Sędziowie będą monitorować i nagłaśniać nadużycia Ministra Sprawiedliwości – z Uchwały Programowej SSP „Iustitia”

Uchwała programowa

XXIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia”

9-11 lutego 2018 roku

XXIII Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia” zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do podejmowania działań, które przyczynią się do przywrócenia ładu konstytucyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza właściwej pozycji ustrojowej organów władzy sądowniczej.

Oprócz elementów ustroju sądownictwa wskazanych w uchwale nr 9 XXII Zwyczajnego Zebrania Delegatów z dnia 2 kwietnia 2017 r. za kluczowe Zebranie Delegatów uważa w szczególności:

– przywrócenie zgodnego z Konstytucją trybu wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa przez sędziów w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich;

– zwiększenie udziału obywateli w funkcjonowaniu sądownictwa, w szczególności przez wprowadzenie sędziów pokoju, obowiązkowego wysłuchania publicznego kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa i powołanie Rady Społecznej przy tej Radzie;

– ustanowienie kompetencji samorządu sędziowskiego do wyboru prezesa danego sądu lub przedstawiania kandydatów na prezesa, czy też wiążącego opiniowania tychże kandydatów;

– likwidację hierarchicznego podporządkowania administracyjnego pomiędzy sądami różnego szczebla;

– stworzenie warunków (także finansowych) do realizacji modelu „zawód sędziego koroną zawodów prawniczych”;

– zapewnienie wszystkim sędziom sądów powszechnych dostępu do wszystkich stawek awansowych na jednakowych zasadach;

– wprowadzenie takich zasad awansowania sędziów, które będą przejawem jednakowej troski o wszystkie szczeble i piony sądownictwa, w tym zniesienie stałych delegacji do sądów wyższego rzędu;

– wprowadzenie odrębności budżetowej sądów powszechnych;

– istotną poprawę warunków pracy i płacy pracowników administracyjnych w sądach, a także zwiększenie nakładów na infrastrukturę techniczną sądów;

– likwidację rozwiązań prowadzących do dyskryminacji sędziów ze względu na płeć, w szczególności przywrócenie zasady, iż dalsze pełnienie służby przez kobiety, która ukończyły wiek progowy (60 lat), stanowi ich uprawnienie i nie zależy od zgody Ministra Sprawiedliwości.

Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd do monitorowania, ewidencjonowania i nagłaśniania nadużyć Ministra Sprawiedliwości oraz podporządkowanych mu organów administracji sądowej, związanych z funkcjonowaniem sądownictwa, w szczególności w zakresie nieuzasadnionego wszczynania postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, ograniczania możliwości udziału sędziów w dyskursie publicznym, odwoływania z pełnionych funkcji, przenoszenia do innych jednostek, braku zgody Ministra Sprawiedliwości na dalsze pełnienie urzędu przez sędziów, którzy ukończyli wiek progowy, bez podania merytorycznego uzasadnienia.

Zebranie Delegatów upoważnia Zarząd do podejmowania działań statutowych wobec członków nie przestrzegających statutu i uchwał Zebrania Delegatów, dotyczących zasadniczych wartości i celów Stowarzyszenia.

Ocena Czytelników
[Razem: 10 Średnio: 4.7]
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Możesz komentować z użyciem konta WordPress.com, Twittera, Facebooka, lub Google+.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o