Nie bierzcie udziału w zawłaszczaniu wymiaru sprawiedliwości przez polityków, apeluje „Lex super omnia”

0
(0)

Koleżanki i Koledzy,

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym wskazała dzień 3 lipca 2018 r. jako datę odsunięcia od orzekania najbardziej doświadczonych sędziów Sądu Najwyższego. Przepisy tej ustawy naruszają konstytucyjną zasadę nieodwoływalności sędziów i wbrew ustawie zasadniczej zmierzają do skrócenia kadencji prof. Małgorzaty Gersdorf – Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Stowarzyszenie Prokuratorów ”Lex super omnia” ocenia, że powodem tej i wszelkich wcześniejszych ustawowych zmian jest dążenie obecnie rządzących do podporządkowania sobie prokuratury, wymiaru sprawiedliwości i ogółu niezależnych prawników oraz dokonanie zmian kadrowych i instytucjonalnych, które zastąpią niezawisłość i niezależność uległością w interpretowaniu i stosowaniu prawa. Celem tego projektu jest zagwarantowanie sprawowania nieograniczonej władzy.

Dlatego na mocy ustawy o Sądzie Najwyższym przewidziano powołanie Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. W efekcie Prezydent Andrzej Duda w dniu 29 czerwca 2018 r. obwieścił informację o wolnych stanowiskach w Sądzie Najwyższym.

Większość z Was spełnia formalne kryteria ubiegania się o najwyższą godność w wymiarze sprawiedliwości.

Apelujemy o powstrzymanie się przez prokuratorów od ubiegania się o stanowisko sędziego Sądu Najwyższego, zwłaszcza w Izbie Dyscyplinarnej. Nie bierzcie udziału w zawłaszczaniu wymiaru sprawiedliwości przez polityków.

Krajowa Rada Sądownictwa, która będzie Was oceniała, pochodzi z politycznego wyboru, ustanowionego z naruszeniem Konstytucji. Sposób wyłonienia Rady dostrzega i piętnuje Europejska Sieć Rad Sądownictwa.

Powołanie sądu dyscyplinarnego złożonego z sędziów i ławników wskazanych przez gremia polityczne oraz towarzyszące temu wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości w kwestii jego wpływu na wyłanianie kandydatów, pozbawiają ten sąd przymiotu niezawisłości i bezstronności – w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Zważcie również, że ustrój sądu dyscyplinarnego nie gwarantuje, w sprawach o przestępstwa, prawa odwołania się do sądu wyższej instancji, postrzeganego tradycyjnie jako sąd wyodrębniony personalnie i instytucjonalnie. Rozstrzyganie w obrębie Izby Dyscyplinarnej istoty sprawy aż do jej prawomocności nasuwa skojarzenie z instancją poziomą, która w świetle obowiązujących przepisów zastrzeżona jest do kwestii incydentalnych. Orzekanie w takim trybie o winie narusza wyrażoną w art. 78 i 176 Konstytucji RP zasadę dwuinstancyjności postępowania sądowego. To zaś spowoduje, że miarodajne oceny orzeczeń Izby Dyscyplinarnej będą ferowane przez sądy i trybunały powołane do rozpoznania nadzwyczajnych akcji prawnych lub przez prawnicze autorytety.

Nadto wyodrębnienie organizacyjne Izby Dyscyplinarnej stwarza niebezpieczeństwo jej alienacji w Sądzie Najwyższym, co grozi rozbieżnością wykładni prawa, a w konsekwencji problemami w jego prawidłowym stosowaniu przez sądy powszechne.

Zwiększone o 40% w stosunku do innych sędziów Sądu Najwyższego, bardzo wysokie i nieproporcjonalne do zadań wynagrodzenie sędziów Izby Dyscyplinarnej powinno zniechęcać Was do kandydowania, bowiem nie zapewni Wam ono koniecznego szacunku i autorytetu, a także wywrze wpływ na ocenę każdego orzeczenia sądu dyscyplinarnego. Przepisy, które stanowią uzasadnienie wyższego wynagrodzenia sędziów Izby Dyscyplinarnej stwarzają podział na sędziów Sądu Najwyższego lepszych i gorszych. Gorszymi, według ustawodawcy, mają być sędziowie sądu dyscyplinarnego. Tylko ta grupa sędziów Sądu Najwyższego została bowiem uznana za niezdolną do podejmowania zajęć dydaktycznych lub pracy naukowej oraz podatną na pokusy majątkowe i zewnętrzne wpływy. Trudno się oprzeć wrażeniu, że wyjątkowa pozycja Izby Dyscyplinarnej w strukturze Sądu Najwyższego i bardzo wysokie, dodatkowe uposażenie jej sędziów stanowi powrót do koncepcji sądów specjalnych, które niechlubnie zapisały się w historii wymiaru sprawiedliwości.

W imię złożonego ślubowania i przyzwoitości zwracamy się do Was o okazanie – tak jak dotychczas – respektu Sądowi Najwyższemu oraz wierności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia”.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments