Sędziowie z Częstochowy przeciw naruszeniu konstytucji

UCHWAŁA     Nr 1

Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie z głębokim zaniepokojeniem przyjmuje budzące zasadnicze zastrzeżenia natury konstytucyjnej przepisy ustaw o Krajowej Radzie  Sądownictwa, o ustroju Sądów Powszechnych i Sądzie Najwyższym. Konstytucja RP jasno stanowi w art. 173, że „Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz”. Zmiany przywołanych ustaw naruszają tę regułę oraz podstawową zasadę ustrojową  wyrażoną w art. 10 Konstytucji, mówiącym o tym, że ustrój Polski opiera się na trójpodziale i równowadze władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Każda  z władz powinna zatem dysponować takimi instrumentami, które pozwalają jej powstrzymać i hamować działania pozostałych. Zasada check and balance jest jedną z najstarszych zasad ustrojowych i zarazem jedną z najistotniejszych i najlepiej wprowadzonych w praktyce reguł demokracji (tak TK w sprawie K 12/03). Z tego punktu widzenia budzi sprzeciw przerwanie konstytucyjnie określonej kadencji I Prezes Sądu Najwyższego oraz członków KRS, sposób powoływania sędziów – członków KRS, a nadto wyeliminowanie udziału sędziów w procesie odwoływania i powoływania prezesów sądów. Opisane wyżej zmiany ewidentnie prowadzą do nadania władzy wykonawczej i ustawodawczej pozycji dominującej nad sądami i podważają zasady ustroju RP poprzez naruszenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

UCHWAŁA     Nr 2

Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie wyraża głęboki sprzeciw co do rzetelności, zgodności z prawdą i czystości intencji polityków w tym Premiera RP, zawierających pomówienia odnośnie sędziów i działalności sądów. Pomówienia te przybrały formę zorganizowanej kampanii oszczerstw prowadzonej zarówno w kraju, jak i za granicą. Kampania ta jest motywowana wyłącznie politycznie i nie ma żadnego związku z jakąkolwiek reformą bądź poprawą funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. W efekcie jej celem i konsekwencją jest podważenie wiarygodności Państwa Polskiego jako państwa prawa, zaufania do jego instytucji oraz autorytetu sądów i sędziów. To zaś prowadzi do obniżenia standardu ochrony praw obywateli i rodzi ujemne reperkusje dla pewności obrotu prawnego oraz pozycji sądów polskich jako Sądów Wspólnoty Europejskiej.

UCHWAŁA     Nr 3

Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie w pełni przychyla się i akceptuje uchwalę Forum Współpracy Sędziów z 05.01.2018 r. w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów. Nie budzi wątpliwości, że prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości uzależnione jest w istotnej mierze od fachowości i rzetelności pracowników na wszystkich szczeblach administracji sądowej. W pełni potwierdzamy, że deprecjacja wynagrodzeń pracowników sądów zniechęca do poszukiwania w nich pracy, a także może powodować odpływ wysoko wykwalifikowanej kadry urzędniczej.

Ocena Czytelników
[Razem: 13 Średnio: 4.2]
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Możesz komentować z użyciem konta WordPress.com, Twittera, Facebooka, lub Google+.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o