Wyroki w sprawach z wniosków czterech kolejnych prezydentów o prewencyjne zbadanie ustaw Trybunał wydawał i po 5 tygodniach, i po 25 miesiącach

4.5
(2)

Prezydent Andrzej Duda w ekscentrycznym orędziu zapowiedział skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy nowelizującej ustawę o Sądzie Najwyższym. Ta niespotykana forma sugerowała wydarzenie niezwykłe i przełomowe. Tymczasem praktyka odsyłania do Trybunału ustaw była czynnością stosowaną przez kolejnych prezydentów nie tak rzadko. Robił to Lech Wałęsa, korzystali z tego jego następcy, wśród nich – także Andrzej Duda.

Konstytucja nie określa terminu, w jakim Trybunał ma rozstrzygnąć wniosek prezydenta (wbrew temu, co sądzą i mówią niektórzy wpływowi publicyści}. Prześledziliśmy wszystkie sprawy, które po wejściu w życie nowej konstytucji kolejni prezydenci odsyłali do Trybunału.

Bywało więc, że Trybunał rozstrzygał po kilku tygodniach, ale były też wyroki wydane i po ponad 2 latach: Kp 10/09, ustawa o SKOK-ach – wniosek złożył 30 listopada 2009 r. Lech Kaczyński, a po jego śmierci Bronisław Komorowski większość zarzutów 3 marca 2011 roku wycofał i TK wydał wyrok 12 stycznia 2012 r..

Najdłużej, bo ponad 25 miesięcy czekała w Trybunale na rozstrzygnięcie sprawa o sygnaturze Kp 4/15, (o kuratorach sądowych) z wniosku złożonego 27 sierpnia 2015 przez Andrzeja Dudę, wyrok został wydany dopiero 5 października 2017 r. przez Trybunał w pełnym, choć okrojonym do 12 sędziów, składzie. Nawiasem, jest to jedyny wyrok Trybunału w pełnym składzie w sprawie, w której Julia Przyłębska była sprawozdawcą.

Katalog prezydenckich wniosków, złożonych w Trybunale Konstytucyjnym w trybie prewencyjnej kontroli przez prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego [AK], Lecha Kaczyńskiego [LK], Bronisława Komorowskiego [[BK] i Andrzeja Dudę [AD]. Wnioski prezydenta Kwaśniewskiego – od wejścia w życie  Konstytucji RP*.

K 35/97, unormowanie ocen z religii na świadectwach szkolnych, wniosek z 1 października 1997, wyrok 5 maja 1998, wniosek prezydent wycofał w przeddzień rozprawy. [AK]

K 3/98, uprawnienie Krajowej Rady Sądownictwa do wyrażenia zgody na pełnienie przez sędziego służby po ukończeniu 65 roku życia, wniosek złożony 5 lutego 1998 r., wyrok wydany 24 czerwca 1998 r. [AK]

K 24/98, lustracja; wniosek z 23 lipca 1998 r., wyrok z 1 października 1998 r. [AK]

K 21/98, nadawanie przez Marszałka Sejmu w drodze zarządzenia statutu Najwyższej Izbie Kontroli, wniosek z 29 maja 1998 r., wyrok z dnia 1 grudnia 1998 r. [AK]

K 25/98, wniosek z 5 sierpnia 1998 r, wyrok – 23 lutego 1999 r., uprawnienia Senatu do wprowadzenia fundamentalnych zmian legislacyjnych, nazwanych poprawkami w trakcie procedowania ustawy warszawskiej. [AK]

K 8/99, komisja śledcza, wniosek z 11 lutego 1999 r., wyrok wydany 14 kwietnia 1999 r. [AK]

K 3/99, przepisy ustawy o służbie cywilnej, w zakresie m.in. powoływania członków Rady Służby Cywilnej, określenia praw do dodatków, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych za pracę w służbie cywilnej; wniosek z 8 stycznia 1999 r., wyrok zapadł 28 kwietnia 1999 r. [AK]

K 11/99, przepisy określające zasady pozbawiania uprawnień kombatanckich osób, które w latach 1944-1956 były funkcjonariuszami organów bądź jednostek organizacyjnych PPR lub PZPR.; wniosek z 25 marca 1999 r, wyrok z 15 września 1999 r. [AK]

K 13/99, przepisy zmieniające ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy; wniosek z 21 kwietnia 1999 r. wyrok 3 listopada 1999 r. [AK]

K 27/00, konstytucyjność przepisów ustawy nowelizującej ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym; wniosek z 31 sierpnia 2000 r., wyrok z 7 lutego 2001 r. [AK]

K 24/00, prawo własności przemysłowej, w zakresie, w jakim dotyczy ona własności znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz central handlu zagranicznego lub ich następców prawnych, wniosek 25 lipca 2000 r., wyrok dnia 21 marca 2001 r. [AK]

K 13/01, dotyczy podatku dochodowego od dochodów ze sprzedaży akcji dopuszczonych do publicznego obrotu; wniosek z 27 marca 2001 r., wyrok – 25 kwietnia 2001 r. [AK]

K 27/01, dotyczy konstyt. przepisu nakładającego na detektywa osobę prowadzącą dział. gosp. – z mocą wsteczną – obowiązek ubiegania się o licencję oraz przewidującego odpowiedzialność karną za naruszenie przepisów ustawy z 6.07.2001 roku o usługach detektywistycznych; wyrok z 3 października 2001 r. [AK]

K 28/01, dotyczy konstyt. art. 2 ustawy z 22.06.2001 r. o zmianie u. – Prawo działalności gosp., który działając wstecz, wprowadza obow. uzyskiwania koncesji oraz zezwoleń na działalność gosp., która na mocy poprzednio obow. przepisów została z tego obow. zwolniona; wniosek 24 lipca 2001 r., wyrok 10 października 2001 r. [AK]

K 37/02, konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z 24 lipca 2002 r. o uznaniu części Półwyspu Helskiego za obszar szczególnie ważny dla obrony kraju; 15 sierpnia 2002 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski odmówił podpisania ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o uznaniu części Półwyspu Helskiego za obszar szczególnie ważny dla obrony kraju i skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego wnosząc o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ograniczających swobodne dysponowanie prawem własności oraz ograniczających zasadę samodzielności samorządu terytorialnego [Komunikat Kanc. Prezydenta, w sentencji wyroku brak daty wniosku]. Wyrok: 25 listopada 2003 r. [AK]

K 41/02 „14 października br Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski spotkał się w Pałacu Prezydenckim z Prezesem Trybunału Konstytucyjnego prof. Markiem Safjanem, którego poinformował o złożeniu – na podstawie art. 122 ust. 3 Konstytucji – wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 26 września 2002 roku „O jednorazowym opodatkowaniu nieujawnionego dochodu oraz o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa i ustawy – Kodeks karny skarbowy.” Prezes Trybunału Konstytucyjnego poinformował Prezydenta RP, iż będą podjęte maksymalne starania o szybkie rozpatrzenie sprawy ze względu na znaczenie ustawy dla konstrukcji budżetu i charakter kontroli prewencyjnej.” Wyrok zapadł 20 listopada 2002 r. – Trybunał stwierdził niekonstytucyjność ustawy. [AK]

K 37/03, konstytucyjność ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw; wniosek z 22 grudnia 2003, wyrok – 24 marca 2004 r. [AK]

Kp 1/04, Prawo o zgromadzeniach, wniosek z 22 kwietnia 2004, wyrok 10 listopada 2004 r. [AK]

Kp 1/05, Konstytucyjne wymogi stanowienia prawa (termin wejścia w życie zmiany ustawy o nawozach i nawożeniu w części dotyczącej wejścia w życie, wniosek z 25 marca 2005 r., wyrok 22 września 2005. [AK]

Kp 2/05, Audyt wewnętrzny; autonomia budżetowa; zasada podziału władzy; wniosek z 25 lipca 2005 r., wyrok 9 listopada 2005 r. [AK]

Kp 3/05, Ustrój miasta stołecznego Warszawy; wniosek z 25 lipca 2005, wyrok 7 grudnia 2005 r. [AK]

Kp 2/04, Publiczne zakłady opieki zdrowotnej, wniosek z 7 czerwca 2004 r., wyrok 12 kwietnia 2006 roku. [AK]

Kp 2/08, Zmiana przepisów ustawy o służbie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, wniosek z 15 sierpnia 2008 r., wyrok z dnia 19 listopada 2008 r. [LK]

Kp 3/08, Uprawnienie każdego polskiego sądu do wystąpienia z pytaniem prawnym do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w trybie prejudycjalnym; wniosek z 2 września 2008 r, wyrok z dnia 18 lutego 2009 r. [LK]

Kp 2/09, Ochrona środowiska oraz kompetencja organu samorządu województwa w kwestii parku krajobrazowego; wniosek z 16 lutego 2009 r, wyrok z 13 maja 2009 r. [LK]

Kp 4/08, Prawa i obowiązki banku centralnego, Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, wniosek z 23 września 2008 r, wyrok z 16 lipca 2009 r. [LK]

Kp 4/09, Prawo o ruchu drogowym, wniosek 27 kwietnia 2009 r, wyrok 14 października 2009 r. [LK]

Kp 3/09, Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, wniosek z 5 marca 2009 r, wyrok z 28 października 2009 r. [LK]

Kp 1/08, Abonament radiowo-telewizyjny; wniosek 7 lipca 2008 r, wyrok z 4 listopada 2009 r. [LK]

Kp 8/09, Transport kolejowy; wniosek z 16 lutego 2009 r, wyrok z 3 grudnia 2009 r. [LK]

Kp 5/08, Krąg osób uprawnionych do otrzymania paszportu dyplomatycznego; wniosek z 22 września 2008 r., wyrok z 16 grudnia 2009 r. [LK]

Kp 6/09, Ograniczenie wysokości subwencji przysługującej partiom politycznym z budżetu państwa; wniosek z 16 maja 2009 r, wyrok z dnia 20 stycznia 2010 r. [LK]

Kp 9/09, Zmiana ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; wniosek z 23 lipca 2009 r, wyrok z14 lipca 2010 r. [LK]

Kp 2/10, Zmiana ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; godziny otwarcia lokali wyborczych; wniosek 6 kwietnia 2010 r., Postanowienie – umorzenie z dnia 13 października 2010 r. [6 października Prezydent Bronisław Komorowski wycofał wniosek zmarłego 10 kwietnia Lecha Kaczyńskiego. Trybunał w uzasadnieniu oświadczył: „Stwierdzić należy, że w obecnym stanie prawnym każdy wnioskodawca jest w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym dominus causae. To on decyduje o wystąpieniu z wnioskiem i o jego zakresie, co znajduje potwierdzenie między innymi w art. 66 ustawy o TK, zgodnie z którym „Trybunał (…) jest związany granicami wniosku (…)”. Zarazem ustawa ta – w art. 31 ust. 2 − expressis verbis stanowi, że „Wnioskodawca może do rozpoczęcia rozprawy wycofać wniosek (…)”. Nie ma żadnych powodów, by sądzić, że reguła ta nie dotyczy Prezydenta.] [LK]

Kp 1/09, Swoboda działalności gospodarczej; wniosek 19 stycznia 2009 r., Wyrok 13 października 2010 r. [LK]

Kp 1/10, Zasady przeprowadzania audytu zewnętrznego NIK; wniosek 15 lutego 2010 r.; Postanowienie – umorzenie 18 października 2010 r. [pismem z 6 października 2010 r. prezydent Bronisław Komorowski cofnął wniosek]. 16 listopada Trybunał zebrał się ponownie, by „sprostować oczywistą omyłkę pisarską w uzasadnieniu postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2010 r., sygn. akt Kp 1/10 (niepublikowane), w ten sposób, że datę „13 listopada 2010 r.” wskazaną w ostatnim akapicie uzasadnienia jako datę wydania postanowienia o sygn. Kp 2/10 zastąpić datą „13 października 2010 r.”. [LK]

Kp 7/09, Prawo budowlane (zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę), wniosek 16 maja 2009 r, wyrok z dnia 20 kwietnia 2011 r. [LK]

Kp 10/09, Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, wniosek z 30 listopada 2009, Postanowienie – umorzenie z 18 maja 2011 r. (wycofanie wniosku). [LK]

Kp 1/11, Racjonalizacja zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011-2013., wniosek 7 stycznia 2011, wyrok – 14 czerwca 2011 r. [BK]

Kp 10/09, Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (walne zgromadzenie jako organ SKOK), wniosek 30 listopada 2009 r., wyrok z dnia 12 stycznia 2012 r. [LK]

Kp 5/09, Zasady uznawania za obywatela polskiego, wniosek 27 kwietnia 2009 r. wyrok – 18 stycznia 2012 r. [LK]

Kp 1/12, Ustawa o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (ustawa zmieniająca), wniosek 25 września 2012 r., wyrok – 6 marca 2013 r. [BK]

Kp 1/13, Stosowanie przymusu bezpośredniego w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wniosek 31 stycznia 2013 r., wyrok – 24 lipca 2013 r. [BK]

Kp 2/13, Drogi publiczne; zasady przekazywania dróg, wniosek 25 października 2013 roku, wyrok- 26 maja 2015 r. [BK]

Kp 1/15, Prawo o ustroju sądów powszechnych, wniosek 16 marca 2015 r., wyrok – 14 października 2015 r. [BK]

Kp 5/15, Prawo o ustroju sądów wojskowych, wniosek 6 października 2015 r., wyrok – 25 maja 2016 r. [AD]

Kp 2/15, Zasady wpisywania zabytków ruchomych na Listę Skarbów Dziedzictwa; zasady przejęcia zabytku ruchomego na własność Skarbu Państwa; wniosek 31 lipca 2015 r., wyrok – 25 maja 2016 r. [BK]

Kp 3/15, Dekret warszawski – zasady zwrotu nieruchomości, wniosek 3 sierpnia 2015 r., wyrok – 19 lipca 2016 r. [BK]

Kp 1/17, Prawo o zgromadzeniach, wniosek 28 grudnia 2016 r., wyrok – 16 marca 2017 r. [AD]

Kp 4/15, Kuratorzy sądowi; proces legislacyjny, wniosek 27 sierpnia 2015 (Andrzej Duda), wyrok – 5 października 2017 r. [AD]

Kp 1/18, Ubezpieczenia społeczne, wniosek 4 stycznia 2018 r., wyrok – 14 listopada 2018 r. [AD]

Kp 2/18, Przewidziany termin wejścia w życie ustawy przed upływem terminu na podjęcie przez Prezydenta RP decyzji w sprawie jej podpisania, wniosek 12 stycznia 2018 r., wyrok – 17 lipca 2019 r. [AD]

Kp 1/19, Nowelizacja kodeksu karnego – postępowanie legislacyjne, dopuszczalny zakres poprawek senackich, wniosek 28 czerwca 2019 r., wyrok – 14 lipca 2020 r. [AD]

Kp 2/19, Rozszerzenie zakresu oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy publicznych o informacje dotyczące sytuacji majątkowej osób najbliższych składającym oświadczenia, wniosek 18 października 2019 r., wyrok – 25 listopada 2021 r. [AD]

pr

—————————————-

*pominięto pierwsze dwa lata kadencji A. Kwaśniewskiego i cały okres prezydentury Lecha Wałęsy; MK opublikuje ten katalog osobno

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

3.5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments