Wokanda polska w Luksemburgu: 2 – 13 października w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

0
(0)

Czwartek, 5 października 2023 r

Wyrok w sprawie C-146/22 Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej

Pytanie prejudycjalne, zadane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, dotyczy stosowania obniżonej stawki VAT od sprzedaży napojów w kawiarniach.

Chcąc sklasyfikować i ustalić stawkę VAT dla gorącej czekolady przygotowywanej na bazie mleka i sosu czekoladowego, oferowanej klientom na miejscu i na wynos, podatnik wystąpił o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej uznał, że właściwą jest stawka 8%, gdyż dostawę wspomnianego produktu należy uznać za „Usługi związane z wyżywieniem” w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Po oddaleniu odwołania, podatnik wniósł skargę do WSA, argumentując, że należy stosować stawkę VAT w wysokości 5%.

Wątpliwości Sądu dotyczą ustalenia, czy przepisy dyrektywy 2006/112/WE oraz przepisy wykonawcze do tej dyrektywy, jak również zasady prawa Unii, umożliwiają państwu członkowskiemu przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym do towarów spożywczych takich jak napoje zawierające mleko, sklasyfikowanych do kodu nomenklatury scalonej CN 2202, stosuje się 5-proc. stawkę VAT, podczas gdy towary spożywcze takie jak napoje zawierające mleko, których dostawa zaklasyfikowana jest –w oparciu o polską klasyfikację statystyczną – do działu 56 PKWiU „Usługi związane z wyżywieniem”, opodatkowane są stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Czwartek, 12 października 2023 r.

Wyrok w sprawie C-326/22 Z. (Prawo do otrzymania kopii umowy kredytu)

Z. sp. z o.o. nabyła w drodze cesji roszczenia o zwrot pozaodsetkowych kosztów kredytu, wynikających z szeregu umów kredytu konsumenckiego. Ponieważ niektórzy z konsumentów nie dysponowali egzemplarzem umowy, Z. sp. z o.o. dochodzi przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy wydania przez pozwany bank tych umów wraz z regulaminami i umowami towarzyszącymi. Dokumenty te są niezbędne do wystąpienia przez spółkę z ewentualnymi roszczeniami względem banku.

Sąd powziął wątpliwość, czy na gruncie art. 16 ust. 1 dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki, konsument albo przedsiębiorca, na którego konsument przelał swoje uprawnienie, może żądać od kredytodawcy wydania egzemplarza umowy oraz informacji dotyczącej spłaty kredytu, niezbędnej do określenia kwoty należnej z tytułu zwrotu proporcjonalnej części kosztów kredytu w związku z jego wcześniejszą spłatą.

Wyrok w sprawie C-21/22 OP (Wybór prawa państwa trzeciego do spraw spadkowych)

Zastępca notarialny w Polsce odmówił obywatelce Ukrainy sporządzenia testamentu wskazującego prawo ukraińskie jako prawo właściwie dla określenia porządku dziedziczenia.

Odmowa była motywowana dwoma względami. Po pierwsze, zastępca notarialny przyjął, że zgodnie z art. 22 rozporządzenia (UE) 650/2012, możliwość wyboru prawa, któremu podlega spadkobranie przysługuje wyłącznie obywatelom UE. Po drugie, możliwości wyboru prawa nie przewiduje polsko-ukraińska umowa o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z 24 maja 1993 r. Pierwszeństwo tejże umowy przed przepisami rozporządzenia 650/2012 dodatkowo potwierdza wniosek o braku możliwości wyboru prawa w sprawie spadkowej.

Odmowa dokonania czynności notarialnej stała się przedmiotem zażalenia rozpoznawanego przez Sąd Okręgowy w Opolu. Sąd ten powziął wątpliwość, czy ww. rozporządzenie to należy interpretować w ten sposób, że osoba niebędąca obywatelem Unii uprawniona jest do dokonania wyboru swojego prawa ojczystego jako prawa, któremu podlega ogół spraw dotyczących spadku. Sąd ten chce także ustalić, czy na gruncie ww. rozporządzenia 650/2012, w sytuacji, w której umowa bilateralna łącząca państwo członkowskie z państwem trzecim nie reguluje wyboru prawa w sprawie spadkowej, ale wskazuje prawo właściwe w sprawie spadkowej, obywatel państwa trzeciego może dokonać wyboru prawa.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments