Sądownictwo, prokuratura: odwołania, powołania (odc. 10) – Minister Adam Bodnar wszczął procedurę odwołania ze stanowisk m. in. Macieja Nawackiego i Michała Lasoty

0
(0)

Minister Sprawiedliwości wszczął dziś (11 marca br.) procedurę odwołania ze stanowisk Prezesa i Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Olsztynie oraz ich zawieszenia z dniem dzisiejszym w pełnieniu czynności.

Minister Sprawiedliwości wystąpił z uzasadnionym wnioskiem do kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania z pełnionych funkcji sędziego SO Michała Lasotę pełniącego funkcję Prezesa Sądu w Olsztynie oraz sędziów SO Marcina Czapskiego i SO Tomasza Kosakowskiego pełniących funkcję Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Olsztynie, w stosunku do każdej z wymienionych osób zawieszając je z dniem dzisiejszym w pełnieniu czynności.

W odniesieniu do sędziego SO Michała Lasoty wniosek Ministra Sprawiedliwości został uzasadniony nadużywaniem funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego poprzez wszczynanie postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów stosujących prawo europejskie. Przykładem tego rodzaju działania było wszczęcie 28 listopada 2019 r. postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi m.in. z tego powodu, że wykonując wyrok TSUE z 19 listopada 2019 r. (tzw. „sprawa AK”) podjął działania w celu weryfikacji prawidłowości powołania KRS ukształtowanej ustawą z 8 grudnia 2017 r., co doprowadziło do bezprawnego zawieszenia sędziego Juszczyszyna w wykonywaniu zawodu na okres ponad 2 lat, gdzie w związku z tą sprawą wyrokiem z 6 października 2022 r. (skarga nr 35599/20) ETPC stwierdził naruszenie postanowień EKPC (art. 6, art. 8, art. 18).

Kolejnym argumentem uzasadniającym odwołanie SO Michała Lasoty był jego dwukrotny udział w procedurze konkursowej przed KRS, ukształtowaną ustawą z 8 grudnia 2017 r., w celu objęcia stanowiska sędziego sądu okręgowego, a następnie sędziego sądu apelacyjnego. Zdaniem Ministra Sprawiedliwości sytuacja, w której orzeczenia z udziałem osoby pełniącej funkcję Prezesa Sądu Okręgowego mogą być z urzędu uchylane przez Sąd Najwyższy w trakcie kontroli kasacyjnej ze względu na bezwzględną przyczynę odwoławczą z art. 439 § 1 pkt. 2 k.p.k. (nienależyta obsada sądu), m.in. ze względu na udział sędziego w procedurze awansowej z udziałem nieprawidłowo ukształtowanej KRS, w sposób zasadniczy podważa autorytet wymiaru sprawiedliwości. Przykładem takiego orzeczenia jest wyrok Sądu Najwyższego z 15 lutego 2024 r. (sygn. IV KK 327/23), gdzie – po przeprowadzeniu tzw. testu niezależności – wskazano, iż w przypadku udziału sędziego Michała Lasoty w składzie orzekającym obywatele nie mają zapewnionego prawa do rzetelnego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem.

W odniesieniu do sędziów: SO Marcina Czapskiego i SO Tomasza Kosakowskiego wniosek Ministra Sprawiedliwości został uzasadniony ich udziałem w procedurze konkursowej przed KRS, ukształtowaną ustawą z 8 grudnia 2017 r., w celu objęcia stanowisk sędziów sądu okręgowego. Również w tym przypadku sytuacja, w której orzeczenia wydane z udziałem osób pełniących funkcje wiceprezesów sądu okręgowego mogą być z urzędu uchylane przez Sąd Najwyższy w trakcie kontroli kasacyjnej ze względu na bezwzględną przyczynę odwoławczą z art. 439 § 1 pkt. 2 k.p.k. (nienależyta obsada sądu), m.in. ze względu na udział sędziego w procedurze awansowej z udziałem nieprawidłowo ukształtowanej KRS, w sposób zasadniczy podważa autorytet wymiaru sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości zwraca uwagę na fakt, że w okresie sprawowania funkcji Ministra Sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę, kiedy to w 2017 r. doszło do zmiany przepisów Ustawy o ustroju sądów powszechnych, która wyeliminowała wpływ organów samorządu sędziowskiego na wybór prezesów i wiceprezesów sądów. Doprowadziło to do sytuacji, w której na stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów Minister Sprawiedliwości zaczął wyznaczać osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego. Kandydaci na prezesów i wiceprezesów sądów byli wybierani według klucza pozamerytorycznego, co w wielu przypadkach znacząco obniżyło standard zarządzania sądami. W ocenie Ministra Sprawiedliwości żadna z osób, których dotyczy podjęta procedura odwołania nie ma należytych kompetencji do wykonywania powierzonych jej funkcji, ani nie cieszy się poparciem i zaufaniem sędziów.

Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o wszczęciu procedury odwołania i zawieszenia w pełnieniu funkcji Kierownictwa Sądu Okręgowego w Olsztynie po wnikliwym zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi sytuacji sądu, co doprowadziło do wniosku, że jest to jedyne rozwiązanie, które jest w stanie zapobiec pogłębianiu się chaosu w zarządzaniu sądem, czego przyczyną jest brak należytych kompetencji zarządzających nim osób.

Zgodnie z art. 27. § 1 pkt. 2 Ustawy o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w przypadku, gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

Procedura odwołania z wymienionych stanowisk rozpoczyna się od wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości z uzasadnionym wnioskiem o podjęciu zamiaru odwołania osób pełniących funkcje prezesa bądź wiceprezesa sądu do kolegium właściwego sądu, który w takiej sytuacji jest zobowiązane zaopiniować działanie Ministra (art. 27 § 2 u.s.p.), przy czym na czas do rozpoznania wniosku Minister jest władny zawiesić osoby których dotyczy wniosek w pełnieniu czynności (art. 27 § 2 u.s.p.). W razie uzyskania negatywnej opinii kolegium odnośnie zamiaru odwołania Minister Sprawiedliwości może wystąpić do Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), której sprzeciw wyrażony większością 2/3 głosów w terminie 30 dni uniemożliwia odwołanie osób z pełnionych funkcji (art. 27 § 5 u.s.p.).

Minister Sprawiedliwości wszczął procedurę odwołania ze stanowisk Prezesa i Wiceprezesów Sądu Rejonowego w Olsztynie oraz Prezesów Sądów Rejonowych z obszaru właściwości SO w Olsztynie

Minister Sprawiedliwości wszczął procedurę odwołania ze stanowisk prezesów i wiceprezesów szeregu sądów rejonowych objętych obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie i poinformował (11 marca br.) Kolegium SO w Olsztynie o zamiarze odwołania z funkcji:

1. Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego;
2. Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie Tomasza Koszewskiego;
3. Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie Adama Jaroczyńskiego;
4. Prezesa Sądu Rejonowego w Bartoszycach sędziego Sądu Rejonowego w Bartoszycach Mirosława Skowyry;
5. Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu sędziego Sądu Rejonowego w Biskupcu Tomasza Turkowskiego;
6. Prezesa Sądu Rejonowego w Kętrzynie sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie Tomasza Cichockiego.

W odniesieniu do sędziego SR Macieja Nawackiego wniosek Ministra Sprawiedliwości został uzasadniony nadużywaniem przez niego władzy jako prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie wobec sędziego Pawła Juszczyszyna, który wystąpił o ujawnienie list poparcia sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej ustawą z 8 grudnia 2017 r., a także na konsekwentnej odmowie dopuszczenia Pawła Juszczyszyna do pełnienia funkcji sędziego, pomimo orzeczeń podlegających wykonaniu orzeczeń sądów o zabezpieczeniu roszczenia, a następnie o ustaleniu, że sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi przysługują wszelkie prawa i obowiązki służbowe wynikające z powołania do pełnienia urzędu sędziego.

Kolejnym argumentem przemawiającym za odwołaniem SR Macieja Nawackiego jest jego druga kadencja jako członka Krajowej Rady Sądownictwa, która nastąpiła w sytuacji, w której – co najmniej od 19 listopada 2019 r. (wyrok TSUE w sprawie AK przeciwko Polsce, nadto uchwała połączonych izb Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r.) wśród sędziów było powszechnie wiadome, że KRS ukształtowana ustawą z 8 grudnia 2017 r, nie spełnia kryteriów niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej.

W odniesieniu do sędziów: SO Adama Jaroszyńskiego, SO Tomasza Koszewskiego, SR Mirosława Skowyry, SR Tomasza Turkowskiego i SO Tomasza Cichowskiego wniosek Ministra Sprawiedliwości został uzasadniony ich udziałem w procedurze konkursowej przed KRS ukształtowaną ustawą z 8 grudnia 2017 r., w celu objęcia stanowisk sędziów sądów rejonowych oraz sądów okręgowych. Sytuacja, w której orzeczenia z udziałem osób pełniących funkcje prezesów i wiceprezesów sądów rejonowych mogą być z urzędu uchylane przez Sąd Najwyższy w trakcie kontroli kasacyjnej ze względu na bezwzględną przyczynę odwoławczą z art. 439 § 1 pkt. 2 k.p.k. (nienależyta obsada sądu), m.in. ze względu na udział sędziego w procedurze awansowej z udziałem nieprawidłowo ukształtowanej KRS, w sposób zasadniczy podważa autorytet wymiaru sprawiedliwości.

Minister Sprawiedliwości zwraca uwagę na fakt, że w okresie sprawowania funkcji Ministra Sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę, kiedy to w 2017 r. doszło do zmiany przepisów Ustawy o ustroju sądów powszechnych, która wyeliminowała wpływ organów samorządu sędziowskiego na wybór prezesów i wiceprezesów sądów. Doprowadziło to do sytuacji, w której na stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów Minister Sprawiedliwości zaczął wyznaczać osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego. Kandydaci na prezesów i wiceprezesów sądów byli wybierani według klucza pozamerytorycznego, co w wielu przypadkach znacząco obniżyło standard zarządzania sądami. W ocenie Ministra Sprawiedliwości żadna z osób, których dotyczy podjęta procedura odwołania nie ma należytych kompetencji do wykonywania powierzonych jej funkcji, ani nie cieszy się poparciem i zaufaniem sędziów.

Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o wszczęciu procedury odwołania i zawieszenia w pełnieniu funkcji Kierownictwa Sądu Rejonowego w Olsztynie, Sądu Rejonowego w Bartoszycach, Sądu Rejonowego w Biskupcu i Sądu Rejonowego w Kętrzynie, po wnikliwym zapoznaniu się z aktualną sytuacją sądu, co doprowadziło do wniosku, że jest to jedyne rozwiązanie, które jest w stanie zapobiec pogłębianiu się chaosu w zarządzaniu sądem, czego przyczyną jest brak należytych kompetencji zarządzających nim osób.

Zgodnie z art. 27. § 1 pkt. 2 Ustawy o ustroju sądów powszechnych (u.s.p.) Prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku kadencji m.in. w przypadku, gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

Procedura odwołania z wymienionych stanowisk rozpoczyna się od wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości z uzasadnionym wnioskiem o podjęciu zamiaru odwołania osób pełniących funkcje prezesa bądź wiceprezesa sądu do kolegium właściwego sądu, które w takiej sytuacji jest zobowiązane zaopiniować działanie Ministra (art. 27 § 2 u.s.p.), przy czym na czas do rozpoznania wniosku Minister jest władny zawiesić osoby których dotyczy wniosek w pełnieniu czynności (art. 27 § 2 u.s.p.). W razie uzyskania negatywnej opinii kolegium odnośnie zamiaru odwołania Minister Sprawiedliwości może wystąpić do Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), której sprzeciw wyrażony większością 2/3 głosów w terminie 30 dni uniemożliwia odwołanie osób z pełnionych funkcji (art. 27 § 5 u.s.p.).

 

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments