śliwińska – Buśkiewicz – SR w Koninie

13.Robert Kirejew – SA w Katowicach

14.Tomasz Zawiślak – WSA w Warszawie

15.Sławomir Steinborn – SA w Gdańsku

 

Sędziowie wybrani do Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów w dniu 10 czerwca 2017 r.

1.Małgorzata Brzózka-Chmala – SR w Częstochowie

2.Dominik Czeszkiewicz – SR w Suwałkach

3.Wiesława Kaźmierska – SA w Szczecinie

4.Mariusz Hanus – SO w Krośnie

5.Małgorzata Wiśniewska – SO w Poznaniu

6.Anna Ptaszek – SO w Warszawie

7.Irena Mazurek – SA w Rzeszowie

8.Magdalena Modrzyńska – SR w Elblągu

9.Bożena Mikołajska-Dąbek – SR w Nowym Targu

10.Marek Wójcik – SR dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu

11.Rafał Jerka – SO w Olsztynie

 

Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród sędziów

LICZBA ANKIET PRZESŁANYCH DO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA (17.05.2017) – 3386

1.Jakie jest Pani/Pana stanowisko w zakresie planowanych zmian dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa?

a) popieram projekt dotyczący KRS przygotowany obecnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości: 29 – 0,86%

b) popieram projekt dotyczący KRS przygotowany przez SSP Iustitia: 2284 – 67,45%

c) jakiekolwiek zmiany w tym zakresie nie są potrzebne: 1020 – 30,12%

2. Kto w Pani/Pana ocenie powinien sprawować nadzór administracyjny nad sądami?

a) I Prezes Sądu Najwyższego: 3105 – 91,70%

b) Minister Sprawiedliwości: 192 – 5,67%

c) ktoś inny: 75 – 2,22%

3.Jakie jest Pani/Pana stanowisko w przedmiocie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów?

a) postępowania dyscyplinarne wobec sędziów powinny toczyć się w wyodrębnionej Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z udziałem prokuratorów, zgodnie ze zmianami projektowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości: 73 – 2,16%

b) jakiekolwiek zmiany w tym zakresie nie są potrzebne: 3192 – 94,27%

c) konieczne są następujące zmiany: 87 – 2,57%

4.Czy w związku z projektem zmian dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa proponowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz zapowiadanymi zmianami w sądownictwie jest Pani/Pan za przeprowadzeniem akcji protestacyjnej?

a) tak: 2879 – 85,03%

b) nie: 444 – 13,11%

5.Czy uważa Pani/Pan, że nowe uprawnienia Ministra Sprawiedliwości przewidziane w projekcie poselskim z 12 kwietnia 2017 r. zagrażają niezawisłości sędziów i niezależności sądów?

a) tak: 3317 – 97,96%

b) nie: 44 – 1,30%

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Piotr Pierański

Jestem z Wami.