Sędziowie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód przeciw polityce Ministra Sprawiedliwości

Uchwała nr 1

Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

z 22 stycznia 2018 roku 

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach wyraża sprzeciw wobec pozbawionego merytorycznego uzasadnienia odwoływania przez Ministra Sprawiedliwości prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych, dokonywanego w formie naruszającej podstawowe zasady przyzwoitości i kultury prawnej.

Uchwała nr 2

Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

z 22 stycznia 2018 roku

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach protestuje przeciwko przekazywaniu przez Ministra Sprawiedliwości nierzetelnych informacji o efektywności pracy sędziów orzekających w pionie cywilnym Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach. W komunikacie prasowym Ministerstwa Sprawiedliwości z 10 listopada 2017 roku stwierdzono, że w pierwszym półroczu 2017 roku Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach zajął „dalekie miejsce pod względem wskaźnika opanowania wpływu spraw cywilnych”. Całkowicie pominięto przy tym okoliczności, które wpłynęły na gorsze wyniki statystyczne Sądu w tym zakresie – w okresie od listopada 2016 roku do sierpnia 2017 roku decyzjami Ministra Sprawiedliwości dwoje sędziów zostało przeniesionych do innych sądów, jeden sędzia był długotrwale nieobecny, a ilość spraw cywilnych wpływających do Sądu istotnie wzrosła.

Uchwała nr 3

Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

z 22 stycznia 2018 roku

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach sprzeciwia się dokonywaniu zmiany ustaw regulujących ustrój oraz funkcjonowanie Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa, w zakresie, w jakim wprowadzane zmiany naruszają chronione Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej zasady niezależności sądów i podważają gwarancje niezawisłości sędziowskiej.

Uchwała nr 4

Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

z 22 stycznia 2018 roku

 Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach popiera postulaty Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, dotyczące podwyższenia wynagrodzeń pracowników administracyjnych sądownictwa, których wysokość jest rażąco niska w stosunku do znacznego zakresu ich obowiązków oraz wysokiej jakości świadczonej przez nich pracy.

 Uchwała nr 5

Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

z 22 stycznia 2018 roku

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach zobowiązuje Prezesa Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach do niezwłocznego opublikowania uchwał nr 1 – 4 na stronie internetowej Sądu oraz przesłania ich odpisów Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesom Sądów Apelacyjnych, Prezesowi Sądu Okręgowego w Katowicach, Prezesom Sądów Rejonowych okręgu katowickiego oraz Ministrowi Sprawiedliwości.

Ocena Czytelników
[Razem: 2 Średnio: 4]
Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Możesz komentować z użyciem konta WordPress.com, Twittera, Facebooka, lub Google+.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Powiadom o