Sędziowie wrocławscy konsekwentnie przeciw demolowaniu wymiaru sprawiedliwości – trzy uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu

0
(0)

Uchwała nr 1

Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2018 r.

Sędziowie – członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu wyrażają sprzeciw wobec działań organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, które w systematyczny sposób prowadzą do likwidacji niezależności sądów, a przez to do faktycznej likwidacji konstytucyjnie gwarantowanego trójpodziału władzy państwowej.

Ostatnie zmiany w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych likwidujące udział sędziów w procesie wyboru prezesów sądów oraz koncentrujące w rękach Ministra Sprawiedliwości praktycznie pełnię władzy odnośnie powoływania i odwoływania prezesów sądów, wprowadzają stan, w którym pojęcie niezależności sądów staje się iluzoryczna. Tymczasem niezależność sądów i niezawisłość sędziów gwarantują obywatelom prawo do bezstronnego wymiaru sprawiedliwości, do uczciwego procesu, nie są zaś przywilejami osób sprawujących urząd sędziowski.

 Arbitralnie dokonywane zmiany na stanowiskach prezesów sądów, bez wskazywania przyczyn ich odwoływania w czasie trwania kadencji lub ze wskazaniem przyczyn pozornych bądź jawnie nieprawdziwych, nie mieszczą się w standardach demokratycznego państwa prawnego. Podzielić należy w pełni stanowisko KRS z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów, że w demokratycznym państwie prawnym każde rozstrzygnięcie podejmowane przez organ władzy publicznej powinno zostać odpowiednio uzasadnione, aby jego prawidłowość mogła być przedmiotem weryfikacji dokonywanej przez obywateli. Podejmując decyzję o odwołaniu prezesa sądu, Minister Sprawiedliwości powinien kierować się zatem rzeczywistymi i merytorycznymi przesłankami, przedstawianymi w uzasadnieniu swojego stanowiska.

W ocenie Zgromadzenia nie mieści się w kanonie zasad etycznych obowiązujących sędziów przyjmowanie stanowisk po odwoływanych przed zakończeniem kadencji osobach sprawujących funkcje administracyjne w sądach, jeżeli odwołanie to odbywa się w sposób arbitralny i bez jawnego dla opinii publicznej uzasadnienia pochodzącego od Ministra Sprawiedliwości.

Uchwała nr 2

Sędziowie – członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu stanowczo sprzeciwiają się nieuzasadnionym atakom na sądownictwo ze strony przedstawicieli innych władz. Należy przypomnieć, że konstytucyjnym zadaniem władz państwowych jest współdziałanie dla dobra Rzeczpospolitej, nie zaś bezpodstawne szkalowanie innych organów państwa, w tym wypadku sądów.

W szczególności bulwersujące są kłamliwe twierdzenia płynące od najwyższych przedstawicieli władzy wykonawczej. I tak w artykule autorstwa samego Prezesa Rady Ministrów RP Mateusza Morawieckiego, zamieszczonym w dniu 13 grudnia 2017 r. w gazecie „Washington Examiner” zawarte zostały zarzuty, jakoby sądownictwo sprzyjało nepotyzmowi i korupcji, sędziowie przydzielani byli do spraw przez swoich popleczników, bez publicznego nadzoru, zaś gdy sprawa wygląda na bardziej dochodową, wymagane były łapówki.

Nieodpowiedzialne, noszące znamiona pomówienia wypowiedzi mogą nieodwracalnie podważyć autorytet wymiaru sprawiedliwości w oczach obywateli. Sądy bez autorytetu zaś to słabsza Rzeczpospolita jako dobro wspólne wszystkich obywateli. Dodatkowo udzielanie tego rodzaju wypowiedzi prasie zagranicznej podważa zaufanie do Polski i jej instytucji w oczach obywateli innych państw.

Apelujemy do wszystkich uczestników debaty publicznej na temat wymiaru sprawiedliwości o takie jej prowadzenie, aby służyła wypracowywaniu jak najlepszych rozwiązań dla obywateli a nie skutkowała nieuzasadnionym deprecjonowaniem pozycji sądów i sędziów oraz Rzeczpospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej.

Uchwała nr 3

Sędziowie – członkowie Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu podzielają stanowisko zawarte we wspólnej uchwale zarządów: Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenia Sędziów Themis, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia oraz Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce z dnia 28 grudnia 2017 r., które oceniają przepisy ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 3) jako niezgodne z normami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i wzywają sędziów do powstrzymania się od kandydowania do nowo tworzonej Krajowej Rady Sądownictwa i nie legitymizowania przepisów niezgodnych z zasadami demokratycznego państwa prawnego i trójpodziału władzy.

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments