Sędziowie SO w Kielcach o usuniętych uchwałach, trybie odwoływania prezesów i postępowaniach dyscyplinarnych

0
(0)

Uchwała nr 1
Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Kielcach
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Sędziowie – członkowie Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Kielcach – wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach polegających na usunięciu ze stron internetowych Sądu uchwał Zebrania podjętych w dniu 25 stycznia 2018 roku.

Zebranie sędziów danego Sądu jest z mocy art. 36a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych jednym z organów samorządu sędziowskiego, któremu gwarantuje się określone kompetencje i uprawnienia. Wśród tych uprawnień znajduje się m.in. prawo do podejmowania uchwał w sprawach bieżących dotyczących danej jednostki. Niedopuszczalnym jest zatem, aby prezes sądu pod pozorem wyczerpania roli informacyjnej uchwał po zaledwie 5 dniach (w tym dwa dni wolne od pracy) decydował o usunięciu ich ze stron internetowych, podczas gdy wiele wcześniejszych innych informacji, często dalece mniej istotnych dla funkcjonowania Wymiaru Sprawiedliwości nadal na stronie internetowej się publikuje. Strona internetowa jest bowiem miejscem, gdzie winny znajdować się wszystkie ważne informacje, w tym także dotyczące pracy i funkcjonowania Sądu Okręgowego w Kielcach, a nie jedynie te, które są akceptowane z uwagi na swoją treść przez obecne władze Sądu.

Wobec powyższego, ale również w związku ze wskazywaniem przez władze Sądu w lokalnych mediach, iż w treści uchwał Zebrania Sędziów tut. Sądu nie wskazano okresu w jakim winny być publikowane – Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Kielcach zobowiązuje Prezesa Sądu do ponownego umieszczenia ich na stronach internetowych Sądu Okręgowego w Kielcach w terminie do dnia 12 kwietnia 2018 roku i publikowanie ich tam bezterminowo.

Uchwała nr 2
Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Kielcach
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Sędziowie – członkowie Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Kielcach popierają w pełni stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 3 marca 2018 roku w sprawie odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów na podstawie nadzwyczajnego i przejściowego art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1452).

Członkowie Zebrania dostrzegają, iż przyznane Ministrowi Sprawiedliwości kompetencję do arbitralnego, jednoosobowego odwoływania prezesów sądów całkowicie pozbawiają samorząd sędziowski wpływu na te decyzje. Z kolei Ministerstwo Sprawiedliwości podaje w tym przedmiocie lakoniczne, niepełne, nierzeczywiste powody takich odwołań. Taki proces podejmowania decyzji pozbawia go cech transparentności, ale również weryfikacji jego przesłanek nie tylko przez opinię publiczną, ale i organy samorządu sędziowskiego.

Prezes Sądu, ale i wiceprezesi winni w środowisku sędziowskim cieszyć się zaufaniem, poparciem i akceptacją swoich działań. Samorząd sędziowski zaś musi mieć wpływ, czy to w formie opinii, czy zgody na tryb nie tylko powoływania, ale i odwoływania tych organów sądowych. Narzucanie środowisku sędziowskiemu władz sądów w wielu przypadkach wpływa na sposób funkcjonowania Wymiaru Sprawiedliwości, a przy braku transparentności procedur wyboru takich osób rodzi przypuszczenie, iż u podstaw takich decyzji nie leżały względy dbałości o poprawę jakości i efektywności pracy sądów.

W związku z powyższym apelujemy do Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach SSO Ryszarda Sadlika, powołanego w trybie przejściowym i nadzwyczajnym, aby poddał się opinii środowiska sędziowskiego na temat możliwości sprawowania swojej funkcji, wyrażonej w formie uchwały, Zebrania Sędziów tut. Sądu, zaś w razie nie uzyskania w tym zakresie pozytywnej opinii, aby ustąpił ze swojej funkcji.

Zobowiązujemy Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach do niezwłocznego przesłania uchwały nr 2 Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej, Prezesowi Krajowej Rady Komorniczej, Prezesom wszystkich sądów rejonowych Okręgu Kieleckiego, a także zobowiązujemy do bezterminowego opublikowania uchwały na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Kielcach, nie później niż do 12 kwietnia 2018 roku.

 

Uchwała
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Kieleckiego
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Sędziowie – członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Kieleckiego wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań polegających na wszczynaniu postępowań karnych i dyscyplinarnych wobec sędziów, w sytuacjach, gdy wydawali oni decyzje nie uwzględniające wniosków prokuratury lub politycznie nieakceptowalne. Wszystkie decyzje podejmowane przez sędziów w trakcie postępowań sądowych podlegają zaskarżeniu w normalnym lub nadzwyczajnym toku instancji i to jest jedynie właściwa droga ich weryfikacji. Praktyka wszczynania na takim tle postępowań karnych, czy dyscyplinarnych jest bezprecedensowa i stanowi jawną próbę zastraszenia sędziów i zmuszenia ich do wydawania decyzji zgodnie z oczekiwaniem władzy wykonawczej.

Do chwili obecnej przykłady takich zachowań dotyczą sędziów orzekających w całej Polsce, a chodzi tu o:

1) wszczęcie sprawy karnej w związku z działaniami Pani Sędzi Agnieszki Poświaty i Pani Sędzi Małgorzaty Czerwińskiej, które pełniąc funkcję przewodniczących wydziałów w szczecińskich sądach przydzieliły do rozpoznania wnioski prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec byłych członków zarządu zakładów chemicznych „Police”, a w których to sprawach sądy obydwu instancji nie znalazły podstaw dla zastosowania środków zapobiegawczych,
2) podjęcie działań w związku ze sprawą prowadzoną przez Panią Sędzię Agnieszkę Pilarczyk dotyczącą błędu medycznego, który miał doprowadzić do śmierci ojca obecnego Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniew Ziobry,
3) zainicjowanie postępowania dyscyplinarnego przez prezesa sądu Jacka Sowula powołanego w trybie nadzwyczajnym i przejściowym przez Ministra Sprawiedliwości wobec Pana Sędziego Dominika Cieszkiewicza, które ma związek z decyzją procesową negatywnie odebraną przez przedstawicieli władzy wykonawczej.
Niezawisłość sędziowska jest prawem niezbywalnym każdego sędziego w służbie RP i jej obywatelom i winna ona być nadal, niezależnie od konsekwencji, wyznacznikiem podejmowanych decyzji procesowych.

Zobowiązujemy Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach do niezwłocznego przesłania uchwały Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej, Prezesowi Krajowej Rady Komorniczej, Prezesom wszystkich sądów rejonowych Okręgu Kieleckiego, a także zobowiązujemy do bezterminowego opublikowania uchwały na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Kielcach, nie później niż do 12 kwietnia 2018 roku*.

*Od redakcji Monitora: uchwały zostały opublikowane 17 kwietnia na stronie Forum Współpracy Sędziów

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments