Białostoccy sędziowie: „istnienie niezależnego i apolitycznego wymiaru sprawiedliwości stanowi zasadę demokratycznego państwa prawnego i trójpodziału władzy”

0
(0)

Uchwały Zgromadzenia Sędziów Apelacji Białostockiej z dnia 3 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA Nr 1

w sprawie wstrzymania się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego na obszarze apelacji białostockiej

Zgromadzenie Sędziów Apelacji Białostockiej popiera stanowisko Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej wyrażone w uchwale z dnia 22 listopada 2018 roku i wstrzymuje się z opiniowaniem kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów na obszarze apelacji białostockiej do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i sądy powszechne w przedmiocie wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa i wpływu, jaki nowy sposób wyboru tej części Rady wywiera na prawo obywatela do niezależnego i niezawisłego sądu. Zgromadzenie Sędziów Apelacji Białostockiej przychyla się do stanowiska innych samorządów sędziowskich w Polsce, stowarzyszeń sędziowskich, korporacji prawniczych oraz organizacji pozarządowych, iż działania władzy ustawodawczej i wykonawczej w tym zakresie godzą w konstytucyjną niezależność wymiaru sprawiedliwości, a wybór sędziów do obecnej Krajowej Rady Sądownictwa budzi zastrzeżenia co do zgodności z art. 187 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wątpliwości są tym bardziej uzasadnione, że podniosła je sama Krajowa Rada Sądownictwa w obecnym kształcie we wniosku skierowanym ostatnio do Trybunału Konstytucyjnego. Dotychczasowe działania wymienionego organu wskazują nadto, iż nie działa on niezależnie od przedstawicieli pozostałych władz i nie stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, łamiąc art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgromadzenie Sędziów Apelacji Białostockiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec przebiegu procedury opiniowania przez obecną Krajową Radę Sądownictwa kandydatów na sędziów sądów apelacyjnych i okręgowych, w szczególności Sądu Okręgowego w Łodzi, Sądu Okręgowego w Zielonej Górze oraz sądów apelacji rzeszowskiej. Organ ten w sposób jaskrawy lekceważy opinie merytoryczne o kandydatach, pomija ich dorobek orzeczniczy i wyniki statystyczne. Obecna Krajowa Rada Sądownictwa, podejmując uchwały w sprawie kandydatów, pomija opinie wyrażone przez wizytatorów, kolegia i zgromadzenia przedstawicieli sędziów, a swoje stanowisko uzasadnia lakonicznie lub w ogóle go nie uzasadnia. Taki sposób procedowania rodzi poważne obawy, że w istocie wybór kandydatów następuje według kryteriów pozamerytorycznych i w oderwaniu od opinii o dotychczasowej ich pracy. W tych warunkach wydawanie opinii Zgromadzenia o kandydatach nie zapewni realizacji celu, jakim jest objęcie urzędów sędziowskich w sądach okręgowych i apelacyjnym przez najlepszych kandydatów przedstawionych przez właściwie umocowany organ w procedurze niestwarzającej ryzyka naruszenia prawa obywateli do rzetelnego procesu i znaczącego obniżenia poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich.

UCHWAŁA NR 2

  1. Zgromadzenie Sędziów Apelacji Białostockiej przyłącza się do stanowisk, jakie w tej kwestii już zajęły Zgromadzenia Przedstawicieli na terenie kraju, krytycznie oceniając skierowanie przez Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Wyraża w związku z tym najwyższe zaniepokojenie. Wniosek ten zmierza do podważenia samej istoty Unii Europejskiej i jej porządku prawnego. Obowiązkiem sędziów, którzy od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, są także sędziami europejskimi, jest ostrzeżenie obywateli, że ewentualne zakwestionowanie możliwości kierowania przez sądy polskie pytań prejudycjalnych dotyczących praworządności do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w istocie oznacza wstąpienie Polski na drogę wyjścia z Unii Europejskiej. Zgromadzenie odnosi się z aprobatą i udziela poparcia tym sędziom, którzy w trosce o dobro Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli zadali lub zadawać będą pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  2. Zgromadzenie krytycznie odnosi się do ostatnich działań Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej polegających na powołaniu na stanowiska sędziów w Sądzie Najwyższym wbrew orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego. Prezydent, będąc formalnie strażnikiem Konstytucji, a tym samym ładu prawnego w kraju, takim postępowaniem po raz kolejny postawił się ponad prawem, okazując swoim zachowaniem brak poszanowania dla orzeczeń wydawanych przez Sądy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Zgromadzenie przypomina, że istnienie niezależnego i apolitycznego wymiaru sprawiedliwości stanowi zasadę demokratycznego państwa prawnego i trójpodziału władzy. W jego ramach sędziowie winni pełnić służbę w sposób wolny od jakichkolwiek nieuprawnionych nacisków, w warunkach, które pozwalają na umacnianie społecznego zaufania do wymiaru sprawiedliwości, a obowiązek dbania o zapewnienie takich warunków ciąży zarówno na samych sędziach, jak i na przedstawicielach pozostałych władz. W tym kontekście obserwuje z najwyższym niepokojem poczynania polegające na nękaniu sędziów którzy publicznie oceniają krytycznie poczynania władzy wobec wymiaru sprawiedliwości bądź też wydają orzeczenia niezgodne z jej oczekiwaniami. Zgromadzenie wyraża w związku z tym zdecydowane poparcie dla sędziów, którzy mimo gróźb wszczynania wobec nich postępowań wyrażają otwarcie sprzeciw wobec łamania prawa i równocześnie dezaprobatę wobec zaniechania podjęcia działań przez obecną Krajową Radę Sądownictwa, który powinien stanowczo reagować na opisane przypadki zachowań wobec sędziów.
  4. W związku z działaniami i zaniechaniami opisanymi w punkcie III Zgromadzenie stwierdza, że obecna Krajowa Rada Sądownictwa swoją postawą daje wyraz podporządkowania politycznego, w żadnej zaś mierze nie wypełnia konstytucyjnego obowiązku stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Wzywa w związku z tym sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa do ustąpienia z zajmowanych stanowisk.

UCHWAŁA NR 3

w sprawie poparcia postulatów płacowych pracowników sądów powszechnych

Zgromadzenie Sędziów Apelacji Białostockiej popiera postulaty płacowe pracowników sądów powszechnych, albowiem wykonują oni odpowiedzialną pracę stanowiącą fundament prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, za którą nie są właściwie wynagradzani. Wynagrodzenia te pozostają na niezmienionym poziomie od 2011 roku, a waloryzacja była symboliczna.

Zgromadzenie Sędziów Apelacji Białostockiej apeluje do władzy ustawodawczej i wykonawczej o niezwłoczne wprowadzenie takich regulacji prawnych, które zagwarantują godne wynagradzanie pracowników sądownictwa. Utworzenie wykwalifikowanego i sprawnego korpusu pracowników sądowych jest niezbędnym elementem rzeczywistej reformy sądownictwa. Utworzenie takiego korpusu bez godnego i adekwatnego do odpowiedzialności i kwalifikacji systemu wynagrodzeń nie jest możliwe.

Zapewnienia przedstawicieli władzy wykonawczej o bardzo dobrej kondycji budżetu państwa, pozytywne prognozy wzrostu gospodarczego, istotne podwyżki dla różnych grup zawodowych utrzymywanych ze środków publicznych czy zapowiedzi kolejnych transferów pieniężnych dla grup społecznych upewniają, że realizacja podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sądownictwa w aktualnym stanie finansów publicznych jest w pełni możliwa.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie wykonania uchwał Zgromadzenia

Zgromadzenie Sędziów Apelacji Białostockiej zobowiązuje pełniącą funkcję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku do opublikowania uchwał podjętych w dniu 3 grudnia 2018 roku na stronie internetowej Sądu oraz przekazania ich: Prezydentowi RP, Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącemu obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych.

Jednocześnie upoważniamy członków zgromadzenia oraz stowarzyszenia sędziowskie do upublicznienia i rozpowszechnienia treści wskazanych powyżej uchwał, w tym poprzez przesłanie ich wyżej wymienionym podmiotom.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments