Gorzowscy sędziowie o odwołaniu prezesów, demontażu państwa prawa, KRS i opublikowaniu uchwał

5
(1)

UCHWAŁA NUMER 1
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW OKRĘGU GORZOWSKIEGO
Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 ROKU

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego w związku z przyjętą uchwałą z dnia 26 lutego 2018 r. informacją o działalności sądów okręgu gorzowskiego ponownie zwraca uwagę, że komunikat zamieszczony na witrynie Ministerstwa Sprawiedliwości uzasadniający odwołanie z funkcji prezesów i wiceprezesów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim i Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim przez Ministra Sprawiedliwości zawierał twierdzenia nieprawdziwe, odnoszące się do rzekomo złego nadzoru administracyjnego tych osób i rzekomo złego funkcjonowania Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim. Z informacji o działalności tych sądów wynika, że było przeciwnie – Sąd Rejonowy w Gorzowie  Wielkopolskim osiągnął dobre wyniki i nie była to zasługa nowopowołanych prezesów i wiceprezesów. Od dnia powołania nowych prezesów przez Ministra Sprawiedliwości bez żadnej konsultacji ze środowiskiem sędziowskim osoby te nie podjęły żadnych konstruktywnych działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sądów. Przeciwnie, zaniepokojenie budzą zmiany personalne w zakresie obsady wydziałów przez sędziów, w szczególności przenoszenie sędziów do innych wydziałów bez ich zgody czy zmiana zakresów obowiązków. Szczególnie niepokojąca jest z gruntu nieprawidłowa praktyka podejmowania decyzji z datą wsteczną. Zgromadzenie oczekuje od prezesów sądów i kolegium działań zgodnych z przepisami prawa i poprzedzania podejmowanych decyzji należytą refleksją, z poszanowaniem godności osób, których dotyczą.

Zgromadzenie wyraża uznanie dla odwołanych prezesów i wiceprezesów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim i Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim i składa im podziękowanie za dotychczasową współpracę.

Jednocześnie wyraża dezaprobatę wobec przyjęcia przez nowopowołanych prezesów i wiceprezesów obu ww. sądów funkcji w okolicznościach budzących istotne zastrzeżenia z punktu widzenia konstytucyjnej zasady niezależności sądów od władzy politycznej oraz dalszego ich sprawowania mimo ujawnienia kłamliwego uzasadnienia odwołania poprzednich prezesów i wiceprezesów.

UCHWAŁA NUMER 2
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW OKRĘGU GORZOWSKIEGO
Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 ROKU

My, sędziowie, reprezentowani przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego, pomni ślubowania sędziowskiego złożonego przy objęciu stanowiska sędziego, uznający za własne wartości i zasady organizacji i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego wyrażone w Konstytucji RP i umowach międzynarodowych, sprzeciwiamy się bezprecedensowemu od 1989 roku demontażowi i wynaturzaniu instytucji demokratycznego państwa prawnego oraz szkalowaniu sędziów przez władze ustawodawczą i wykonawczą, czego wyrazem są niekonstytucyjne, uchwalane z całkowitym lekceważeniem zasad przyzwoitej legislacji ustawy zmieniające ustrój sądownictwa w kierunku całkowitego podporządkowania sądów powszechnych i sędziów władzy wykonawczej, w szczególności Ministrowi Sprawiedliwości i Prokuratorowi Generalnemu w jednej osobie oraz oszczercza kampania bilboardowa wymierzona w całe środowisko sędziowskie i tzw. Biała księga prezentowana na forum Unii Europejskiej przez Premiera Rządu RP. Nigdy w historii Rzeczypospolitej nie było tak zmasowanego i opartego na kłamstwach ataku władzy ustawodawczej lub wykonawczej na sądy i sędziów. Przestrzegamy, że takie zachowania rządzących godzą bezpośrednio w więzi społeczne i fundamenty państwa prawa poprzez stworzenie pola do podważania prawomocnych orzeczeń sądów i do podrywania zaufania obywateli do sędziów i sądów. Czynimy to w trosce o dobro państwa i dobro wspólnoty, jaką tworzą obywatele RP i wszystkie osoby znajdujące się w przestrzeni prawnej Polski, aby czuli się bezpiecznie i mogli realizować swoje dążenia jako wolni ludzie niezależnie od narodowości, pochodzenia, wyznawanych poglądów, religii czy orientacji seksualnej.

UCHWAŁA NUMER 3
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW OKRĘGU GORZOWSKIEGO
Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 ROKU

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego w związku z uchwaleniem i wejściem w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 roku, poz. 3), na mocy której wbrew Konstytucji RP dotychczasowi członkowie Krajowej Rady Sądownictwa zostali zmuszeni do zakończenia swej służby w Radzie przed upływem ich kadencji i zastąpieni przez grono sędziów, w tym nowopowołanych na funkcje prezesów sądów w miejsce odwołanych arbitralnymi decyzjami Ministra Sprawiedliwości, wybranych do nowej Rady w nietransparentnej procedurze przez przedstawicieli władzy politycznej, stwierdza, że:

– wybór tych osób przez organ władzy ustawodawczej oraz łączenie funkcji prezesa sądu z funkcją członka Rady podaje w wątpliwość zgodność składu Krajowej Rady Sądownictwa z wymogami konstytucyjnymi oraz jej zdolność do realizowania podstawowego zadania, jakim ma być czuwanie nad niezależnością sądów i niezawisłością sędziów,
– osób tych nie uznaje za przedstawicieli środowiska sędziowskiego,
– osoby te reprezentują wyłącznie siebie, Ministra Sprawiedliwości i osoby z nimi powiązane więzami osobistymi i zależności służbowej,

– powstaje realna obawa, że sędziowie ci wykorzystają funkcje w Radzie do realizacji wyłącznie własnych (i ewentualnie nielicznych osób popierających je) ambicji zawodowych.

UCHWAŁA NUMER 4
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO SĘDZIÓW OKRĘGU GORZOWSKIEGO
Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 ROKU

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego apeluje do Marszałka Sejmu RP o ujawnienie nazwisk sędziów, którzy swoimi podpisami poparli kandydatury sędziów zgłoszonych do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Utrzymywanie tych danych w tajemnicy jest niezgodne z deklaracjami władz ustawodawczej i wykonawczej, że wybór sędziów – członków Rady będzie bardziej transparentny niż do poprzedniej Rady i podaje w wątpliwość czystość intencji pomysłodawców tego rozwiązania. Niezależnie od powyższego Zgromadzenie zachęca tych sędziów, którzy podpisali się pod kandydaturami sędziów do nowej Rady, aby ujawnili ten fakt w imię uczciwości i odwagi cywilnej – cech, które każdy sędzia posiadać powinien

* * *

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Gorzowskiego podjęło także uchwałę, na mocy której zobowiązało Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Jarosława Dudzicza do opublikowania ww. uchwał na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. Za podjęciem ostatniej uchwały głosowało 45 sędziów, głos „przeciw” oddał tylko Pan Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments