Trybunał Konstytucyjny: Wreszcie jest! Ale tylko sygnatura – Kp 1/23

0
(0)

Po długim oczekiwaniu wniosek prezydenta do Trybunału o zbadanie w trybie prewencyjnym ustawy o Sądzie Najwyższym, złożony w Trybunale 21 lutego otrzymał sygnaturę – Kp 1/23. Oznacza to, że teraz przychodzi kolej na odpowiedź uczestników postępowania, którymi prócz prezydenta – są Prokurator Generalny i Sejm RP. Podobno do obu uczestników wniosek został przesłany. Czy jednak Trybunał będzie w stanie przeprowadzić pełne postępowanie – zdaje się to na razie, w świetle wieści, dochodzących z Al. Szucha – mało prawdopodobne. Trudność wynika z podziałów w łonie Trybunału, które uniemożliwiają zebranie minimalnego pełnego składu, wymaganego dla rozstrzygnięcia wniosków prezydenta, to jest 11 sędziów, wszystko bowiem wskazuje na to, że Julię Przyłębską za prezesa uważa, prócz niej samej szóstka sędziów i dublerów.

Mimo to 28 lutego Julia Przyłębska mówiła z dużą pewnością siebie w radiowej Trójce, że „Wkrótce spotkamy się na rozprawie”.

Jak pisze Wojciech Tumidalski w Rzeczpospolitej (Buntownicy do Przyłębskiej: najpierw nowy prezes, potem sprawa KPO), sędziowie TK Jakub Stelina, Wojciech Sych, Zbigniew Jędrzejewski, Bogdan Święczkowski, Andrzej Zielonacki i dr hab. Mariusz Muszyński w piśmie złożonym w sekretariacie TK  (odpis posłano do prezydenta Andrzeja Dudy) przypomnieli, że upłynęła 6-letnia kadencja Julii Przyłębskiej na funkcji prezesa Trybunału oraz miesięczny termin na zwołanie przez nią zgromadzenia wyborczego:

„Powinność ta stała się szczególnie paląca wobec tego, że w dniu 21 lutego 2023 r. wpłynął do Trybunału, oparty na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji, wniosek Prezydenta RP o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym” – pisze szóstka buntowników i przypomina, że ze względu na powagę tej sprawy prezydent wprost do sędziów zwrócił się w orędziu z 10 lutego z apelem o niezwłoczne zajęcie się sprawą „w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo prawne i ekonomiczne Polek i Polaków”.

„Mając na uwadze, że zgodne z prawem rozpoznanie tej oraz szeregu innych zawisłych spraw w pełnym składzie wymaga udziału Prezesa Trybunału, oczekujemy pilnego zwołania ZO w sprawie przedstawienia kandydatów na stanowisko Prezesa”

Jak dotąd, z wtorku na środę, nic się w tej sytuacji nie zmieniło; strony pozostają na swoich stanowiskach. Trudno oczekiwać jakiegoś przyspieszenia w tej mierze, nawet jeśliby Julia Przyłębska wyznaczyła sędziego sprawozdawcę i datę roboczego posiedzenia, skoro nie będzie na nim kompletnego składu, czyli minimum 11 sędziów, zaś żadne przepisy nie ustanawiają terminu rozpatrzenia wniosku prezydenta. Paraliż może trwać kilka tygodni, może kilka miesięcy, a może i kilka lat. Sytuacja się nie wyklaruje dopóty, dopóki Trybunał, zainfekowany w grudniową noc 2015 roku nie zostanie z tej ciężkiej choroby wyleczony.

Przydałoby się prawdziwe toucher présidentiel. (Piotr Rachtan)

A oto informacja o stanie sprawy Kp 1/23, opublikowana na internetowej stronie Trybunału:

Podmiot inicjujący postępowanie: Prezydent RP

Wniosek o stwierdzenie niezgodności:

I. 
1.    art. 1 pkt 2 lit. b zmieniającego art. 29 § 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1904, z 2022 r. poz. 480, 1259, 2280 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 181);
2.    art. 1 pkt 3 lit. b zmieniającego art. 72 § 6 pkt 3 ustawy powołanej w pkt I. 1.;
3.        art. 2 pkt 1 lit. b zmieniającego art. 23a § 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2250);
4.    art. 2 pkt     2 lit. b zmieniającego art. 37 § 4 pkt 3 ustawy powołanej w pkt I.3.;
5.        art. 3 pkt 1 lit. a zmieniającego 42a S 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z późń. zm.);
6.        art. 3 pkt 3 lit. b zmieniającego art. 107 S 3 pkt 3 ustawy powołanej w pkt I.5.;
7.    art. 4 pkt 2 lit. a zmieniającego art. 5a S I ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2492);
8.        art. 4 pkt 4 lit. b zmieniającego art. 48 S 6 pkt 3 ustawy powołanej w pkt I.7.

w zakresie, w jakim dopuszczalne jest badanie w teście niezawisłości spełnienia przez sędziego wymogu „ ustanowienia na podstawie ustawy”

z art. 179 w zw. z 144 ust. 3 pkt 17 oraz w zw. z art. 10 ust. 1, art. 178, art. 180 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji.

II.  
1.    art. 1 pkt 2 lit. c zmieniającego art. 29 § 7 ustawy powołanej w pkt I. 1.;
2.      art. 1 pkt 2 lit. d dodającego § 7a w art. 29 ustawy powołanej w pkt I. 1.;
3.      art. 1 pkt 2 lit. e zmieniającego § 8 w art. 29 ustawy powołanej w pkt I.1 .;
4.     art. 2 pkt 1 lit. c zmieniającego art. 23a § 7 ustawy powołanej w pkt I.3.;
5.      art. 2 pkt 1 lit. d dodającego § 7a w art. 23a ustawy powołanej w pkt I.3.;
6.      art. 3 pkt 1 lit. b zmieniającego art. 42a § 6 pkt 7 oraz dodającego pkt 8 w § 6 art. 42a ustawy powołanej w pkt I.5.;
7.     art. 3 pkt 1 lit. c dodającego § 6a w art. 42a ustawy powołanej w pkt I.5.;
8.     art. 4 pkt 2 lit. b zmieniającego art. 5a § 3 ustawy powołanej w pkt I. 7.;
9.     art. 4 pkt 2 lit. c dodającego § 3a w art. 5a ustawy powołanej w pkt 1.7.
w zakresie, w jakim właściwy sąd jest uprawniony do złożenia wniosku o zbadanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności oraz ustanowienia na podstawie ustawy, z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu, jeśli zachodzi w tym względzie poważna wątpliwość

z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 179 w zw. z 144 ust. 3 pkt 17 oraz w zw. z art. 10 ust. 1, art.178, art. 180 Konstytucji.

III.
1.    art. 1 pkt 2 lit. a uchylającego § 4 w art. 29 ustawy powołanej w pkt I.1;
2.    art. 2 pkt 1 lit. a uchylającego § 3 w art. 23a ustawy powołanej w pkt I.3;
3.    art. 3 pkt 2 uchylającego § 5 w art. 55 ustawy powołanej w pkt I.5.;
4.    art. 4 pkt 1 uchylającego § 1c w art. 5 ustawy powołanej w pkt I.7.

z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 179 w zw. z 144 ust. 3 pkt 17 oraz w zw. z art. 10 ust. 1, art. 178, art. 180 Konstytucji.

IV.
1.   art. 1 pkt 3 lit. a i b zmieniających art. 72 § 6 pkt 1 i pkt 3 ustawy powołanej w pkt I.1.;
2.    art. 2 pkt 2 lit. a i b zmieniających art. 37 § 4 pkt 1 i pkt 3 powołanej w pkt I.3.;
3.    art. 3 pkt 3 lit. a i b zmieniających art. 107 § 3 pkt 1 i pkt 3 ustawy powołanej w pkt. I.5.;
4.    art. 4 pkt 4 lit. a i b zmieniających art. 48 § 6 pkt 1 i pkt 3 ustawy powołanej w pkt I.7.;
z art. 2, art. 7, art. 10 ust. 1, art. 179 w zw. z art. 144 ust. 3 pkt 17, art. 175 ust. 1, art.45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.

V.
1.     art. 1 pkt 1 lit. a uchylającego lit. a w art. 27a § 1 pkt 1 ustawy powołanej  w pkt  I.1 oraz zmieniającego art. 27a § 1 pkt 1 lit. b i art. 27a § 1 pkt 2 tej  ustawy;
2.    art. 1 pkt 2 lit. e-j zmieniającego art. 29 § 8, § 11, § 14-19, § 21, § 23, §25 ustawy powołanej w pkt I. 1 .;
3.    art. 1 pkt 4 zmieniającego art. 73 § 1 pkt 1 i 2 ustawy powołanej w pkt I. 1.,
4.    art. 2 pkt 1 lit. e zmieniającego art. 23a § 14 ustawy powołanej w pkt I.3 .;
5.    art. 2 pkt 3 lit. a zmieniającego art. 39a § 1 pkt 1 lit. b, art. 39a § 1 pkt 2, ustawy powołanej w pkt I.3.;
6.    art. 2 pkt 3 lit. b zmieniającego art. 39a § 2 lit. a ustawy powołanej w pkt I.3 .;
7.    art. 2 pkt 3 lit. c uchylającego art. 39a § 2b ustawy powołanej w pkt I.3.;
8.    art. 2 pkt 3 lit. d zmieniającego art. 39a § 4 ustawy powołanej w pkt I.3.;
9.    art. 3 pkt 1 lit. d zmieniającego art. 42a § 13 ustawy powołanej w pkt I.5.;
10.    art. 3 pkt 4 lit. a, zmieniającego art. 110 § 1 pkt 1 lit. b oraz art. 110 § 1 pkt 2 ustawy powołanej w pkt I.5.;
11.    art. 3 pkt 4 lit. b, zmieniającego art. 110 § 2a ustawy powołanej w pkt I.5.;
12.    art. 3 pkt 4 lit. c, uchylającego art. 110 § 2b ustawy powołanej w pkt I.5 .;
13.    art. 3 pkt 4 lit. d, zmieniającego art. 110 § 3 ustawy powołanej w pkt I.5.;
14.    art. 3 pkt 5, zmieniającego art. 112c ustawy powołanej w pkt I.5.;
15.    art. 3 pkt 6, zmieniającego art. 114 § 7 ustawy powołanej w pkt I.5.;
16.    art. 3 pkt 7, zmieniającego art. 114a § 3 ustawy powołanej w pkt I.5.;
17.    art. 4 pkt 3 dodającego § 2 art. 9 ustawy powołanej w pkt I. 7.;
18.    art. 5;
19.    art. 6;
20.    art. 7;
21.    art. 9;
22.    art. 10

z art. 2, art. 45 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3, art. 184 i art. 183 ust. 1 w zw. z art. 177 Konstytucji.

VI.    art. 1 pkt 5 zmieniającego art. 97 § 3 ustawy powołanej w pkt I. 1.
z art. 183 ust. 1 i art. 184 w zw. z art. 175 ust. 1 Konstytucji.

VII.    art. 6 ust. 1 i 2
z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji w zakresie, jakim przepisy te naruszają prawo pokrzywdzonego do wiążącego naprawienia w rozsądnym terminie w postępowaniu karnym szkody wyrządzonej przestępstwem popełnionym przez sędziego.

VIII.    art. 11
z art. 2 Konstytucji i wywodzoną z niego zasadą odpowiedniości vacatio legis.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

4 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments