Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, mając na względzie złożone ślubowania sędziowskie…

0
(0)

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 września 2018 r.

Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, mając na względzie złożone ślubowania sędziowskie, w trosce o zachowanie podstawowych wartości konstytucyjnych Rzeczpospolitej Polskiej, wyrażają sprzeciw wobec działań naruszających niezależność sądów i niezawisłość sędziów, równowagę władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz fundamentalną zasadę niezależności władzy sądowniczej od władzy politycznej.

Wyrażamy słowa poparcia dla orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2018 r. zawierającego pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Nie zgadzamy się z wypowiedziami osób reprezentujących władzę wykonawczą i ustawodawczą oraz przedstawicieli Krajowej Rady Sądownictwa, którzy kwestionują podstawy prawne Sądu Najwyższego do zadania pytań prejudycjalnych zawartych w orzeczeniu z dnia 2 sierpnia 2018 r. skierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zarzucającymi składowi orzekającemu naruszenie prawa, mającego mieć znamiona przestępstwa, sugerującymi konieczność pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej tych sędziów.

Popieramy i przyłączamy się do uchwał innych sądów, apeli stowarzyszeń, korporacji prawniczych i organizacji pozarządowych odnoszących się do działań władzy ustawodawczej i wykonawczej godzących w konstytucyjną niezależność wymiaru sprawiedliwości. Za niedopuszczalne uważamy podejmowanie działań zmierzających do ograniczania prawa do wyrażania opinii w obronie niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów, zwłaszcza podejmowanych w stosunku do sędziów Waldemara Żurka, Krystiana Markiewicza, Bartłomieja Przymusińskiego, Igora Tulei, Ewy Maciejewskiej, Moniki Frąckowiak i Olimpii Barańskiej- Małuszek.

Uznajemy, że dokonane zmiany w ustawach: Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym, stanowią wyraz oczywistego naruszenia przez władzę ustawodawczą jednej z podstawowych gwarancji konstytucyjnych – niezależności sądownictwa i w konsekwencji prowadzą do destabilizacji wymiaru sprawiedliwości oraz podporządkowania go czynnikowi politycznemu, grożąc pogwałceniem zasady ochrony prawnej obywateli, w zakresie rzetelnego procesu, przed niezawisłym i bezstronnym sądem.

Wyrażamy głęboki niepokój z powodu obniżenia kryteriów dla kandydatów do objęcia stanowisk sędziów w Sądzie Najwyższym, pozbawionych analizy merytorycznej pracy kandydatów na te stanowiska, którzy mają być przedstawieni do aktu powołania Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, bez oczekiwania na wydanie rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na przedstawione przez Sąd Najwyższy pytania prejudycjalne w orzeczeniu z dnia 2 sierpnia 2018 r., co prowadzi do nieposzanowania prawa europejskiego Unii Europejskiej.

Uważamy, że wielu powołanych już sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie gwarantuje niezawisłości i obiektywizmu, zwłaszcza z uwagi na swoją przeszłość zawodową oraz powiązania z przedstawicielami władzy wykonawczej.

Stwierdzamy, że ukształtowanie postępowania dyscyplinarnego, przez władzę ustawodawczą, umożliwiające arbitralne powoływanie przez Ministra Sprawiedliwości Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości w każdej sprawie, z wyłączeniem od czynności powołanych na zasadach ogólnych innych rzeczników dyscyplinarnych, jest realnym instrumentem do prowadzenia niezasadnych postępowań dyscyplinarnych, mających represyjny charakter i niweczących niezależność władzy sądowniczej.

Obawiamy się, że rzetelność i obiektywizm postępowań dyscyplinarnych, prowadzonych w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego będą zachwiane, mając na względzie ujawnione zastrzeżenia do wielu wybranych kandydatów do orzekania w tej izbie, umożliwiając procesowo wydanie wyroku skazującego w drugiej instancji, nawet w przypadku wydania wyroku uniewinniającego albo umarzającego postępowanie przez sąd dyscyplinarny pierwszej instancji, z „prawem” do zaskarżenia takiego orzeczenia do tej samej izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego orzekającej w „innym” składzie.

Oczekujemy poszanowania dla władzy sądowniczej i sędziów oraz wyrażamy sprzeciw i oburzenie wobec wypowiedzi przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej, deprecjonujących wymiar sprawiedliwości, zawierających znamiona pomówień o niegodne, nierzetelne, niezgodne z prawem sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.

Postulujemy i dostrzegamy konieczność zmian w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w zakresie procedur, zmierzających do realnego przyspieszenia postępowań, ograniczenie zmian-jak dotychczas- do wyłącznie kwestii personalnych, prowadzić będzie do przewlekłości postępowań, obniżenia jakości orzecznictwa, zagrażając prawu obywateli do bezstronnego sądu i utraty przez Rzeczpospolitą Polską charakteru państwa prawnego.

Zebranie sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu powierza Prezesowi Sądu Apelacyjnego w Poznaniu:
1. Opublikowanie niniejszej uchwały na stronie internetowej tutejszego Sądu, nie późnej niż do 28 września 2018 r., gdyż zapoznanie opinii publicznej za stanowiskiem sędziów Sądu Apelacyjnego w Poznaniu leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu i jest istotne dla działania sądu;
2. Przedstawienie niniejszej uchwały nie późnej niż do 28 września 2018 r. do wiadomości następującym organom: Prezydentowi RP, Marszałkowi Sejmu RP, Marszałkowi Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, Prezesom sądów apelacyjnych i okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów) Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej, Prezesowi Stowarzyszenia Sędziów Polskich„Iustitia”, Prezesowi Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów „Themis”, Przewodniczącemu Forum Współpracy Sędziów.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

3 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Brzeczkowska Hanna

Popieram, popieram, popieram

Krzysztof Bielecki

Obłuda, hipokryzja i patologia wychodzi z każdej strony tej nadzwyczajnej kasty….. „Niezawiśli” sędziowie przypominają sobie o ślubowaniu, tylko wtedy kiedy mogą coś stracić ze swoich przywilejów….. A na co dzień immunitety i hulaj dusza, piekła nie ma!