Sądownictwo, prokuratura: odwołania, powołania (odc. 29). Warszawa, Krosno, Rzeszów

0
(0)

Wszczęcie procedury odwołania ze stanowisk Prezes i Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie

18 czerwca 2024 r. Minister Sprawiedliwości wystąpił z uzasadnionym wnioskiem do kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie o wyrażenie opinii w sprawie odwołania z pełnionych funkcji Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie sędzi Joanny Przanowskiej-Tomaszek i Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie sędziów: Patrycji Czyżewskiej, Małgorzaty Kanigowskiej-Wajs, Radosława Lenarczyka, Agnieszki Sidor-Leszczyńskiej i Marcina Rowickiego, w stosunku do każdej z wymienionych osób zawieszając je z dniem 19 czerwca 2024 r. w pełnieniu czynności.

W odniesieniu do Prezes i Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek Ministra Sprawiedliwości został uzasadniony brakiem udziału samorządu tworzonego przez ogół sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie w ich wyborze na stanowisko prezesa i wiceprezesa sądu oraz apelem podpisanym przez 129 sędziów o odwołanie kierownictwa Sądu Okręgowego w Warszawie. W treści apelu podniesiono, że Prezes Sądu Okręgowego nie respektowała orzeczeń sądowych dotyczących przywracania do orzekania zawieszonych sędziów, a sam Sąd Okręgowy w Warszawie jest nieudolnie zarządzany, zaś problemy, z jakimi borykają się sędziowie i pracownicy nie są rozwiązywane. Wskazano, iż obecne kierownictwo Sądu Okręgowego w Warszawie nie reprezentuje sędziów orzekających w tym sądzie ani nie zapewnia konstytucyjnych standardów w tym zakresie.

Minister Sprawiedliwości zwraca uwagę na fakt, że w okresie sprawowania funkcji Ministra Sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę, kiedy to w 2017 r. doszło do zmiany przepisów Ustawy o ustroju sądów powszechnych, która wyeliminowała wpływ organów samorządu sędziowskiego na wybór prezesów i wiceprezesów sądów. Doprowadziło to do sytuacji, w której na stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów Minister Sprawiedliwości zaczął wyznaczać osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego. Kandydaci na prezesów i wiceprezesów sądów byli wybierani według klucza pozamerytorycznego, co w wielu przypadkach znacząco obniżyło standard zarządzania sądami.

Ponadto wniosek Ministra Sprawiedliwości o odwołanie sędziów: Joanny Przanowskiej-Tomaszek, Małgorzaty Kanigowskiej-Wajs, Radosława Lenarczyka, Agnieszki Sidor-Leszczyńskiej został uzasadniony podpisaniem przez ww. sędziów list poparcia sędziów kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa (nieprawidłowo ukształtowanej ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.).

Dodatkowym argumentem przemawiającym za odwołaniem sędziów: Joanny Przanowskiej-Tomaszek, Patrycji Czyżewskiej, Małgorzaty Kanigowskiej-Wajs, Agnieszki Sidor-Leszczyńskiej i Marcina Rowickiego jest ich udział w procedurze konkursowej przed Krajową Radą Sądownictwa, nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. przy czym nastąpiło to w sytuacji, w której – co najmniej od 19 listopada 2019 r. (wyrok TSUE w sprawie AK przeciwko Polsce) wśród sędziów było powszechnie wiadome, że KRS ukształtowana ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r., nie spełnia kryteriów niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o wszczęciu procedury odwołania i zawieszenia w pełnieniu funkcji Kierownictwa Sądu Okręgowego w Warszawie po wnikliwym zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi sytuacji sądu, co doprowadziło do wniosku, że jest to jedyne rozwiązanie, które jest w stanie zapobiec pogłębianiu się chaosu w zarządzaniu sądem, czego przyczyną jest brak należytych kompetencji zarządzających nim osób.

Zgodnie z art. 27. § 1 Ustawy o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) Prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w przypadku gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

Procedura odwołania z wymienionych stanowisk rozpoczyna się od wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości z uzasadnionym wnioskiem o podjęciu zamiaru odwołania osób pełniących funkcje prezesa bądź wiceprezesa sądu do kolegium właściwego sądu, które w takiej sytuacji jest zobowiązane zaopiniować działanie Ministra (art. 27 § 2 u.s.p.), przy czym na czas do rozpoznania wniosku Minister jest władny zawiesić osoby, których dotyczy wniosek w pełnieniu czynności (art. 27 § 2 u.s.p.).

Rozpoczęcie procedury odwołania Prezesa i Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krośnie

18 czerwca 2024 r. Minister Sprawiedliwości skierował do kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie wniosek o wyrażenie opinii o odwołanie sędziego Grzegorza Furmankiewicza z funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie i sędzi Marii Olszewskiej z funkcji Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krośnie. Na podstawie wniosku sędziowie zostają zawieszeni w pełnieniu czynności z dniem 18 czerwca 2024 r.

Wniosek Ministra Sprawiedliwości został uzasadniony brakiem udziału samorządu sędziów Sądu Okręgowego w Krośnie w ich wyborze na stanowiska.

Minister Sprawiedliwości zwraca uwagę na fakt, że w okresie sprawowania funkcji Ministra Sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę, w 2017 r., doszło do zmiany ustawy o ustroju sądów powszechnych. Nowelizacja wyeliminowała wpływ organów samorządu sędziowskiego na wybór prezesów i wiceprezesów sądów. Doprowadziło to do sytuacji, w której na stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów Minister Sprawiedliwości wyznaczał osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego. Kandydaci na prezesów i wiceprezesów sądów byli wybierani według klucza pozamerytorycznego, co w wielu przypadkach znacząco obniżyło standard zarządzania sądami.

Wniosek Ministra Sprawiedliwości o odwołanie sędziego Grzegorza Furmankiewicza z zajmowanego stanowiska funkcyjnego został uzasadniony podpisaniem przez niego list poparcia sędziów kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa (nieprawidłowo ukształtowanej ustawą z 8 grudnia 2017 r.). Kolejną przesłanką odwołania jest dwukrotny wybór sędziego Grzegorza Furmaniewicza, uchwałami Sejmu z 6 marca 2018 r. i 12 maja 2022 r., na członka KRS. Stało się to, mimo, że kadencja poprzedniej KRS została przerwana wbrew Konstytucji.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za odwołaniem sędziów Grzegorza Furmankiewicza i Marii Olszewskiej jest ich udział w procedurze konkursowej przed KRS, nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z 8 grudnia 2017 r. Nastąpiło to, chociaż co najmniej od 19 listopada 2019 r. (wyrok TSUE), sędziowie powszechnie wiedzieli, że KRS ukształtowana ustawą z 8 grudnia 2017 r. nie spełnia kryteriów niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o wszczęciu procedury odwołania i zawieszenia w pełnieniu funkcji Kierownictwa Sądu Okręgowego w Krośnie po wnikliwym zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi sytuacji sądu. Skutkiem analizy była decyzja, że jest to jedyne rozwiązanie, które zatrzyma chaos w zarządzaniu sądem.

Zgodnie z art. 27. § 1 ustawy o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) Prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji, m.in. gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

Procedura odwołania z wymienionych stanowisk rozpoczyna się od wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości z uzasadnionym wnioskiem o podjęciu zamiaru odwołania osób pełniących funkcje prezesa bądź wiceprezesa sądu do kolegium właściwego sądu. Kolegium po otrzymaniu wniosku jest zobowiązane zaopiniować działanie Ministra (art. 27 § 2 u.s.p.). Na czas do rozpoznania wniosku Minister jest władny zawiesić osoby, których dotyczy wniosek w pełnieniu czynności (art. 27 § 2 u.s.p.).

Wszczęcie procedury odwołania ze stanowisk Prezesa i Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

18 czerwca 2024 r. Minister Sprawiedliwości wystąpił z uzasadnionym wnioskiem do kolegium Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania z pełnionych funkcji sędziego Sądu Apelacyjnego Rafała Puchalskiego pełniącego funkcję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i sędziego Sądu Apelacyjnego Józefa Pawłowskiego pełniącego funkcję Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, w stosunku do każdej z wymienionych osób zawieszając je z dniem 18 czerwca 2024 r. w pełnieniu czynności.

W odniesieniu do sędziów: Rafała Puchalskiego i Józefa Pawłowskiego wniosek Ministra Sprawiedliwości został uzasadniony brakiem udziału samorządu tworzonym przez ogół sędziów Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w ich wyborze na stanowisko prezesa i wiceprezesa sądu.

Minister Sprawiedliwości zwraca uwagę na fakt, że w okresie sprawowania funkcji Ministra Sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę, kiedy to w 2017 r. doszło do zmiany przepisów Ustawy o ustroju sądów powszechnych, która wyeliminowała wpływ organów samorządu sędziowskiego na wybór prezesów i wiceprezesów sądów. Doprowadziło to do sytuacji, w której na stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów Minister Sprawiedliwości zaczął wyznaczać osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego. Kandydaci na prezesów i wiceprezesów sądów byli wybierani według klucza pozamerytorycznego, co w wielu przypadkach znacząco obniżyło standard zarządzania sądami.

Wniosek Ministra Sprawiedliwości o odwołanie sędziów: Rafała Puchalskiego i Józefa Pawłowskiego z zajmowanych stanowisk funkcyjnych został uzasadniony podpisaniem przez ww. sędziów list poparcia sędziów kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa (nieprawidłowo ukształtowanej ustawą z 8 grudnia 2017 r.). Kolejna przesłanką odwołania jest okoliczność, iż sędzia Rafał Puchalski uchwałami Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 marca 2018 r. i 12 maja 2022 r. dwukrotnie został wybrany na członka Krajowej Rady Sądownictwa, w sytuacji, gdy kadencja poprzedniej KRS została przerwana wbrew przepisom Konstytucji RP.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za odwołaniem sędziów: Rafała Puchalskiego i Józefa Pawłowskiego jest ich udział w procedurze konkursowej przed Krajową Radą Sądownictwa, nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z 8 grudnia 2017 r. przy czym nastąpiło to w sytuacji, w której – co najmniej od 19 listopada 2019 r. (wyrok TSUE w sprawie AK przeciwko Polsce) wśród sędziów było powszechnie wiadome, że KRS ukształtowana ustawą z 8 grudnia 2017 r, nie spełnia kryteriów niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o wszczęciu procedury odwołania i zawieszenia w pełnieniu funkcji Kierownictwa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie po wnikliwym zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi sytuacji sądu, co doprowadziło do wniosku, że jest to jedyne rozwiązanie, które jest w stanie zapobiec pogłębianiu się chaosu w zarządzaniu sądem.

Zgodnie z art. 27. § 1 Ustawy o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) Prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w przypadku gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

Procedura odwołania z wymienionych stanowisk rozpoczyna się od wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości z uzasadnionym wnioskiem o podjęciu zamiaru odwołania osób pełniących funkcje prezesa bądź wiceprezesa sądu do kolegium właściwego sądu, które w takiej sytuacji jest zobowiązane zaopiniować działanie Ministra (art. 27 § 2 u.s.p.), przy czym na czas do rozpoznania wniosku Minister jest władny zawiesić osoby których dotyczy wniosek w pełnieniu czynności (art. 27 § 2 u.s.p.).

ms.gov.pl

 

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments