Represjonowanie sędziów, zarządzanie sądami, KRS i dyscyplinarki w uchwałach ZP Sędziów Apelacji Katowickiej

0
(0)

27 września 2018 r. obradowało w Katowicach Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej, które oprócz zaopiniowania kandydatów na 12 wolnych stanowisk sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz 1 wolne stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, podjęło zdecydowaną większością głosów sędziów biorących udział w Zgromadzeniu uchwały, które przedstawiam w załączeniu.

 

UCHWAŁA NUMER I
ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 ROKU
w sprawie działań obecnej Krajowej Rady Sądownictwa
i sposobu wyboru przez nią kandydatów do Sądu Najwyższego

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej, odwołując się do swych uchwał numer II, III i IV z dnia 25 czerwca 2018 roku oraz do uchwały numer 2 Zebrania Sędziów Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 kwietnia 2018 roku, w trosce o konstytucyjny ład Rzeczypospolitej Polskiej oraz o niezależność sądów i niezawisłość sędziów:

1) przypomina, że skład osobowy obecnej Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowany został niezgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a nadto że zasiadające w niej osoby, choć wykonują zawód sędziowski, reprezentują nie środowisko sędziowskie, a wybierających je polityków partii rządzącej; przypomina także, że dane sędziów, którzy podobno udzielili tym osobom poparcia przed delegowaniem ich przez tych polityków do Rady, nadal są skrzętnie ukry­wane;

2) ponownie zwraca uwagę na niedopuszczalność obsadzania tych stanowisk w Sądzie Naj­wyższym, które zajęte są przez sędziów przenoszonych w stan spoczynku przymusowo i z naruszeniem konstytucyjnej zasady ich nieusuwalności; dotyczy to w szczególności stano­wiska sędziowskiego zajmowanego przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego, której kaden­cja wprost określona została w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

3) przyłącza się do tych głosów olbrzymiej większości środowisk prawniczych, w tym stowa­rzyszeń sędziowskich, które wskazują na niedopuszczalność wszczęcia przez Krajową Radę Sądownictwa procedury nominacyjnej na podstawie pozbawionego kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów obwieszczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

4) potępia przyjętą przez obecną Krajową Radę Sądownictwa procedurę opiniowania kandy­datów na stanowiska w Sądzie Najwyższym, i to zarówno na te, które w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie zostały jeszcze zwolnione, jak i na te w obu nowo utworzo­nych przez rządzących izbach specjalnych (Dyscyplinarnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych), i zwraca uwagę, że procedura ta, bezprecedensowo szybka i powierz­chowna, doprowadziła do wyboru politycznie zaangażowanych lub oportunistycznych kan­dydatów, których dorobek zawodowy i postawa moralna w normalnych warunkach nie tylko status sędziego Sądu Najwyższego czyniłyby dla nich nieosiągalnym, ale i podawałyby w ogóle w wątpliwość możliwość uzyskania przez nich jakiegokolwiek stanowiska sędziow­skiego.

UCHWAŁA NUMER II
ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 ROKU
w sprawie represjonowania sędziów

W związku z doniesieniami o zainicjowaniu przez wybranego przez Prokuratora Generalnego Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych czynności wyjaśniających w od­niesieniu do tych sędziów, którzy otwarcie i konsekwentnie sprzeciwiają się naruszaniu przez władzę ustawodawczą i wykonawczą konstytucyjnej zasady niezależności sądów i niezawisło­ści sędziów oraz wydają orzeczenia nie po myśli rządzących (na przykład kierując do Trybu­nału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalne), Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej z całą mocą stwierdza, że nikt nie może być represjonowany za obronę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i praworządności. Dotyczy to w szczególności sędziów, którzy jako obywatele mają prawo krytykować rządzących, a z racji wykonywanego zawodu wręcz obowiązani są to czynić w obronie zasad demokratycznego państwa prawnego, jakim – w świetle Konstytucji – ciągle jest Rzeczpospolita Polska.

UCHWAŁA NUMER III
ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 ROKU
w sprawie sposobu zarządzania sądami przez osoby powołane do pełnienia funkcji prezesów
w miejsce akceptowanych przez środowisko bezpodstawnie odwołanych prezesów

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej potępia działania tych prezesów sądów wszystkich szczebli, powołanych przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora General­nego na podstawie szczególnej, sprzecznej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, regulacji, zawartej w art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1452), którzy szyka­nują broniących zasad państwa prawa lub krytykujących ich postawę sędziów. Przejawem ta­kiego szykanowania jest pozbawianie tych sędziów funkcji, przenoszenie ich do innych wy­działów lub nakładanie na nich ponadnormatywnych obowiązków.

W swej uchwale numer VI z dnia 25 czerwca 2018 roku Zgromadzenie zapowiedziało, że bę­dzie monitorowało przypadki mobbingu w sądach Apelacji Katowickiej. W realizacji tego swo­jego zobowiązania Zgromadzenie jednoznacznie negatywnie ocenia postępowanie kierującego obecnie Sądem Okręgowym w Gliwicach Arkadiusza Cichockiego, który – ewidentnie kierując się osobistą niechęcią do krytycznie oceniającego jego postawę sędziego – pozbawił tego sę­dziego pełnionej przezeń bez zastrzeżeń funkcji przewodniczącego wydziału, skierował do pracy w tym wydziale dwóch sędziów (w tym jednego rejonowego), po czym pod pretekstem „przekadrowania” przeniósł zdegradowanego sędziego do orzekania w innym wydziale, w in­nej niż siedziba Sądu Okręgowego miejscowości.

UCHWAŁA NUMER IV
ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ
Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 ROKU
w sprawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2018 roku

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej z niepokojem przyjęło do wiado­mości, że Minister Sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 10 września 2018 roku, opublikowa­nym pod pozycją 268 w Dzienniku Urzędowym z dnia 14 września 2018 roku, powołał spe­cjalny Zespół do spraw czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w postępowa­niach dyscyplinarnych sędziów i asesorów sądowych. Zarządzenie to, pozornie tylko tech­niczne i organizacyjne, wpisuje się w cały ciąg działań zmierzających do zastraszania sędziów przywiązanych do konstytucyjnej zasady niezawisłości i do podporządkowania ich władzy wy­konawczej. Do wniosku takiego upoważnia cały kontekst, w tym tworzenie sądu specjalnego w postaci nowo utworzonej formalnie przy Sądzie Najwyższym (ale nie w ramach jego struk­tur) Izby Dyscyplinarnej obsadzonej osobami związanymi z Ministrem Sprawiedliwości i Pro­kuratorem Generalnym, czynności wyznaczonego przez będącego jednocześnie Prokuratorem Generalnym Ministra Sprawiedliwości Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Po­wszechnych, sam skład Zespołu, w którym zasiadają osoby zależne od Ministra, a któremu przewodniczy mający ongiś własne problemy dyscyplinarne Łukasz Piebiak, wreszcie kary­godne publiczne wypowiedzi przedstawicieli władzy politycznej, nakierowane na dyskredyto­wanie sędziów.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments