7 ważnych uchwał Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach

0
(0)
Sąd Okręgowy w Katowicach

Uchwała nr 1 Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19 stycznia 2018 r. – w sprawie zmian kadrowych na stanowiskach funkcyjnych w sądach powszechnych.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec arbitralnego, sprzecznego z konstytucyjną zasadą trójpodziału władzy, odwoływania przez Ministra Sprawiedliwości prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych oraz powoływania w ich miejsce równie arbitralnie wyznaczonych osób, w większości niecieszących się poparciem środowiska sędziowskiego.

Protestujemy przeciwko podejmowaniu tego typu decyzji, bez podania ich  merytorycznego uzasadnienia, w niewłaściwej formie i z naruszeniem przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego obowiązku przedstawienia nowopowołanych prezesów zgromadzeniom i zebraniom sędziów w trybie przewidzianym w art. 23 – 25 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (tekst jednolity z dnia 16 listopada 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 2062).

Obawiamy się, że podejmowane działania spowodują wprowadzenie na stałe do apolitycznego dotąd sądownictwa praktyki powyborczej wymiany kadr – od której polskie sądy były wolne.

 

Uchwała nr 2 – w sprawie sprzeciwu wobec nieuzasadnionej krytyki sądów i sędziów przez przedstawicieli pozostałych władz państwowych

Konstytucyjnym zadaniem władz państwowych jest współdziałanie dla dobra Rzeczypospolitej a prawem uczestników życia publicznego jest krytyka każdego z jego aspektów. Sprzeciwiamy się jednakże bezpodstawnemu szkalowaniu sądów i sędziów przez przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej. Deprecjonowanie pozycji sądów i sędziów skutkuje osłabieniem Państwa Polskiego zarówno w oczach obywateli, jak i na arenie międzynarodowej.

Apelujemy do wszystkich uczestników debaty publicznej o takie jej prowadzenie, aby służyła wypracowywaniu jak najlepszych rozwiązań dla  wymiaru sprawiedliwości zapewniających realizację praw obywateli.

 

Uchwała nr 3 – w sprawie przeprowadzanych reform wymiaru sprawiedliwości

W pełni zgadzamy się z koniecznością przeprowadzenia reformy usprawniającej funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. Wyrażamy jednakże zaniepokojenie kierunkiem zmian w wymiarze sprawiedliwości. Skutkują one, wbrew zapowiedziom rządzących,  istotnym przedłużeniem postępowań sądowych i chaosem prawnym.

W naszej opinii argumenty uzasadniające wprowadzane obecnie zmiany mają w przeważającej części charakter demagogiczny. Kierowane pod adresem polskich sądów zarzuty w dużej części obciążają władze ustawodawczą i wykonawczą – z których pierwsza od lat nie ograniczyła kognicji sądów powszechnych, a druga w ostatnich dwóch latach utrudnia ich działalność m.in. tolerując stan długotrwałego nieobsadzenia setek etatów sędziowskich i referendarskich.

 

Uchwała nr 4 – w sprawie udziału sędziów w działaniach zmieniających polski wymiar sprawiedliwości

Wyrażamy negatywną ocenę nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa i przyłączamy się do apeli Forum Współpracy Sędziów, stowarzyszeń sędziowskich, zgromadzeń i zebrań sędziów sądów powszechnych kierowanych do sędziów, aby nie brali oni aktywnego udziału w wyborach do Krajowej Rady Sądownictwa i nie kandydowali na funkcje w sądach powszechnych opróżnione w wyniku działań, które naszym zdaniem i większości prawników są sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawa.

Uchwała nr 5 – w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów powszechnych

Zwracamy uwagę na problem zarobków pracowników wspomagających pion orzeczniczy wymiaru sprawiedliwości, które od wielu lat nie spełniają postulatu godziwego wynagrodzenia, o jakim mowa w art. 13 Kodeksu pracy.

Zwracamy się do Ministra Sprawiedliwości o uruchomienie ścieżek awansu zawodowego, blokowanych od lat przez brak środków na wynagrodzenia, oraz pilne podwyższenie wynagrodzeń tych pracowników, stosownie do rodzaju, ilości oraz jakości świadczonej przez nich pracy, a także kwalifikacji niezbędnych do jej wykonywania.

 

Uchwała nr 6 – w sprawie akcji informacyjnej w sądach powszechnych Okręgu Katowickiego

Zwracamy się do Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach oraz apelujemy do Prezesów Sądów Rejonowych Okręgu Katowickiego o umożliwienie upowszechnienia w formie plakatów na terenie budynków sądowych fragmentu treści uchwały Sądów Krakowskich z dnia 4 grudnia 2017 roku:

„My, sędziowie sądów powszechnych, otrzymując powołanie, ślubowaliśmy stać na straży prawa, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swego sumienia, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Dzisiaj sędziowska niezawisłość okazała się zagrożeniem dla władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Wzywamy władze państwowe do zaprzestania: działań niszczących fundamenty demokratycznego państwa prawa, podporządkowywania sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyjnym oraz do zakończenia kampanii pomówień przeciwko sędziom.
Prosimy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej o obronę, w granicach obowiązującego prawa, konstytucyjnego porządku prawnego. Bez niezależnych sądów nie ma ani demokracji, ani należytego poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich, w tym zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, ani też szacunku dla godności ludzkiej”.

Uchwała nr 7 – w sprawie publikacji uchwał

Zwracamy się do Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach o zamieszczenie tekstów podjętych uchwał na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do przesłania ich odpisów Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości – Prokuratorowi Generalnemu, Krajowej Radzie Sądownictwa, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, prezesom sądów apelacyjnych i okręgowych, stowarzyszeniom i organizacjom sędziowskim, Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach oraz mediom.

Zebranie zwraca się jednocześnie do Prezesa Sądu Okręgowego o poinformowanie sędziów Sądu Okręgowego o zrealizowaniu zawartego w zdaniu pierwszym zobowiązania.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Ponieważ poprzedni komentarz zostal ukryty, albo nie zaakceptowany przez moderatora, to może chociaż odpowiecie na pytanie co jest przedmiotem działania Sądów! Uzasadnienie watpliwości! Nie istnieje w obiegu terminologii prawniczej jednoznaczna definicja SPRAWIEDLIWOŚCI posiadajacej cechy metrologiczne umożliwiające dokonanie jej wymierzenia! Skoro nie istnieje ustawowy przedmiot działania Sądów, to występuje oczywisty brak podstaw prawnych istnienia organizacji przeznaczonej do wymierzania czegoś, co nie istnieje a noszacy nazwę Sąd! Oczekuję merytorycznej odpowiedzi i dobijam się o nią już parę lat! Nie mając przedmiotu działania nie jesteście tymi za których się podajecie!! Wczesniej, czy później ktoś odpowie! Nie wykluczone, że zostanie do tego przymuszonym! Na… Czytaj więcej »