Sędziowie Apelacji Katowickiej w siedmiu uchwałach o wszystkich problemach sądownictwa

0
(0)

25 czerwca 2018r. sędziowie podczas obrad Zebrania Apelacji Katowickiej obejmującej obszary Okręgów Katowickiego, Gliwickiego, Bielskiego i Częstochowskiego sprzeciwili się naruszaniu demokratycznego państwa prawa przez działania władz politycznych. Uchwały w tym zakresie zostały przyjęte miażdżącą większością głosów.

Podczas tego Zebrania Wiceminister Sprawiedliwości Łukasz Piebiak 7 miesięcy po odwołaniu w trybie specustawy dotychczasowego Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach SSA Barbary Suchowskiej i powołaniu na jej miejsce SSA Witolda Mazura, przedstawił sędziom Apelacji Katowickiej nowopowołanego Prezesa.

Poniżej – uchwały Zebrania:

UCHWAŁA NUMER I
ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ
Z DNIA 25 CZERWCA 2018 ROKU
w sprawie zagrożeń dla wymiaru sprawiedliwości

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej:

  1. Ponownie wzywa wszystkich sędziów w Polsce do nieulegania naciskom oraz próbom zastraszenia i wywierania na nich presji, a samorząd sędziowski – do jednoznacznej, zdecydowanej postawy sprzeciwiającej się wszelkim działaniom mającym na celu podporządkowanie sądów władzy politycznej;
  2. Wyraża solidarność z sędziami poddawanymi krytyce i naciskom w związku z ich działalnością orzeczniczą, deklarując swoje dla nich wsparcie w każdej prawnie dopuszczalnej i możliwej formie oraz w pełni podzielając w tej kwestii uchwały podejmowane przez samorządy sędziowskie w całej Polsce;
  3. Stanowczo sprzeciwia się powoływaniu sędziów, bez ich wiedzy i zgody, do sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych;
  4. Wyraża zaniepokojenie sytuacją w sądach krakowskiego okręgu sądowego i solidaryzuje się z sędziami krakowskimi, którzy dla dobra wymiaru sprawiedliwości domagają się ustąpienia SSR Dagmary Pawełczyk-Woickiej z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie;
  5. Potępia nieodpowiedzialną wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego o Sądzie Okręgowym w Krakowie, sugerującą, jakoby sędziowie tego Sądu tworzyli zorganizowaną grupę przestępczą, i zwraca uwagę, że wyrażanie takich sugestii nie przystoi przedstawicielowi rządu w państwie mieniącym się demokratycznym państwem prawa.
  6. Stanowczo sprzeciwia się planowanym zmianom regulaminu urzędowania sądów powszechnych, zmierzającym de facto, wbrew całkowicie odmiennym wcześniejszym deklaracjom obecnego Ministra Sprawiedliwości, do oderwania sędziów funkcyjnych od ich czynności orzeczniczych i rażąco zaniżającym ich obowiązki, a także tworzeniu kolejnych, zbędnych stanowisk funkcyjnych, co równie niekorzystnie wpłynie na działalność orzeczniczą sądów.

UCHWAŁA NUMER II
ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ
Z DNIA 25 CZERWCA 2018 ROKU
w sprawie braku jawności działań władz publicznych przy wyborze członków
Krajowej Rady Sądownictwa

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej wzywa Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Sprawiedliwości do niezwłocznego ujawnienia listy sędziów, którzy poparli kandydatury sędziów zgłaszających się do wybieranej przez Sejm (a więc przez polityków) Krajowej Rady Sądownictwa. Uporczywe odmawianie podania tej informacji publicznej do wiadomości społecznej rodzi podejrzenie, że kandydaci do Rady nie uzyskali poparcia wymaganego przez (skądinąd w tym zakresie niekonstytucyjną) ustawę z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 roku, poz. 3).

UCHWAŁA NUMER III
ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ
Z DNIA 25 CZERWCA 2018 ROKU
w sprawie działań władz politycznych Rzeczypospolitej Polskiej wobec Sądu Najwyższego
i wobec jego Pierwszego Prezesa

W trosce o wspólne dobro, jakim jest niezależny od władzy politycznej, sprawnie działający, oparty na demokratycznych podstawach i wartościach powszechnie akceptowanych w Unii Europejskiej system wymiaru sprawiedliwości, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej przyłącza się do apeli stowarzyszeń sędziowskich, korporacji prawniczych i organizacji pozarządowych o powstrzymanie masowego usuwania sędziów Sądu Najwyższego z uwagi na obniżenie wieku stanu spoczynku i o przeciwdziałanie przerwaniu kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego przed określonym Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej terminem, który upływa w dniu 30 kwietnia 2020 roku. Zgromadzenie w pełni podziela obawy, że doprowadzić to może do zapaści w działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego, co podważy autorytet Rzeczypospolitej Polskiej jako demokratycznego państwa prawa. Zgromadzenie przyłącza się tym samym do kierowanych do Komisji Europejskiej wezwań, by skierowała stwarzającą takie zagrożenie ustawę o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu zbadania jej zgodności z prawem unijnym.

W razie przerwania kadencji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Zgromadzenie apeluje do Sędziów tego Sądu, by nie przyjmowali propozycji kierowania Sądem Najwyższym na zasadach narzuconych ustawą z dnia 8 grudnia 2017 roku (Dz.U. z 2018 roku, poz. 5, z późniejszymi zmianami). Zgromadzenie apeluje o takie samo zachowanie w przypadku usunięcia Prezesów Sądu Najwyższego przed upływem ich ustawowo określonej kadencji.

UCHWAŁA NUMER IV
ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ
Z DNIA 25 CZERWCA 2018 ROKU
w sprawie funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej sprzeciwia się wypowiedziom członków Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu tego organu w dniu 11 maja 2018 r., które wskazywały na konieczność karania sędziów za ich  publiczne wypowiedzi, w tym także za te zawarte w uzasadnieniach orzeczeń.

Zgromadzenie zaniepokojone jest brakiem reakcji obecnych na posiedzeniu Rady sędziów sądów śląskich: Leszka Mazura, Ewy Łąpińskiej i Teresy Kurcyusz-Furmanik, na takie próby ograniczenia tak gwarantowanej konstytucyjnie niezawisłości sędziów w ich działalności orzeczniczej, jak i przysługującej każdemu obywatelowi konstytucyjnej wolności wypowiedzi, które mieszczą się w granicach debaty publicznej i które nie pozostają w sprzeczności z zasadami etyki zawodowej.

UCHWAŁA NUMER V
ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ
Z DNIA 25 CZERWCA 2018 ROKU
w sprawie statusu prezesów sądów w Apelacji Katowickiej

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej wzywa sędziów, którzy powołani zostali w Apelacji Katowickiej na stanowiska prezesów na podstawie szczególnej, sprzecznej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej regulacji zawartej w art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1452), by podczas najbliższych właściwych zgromadzeń lub zebrań sędziów w drodze głosowania poddali się weryfikacji środowiska sędziowskiego pod kątem ich akceptacji przez to środowisko, a w razie nieuzyskania takiej akceptacji – by podali się do dymisji.

UCHWAŁA NUMER VI
ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ
Z DNIA 25 CZERWCA 2018 ROKU
w sprawie funkcjonowania niektórych prezesów sądów w Apelacji Katowickiej

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej potępia działania tych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego na podstawie sprzecznej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej regulacji, zawartej w art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1452), prezesów sądów wszystkich szczebli, którzy nagannie traktują kadrę sędziowską, urzędniczą i innych pracowników sądowych.

Dotyczy to w pierwszym rzędzie powołanego przez obecnego Ministra Sprawiedliwości na funkcję prezesa Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim SSR Remigiusza Guza (już odwołanego) i jego ówczesnego zastępcy, a obecnie nowego prezesa, SSR Pawła Stępnia.

Zgromadzenie wyraża swoją solidarność z sędziami i pracownikami sądów, którzy wskutek niewłaściwego postępowania przełożonych, czy to w Wodzisławiu Śląskim, czy to w innych sądach, ucierpieli, i zapewnia, że sytuację w sądach Apelacji Katowickiej monitorować będzie pod kątem zagrożeń mobbingiem.

UCHWAŁA NUMER VII
ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI SĘDZIÓW APELACJI KATOWICKIEJ
Z DNIA 25 CZERWCA 2018 ROKU
w sprawie podania uchwał do publicznej wiadomości

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej zobowiązuje Przewodniczącego Zgromadzenia do zamieszczenia tekstów podjętych uchwał na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz do przesłania jej odpisów Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Krajowej Radzie Sądownictwa, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, prezesom sądów apelacyjnych i okręgowych, stowarzyszeniom i organizacjom sędziowskim, Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie, Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach i Opolu oraz mediom, a także Komisji Europejskiej i Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa.

Zgromadzenie obliguje jednocześnie Przewodniczącego Zgromadzenia do poinformowania Kolegium Sądu Apelacyjnego, na jego najbliższym posiedzeniu, o zrealizowaniu zawartego w zdaniu pierwszym zobowiązania.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments