Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wzywa Małgorzatę Manowską do przyjęcia ślubowania od wszystkich wybranych przez Senat ławników

5
(2)

Wzywam Panią Prezes do niezwłocznego odebrania ślubowania od wszystkich ławników Sądu Najwyższego wybranych przez Senat w  październiku 2022 r. – napisał Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki do I Prezes SN prof. Małgorzaty Manowskiej. To odpowiedź na list I Prezes SN w której prof. Małgorzata Manowska zwróciła się do Marszałka Senatu z prośbą „o rozważenie reasumpcji głosowania w sprawie ławników”.

W swojej odpowiedzi na pismo I Prezes SN Marszałek Grodzki podkreślił, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami – prawidłowo dokonał wyboru ławników Sądu Najwyższego drugiej kadencji. „Czuję się zmuszony wyjaśnić, że podważenie tego wyboru, czy też uznanie go za niebyły, nie jest prawnie możliwe” –  podkreślił Marszałek. Jak wyjaśnił, został on bowiem dokonany uchwałą Senatu, a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie przewiduje instytucji „unieważnienia” tego rodzaju aktu.  Do zakończenia 50 posiedzenia Senatu możliwa była jedynie – i to tylko w przypadku ujawnienia oczywistego błędu – reasumpcja głosowania,  jednak wniosek o jej przeprowadzenie nie został zgłoszony. „Tym samym obecnie nie istnieje prawna możliwość – postulowanego przez Panią Prezes – <<ponownego wyboru przynajmniej części ławników>>” – czytamy w piśmie Marszałka Senatu RP.

Prof. Tomasz Grodzki zwraca uwagę, że ustawa o Sądzie Najwyższym uniemożliwia kandydowanie na ławników tylko członkom partii politycznych, natomiast nie ogranicza możliwości kandydowania osobom publicznie manifestującym przekonania polityczne. „Podejmując uchwałę, Senat działał w pełni zgodnie z obowiązującym prawem i skutecznie dokonał wyboru ławników spełniających wszystkie ustawowo określane warunki, w tym warunek nieskazitelności charakteru, o którym mowa w art. 59 § 3 pkt 2 u.SN” – napisał Marszałek Senatu . Jak zaznaczył, Senat dochował należytej staranności, by jego decyzja została podjęta na podstawie wszystkich zgromadzonych dokumentów oraz rozmów z kandydatami. „Żadna z osób wybranych przez Senat na stanowisko ławnika Sądu Najwyższego nie należała do partii politycznej, zaś publiczne ujawnianie poglądów politycznych, co miałoby jakoby przesądzać o „nielegalności” dokonanego przez Senat wyboru, nie jest zakazane i nie ogranicza możliwości kandydowania. Z całą pewnością nie przesądza też o „skazitelności charakteru” kandydatów” – podkreślił Marszałek Grodzki. Zaznaczył, że podnoszony przez I Prezes SN ewentualny brak bezstronności – którego miałaby dowodzić publiczna aktywność niektórych osób wybranych następnie na ławników, „polegająca na ujawnianiu skrajnych i jednostronnych opinii politycznych” – miał miejsce przed dokonaniem wyboru przez Senat. „Wątpliwe jest zaś, czy można wymagać bezstronności, niezawisłości czy niezależności od osób niebędących jeszcze ławnikami, ani nawet kandydatami na ławników” – napisał Marszałek Senatu. „Odnosząc się do kwestii bezstronności, niezależności i niezawisłości ławników, ośmielam się dodatkowo zwrócić uwagę Pani Prezes na niestosowność kierowania na ręce senatorów – członków Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, sporządzonych przez Panią Prezes osobiście oraz przez Panią Prezes Joannę Lemańską opinii faworyzujących niektórych ławników pierwszej kadencji, mających wpłynąć na ocenę ich kandydatur przez senatorów i wesprzeć ich w senackiej procedurze wyłaniania ławników drugiej kadencji” – czytamy w liście Marszałka Senatu RP. Jak podkreślił prof. Tomasz Grodzki w odniesieniu do ławników Sądu Najwyższego drugiej kadencji nie zachodzą przesłanki wygaśnięcia funkcji. „W tym stanie rzeczy nie mogę podzielić wątpliwości Pani Prezes, zaś Senat nie dysponuje instrumentarium prawnym pozwalającym na zmianę podjętej uchwały. W świetle powyższego, wzywam Panią Prezes do niezwłocznego odebrania ślubowania od wszystkich ławników Sądu Najwyższego wybranych przez Senat w październiku 2022 r. i dokonania wszelkich przewidzianych ustawą czynności pozwalających im na podjęcie obowiązków. Dalsza zwłoka w tym względzie może bowiem grozić paraliżem prac dwóch izb Sądu Najwyższego” – napisał Marszałek Senatu RP.

Do tej pory I Prezes SN Małgorzata Manowska przyjęła ślubowanie od czterech spośród 30 nowych ławników. [CIS] pierwszy_prezes_sadu_najwyzszego-1 list_marszalka_senatu_rp

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments