Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Prokuratora Europejskiego

0
(0)

Kto może się zgłosić do konkursu? Kandydaci muszą być czynnymi sędziami lub prokuratorami i posiadać kwalifikacje wymagane do powołania co najmniej na stanowisko prokuratora prokuratury regionalnej określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2023 r. poz. 1360, 1429 i 1860).

Kandydaci muszą posiadać doświadczenie w prowadzeniu postępowań w sprawach przestępstw wskazanych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 198, str. 29), a także praktykę w międzynarodowej współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.
Warunkiem koniecznym jest także biegła znajomość języka angielskiego.

Jak zgłosić się do konkursu?

Kandydaci, którzy zdecydują się stanąć do konkursu muszą złożyć CV i list motywacyjny (w języku polskim i w języku angielskim), które powinny zawierać informacje o:

– dotychczasowym doświadczeniu zawodowym, stażu pracy na stanowisku prokuratora lub sędziego, w tym o okresie pracy na stanowisku prokuratora prokuratury okręgowej lub prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej, sędziego sądu okręgowego lub wojskowego sądu okręgowego albo o okresie wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego, notariusza lub zajmowania stanowiska prezesa, wiceprezesa i radcy Prokuratorii Generalnej RP;

– doświadczeniu w prowadzeniu postępowań w sprawach przestępstw wskazanych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów  finansowych Unii (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 198, str. 29);

– doświadczeniu w międzynarodowej współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych;

– stopniu znajomości języka angielskiego (w formie oświadczenia).

Ponadto kandydaci powinni dołączyć:

– oświadczenie o aktywnym stosunku służbowym na stanowisku prokuratora albo sędziego;

– informację o prowadzonych lub zakończonych wobec kandydata postępowaniach dyscyplinarnych
(osobno w języku polskim i w języku angielskim);

– informację o otrzymanych nagrodach i odznaczeniach;

– pisemną zgodę na weryfikację kandydata pod kątem wymaganego stażu pracy i doświadczenia zawodowego, otrzymanych nagród i odznaczeń oraz informacji związanych z prowadzonymi lub zakończonymi wobec niego postępowaniami dyscyplinarnymi;

–  pisemną zgodę na  przetwarzanie i udostępnienie przekazanych danych osobowych dla celów wyłonienia kandydata na urząd Prokuratora Europejskiego oraz publikację ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości;

–  adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kandydata.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, osiągnięcia oraz dorobek naukowy.

Termin składania zgłoszeń

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu należy złożyć do 25 marca 2024 r. w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości przy al. Ujazdowskich 11 w Warszawie (do godziny 16:15) lub przesłać drogą pocztową na adres Ministerstwa Sprawiedliwości: al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na kandydatów na urząd Prokuratora Europejskiego”. W przypadku zgłoszenia przesłanego drogą pocztową decyduje data doręczenia zgłoszenia do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak będzie wyglądało wysłuchanie kandydatów?

Konkurs na kandydatów na urząd Prokuratora Europejskiego zostanie przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd Prokuratora Europejskiego (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 13).

W skład zespołu wchodzą:
1) prok. w st. spoczynku Iwona Palka – Przewodnicząca Zespołu wskazana przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego,

2) prof. dr hab. Jacek Barcik – wskazany przez Przewodniczącą Zespołu,

3) prof. dr hab. Piotr Kardas – wskazany przez Przewodniczącą Zespołu,

4) SSN w st. spoczynku Stanisław Zabłocki – wskazany przez Przewodniczącą Zespołu,

5) Agata Furgała – przedstawicielka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

6) prof. dr hab. Artur Nowak-Far – przedstawiciel Ministra do Spraw Unii Europejskiej,

7) prok. Jacek Łazarowicz – przedstawiciel Prokuratora Krajowego

Ocenie będzie też podlegać ewentualny dorobek naukowy kandydata. Co najmniej dwa pytania kierowane do kandydatów w trakcie rozmów kwalifikacyjnych będą zadawane w języku urzędowym Prokuratury Europejskiej – angielskim.

Zespół wyłoni trzech kandydatów, którzy zostaną przedstawieni Komisji Selekcyjnej opiniującej kandydatów wskazanych na urząd Prokuratora Europejskiego.

Ministerstwo Sprawiedliwości, Komisja Europejska oraz Rada Unii Europejskiej nie zwracają kosztów podróży ani innych wydatków kandydatów związanych z udziałem w procesie wyboru na urząd Prokuratora Europejskiego.

Kto może uczestniczyć w wysłuchaniu kandydatów w roli obserwatora?

W trakcie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami mogą być obecne w charakterze obserwatorów, bez prawa głosu, osoby wyznaczone przez organizacje pozarządowe, których działalność statutowa obejmuje działania w sferze upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich. Każda z takich organizacji pozarządowych ma prawo wyznaczyć po jednym obserwatorze.

Wniosek w sprawie wyznaczenia obserwatora (skierowany do Przewodniczącej Zespołu) – podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji pozarządowej, wraz z oświadczeniem obserwatora o ochronie danych osobowych, należy złożyć do 25 marca 2024 r. w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości przy al. Ujazdowskich 11 w Warszawie (do godziny 16:15) lub przesłać drogą pocztową na adres Ministerstwa Sprawiedliwości: al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na kandydatów na urząd Prokuratora Europejskiego”. Wówczas decyduje data doręczenia zgłoszenia do Ministerstwa. W przypadku organizacji pozarządowej niewpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji organizacji oraz jej cele statutowe.

ms.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments