KPO: strony 346 – 354, czyli do czego zobowiązał się Mateusz Morawiecki i czego nie wypełnił

4.5
(2)

W debacie publicznej nieustannie przewija się zarzut stawiany rządowi Rzeczpospolitej niewypełnienia zobowiązań podjętych w podpisanym przez Mateusza Morawieckiego w Brukseli Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (taka jest właściwa i pełna nazwa tego dokumentu). Ponieważ, co słuszne, szczególnie wiele uwagi poświęca się kwestii praworządności, udostępniamy „ściągę” opisującą kamienie milowe dotyczące tej kwestii. Z całego dokumentu liczącego 540 stron, Monitor udostępnia tych kilka (346 – 354), na których spisano najbardziej dla obozu prawicy niewygodne zobowiązania. I z których dotychczas nie wywiązał się, zaplątany w wewnętrzne spory i intrygi.

Dla przypomnienia: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) został zaakceptowany przez Komisję Europejską 1 czerwca 2022 r., a 17 czerwca KPO został przyjęty przez Radę Unii Europejskiej.

*****

[…]

2. Główne Wyzwania i Cele

Polska stoi przed szeregiem wieloletnich wyzwań związanych z klimatem inwestycyjnym, zwłaszcza w zakresie polskiego sądownictwa oraz procesów decyzyjnych i prawnych. Komponent ten ma zatem przede wszystkim na celu poprawę klimatu inwestycyjnego i stworzenie warunków dla skutecznej realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Reformy zaplanowane w ramach tego Komponentu będą służyły w szczególności: wzmocnieniu niezależności i bezstronności sądów; zaradzeniu sytuacji sędziów, których dotyczą orzeczenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych i immunitetów sędziowskich w celu przywrócenia tych, którzy zostali uznani za niesłusznie dotkniętych w drodze postępowania odwoławczego, które zostanie przeprowadzone niezwłocznie; wzmocnieniu konsultacji z partnerami społecznymi w procesie stanowienia prawa; zwiększeniu wykorzystania ocen skutków regulacji oraz ograniczeniu stosowania przyspieszonej procedury w procesie stanowienia prawa; zapewnieniu odpowiednich konsultacji z partnerami społecznymi i zainteresowanymi stronami przy wdrażaniu KPO, w tym poprzez utworzenie komitetu monitorującego oraz zapewnieniu stosowania narzędzia punktowej oceny ryzyka Arachne we wdrażaniu KPO.

c. Cele

Komponent przyczynia się do realizacji zalecenia Rady UE w sprawie udoskonalenia otoczenia regulacyjnego, w szczególności poprzez „zwiększenie roli konsultacji społecznych i konsultacji publicznych w procesie legislacyjnym” (zalecenie nr 3 z 2019 r.) oraz „poprawa klimatu inwestycyjnego, w szczególności poprzez ochronę niezależności sądownictwa”, a także „zapewnienie skutecznych konsultacji publicznych i zaangażowania partnerów społecznych w proces kształtowania polityki” (zalecenie nr 4 z 2020 r.).

Biorąc pod uwagę zidentyfikowane Wyzwania, jak również istotne dla niniejszego Komponentu następujące CSRs dla Polski z lat 2019 i 2020:

CSR 2019 – Zalecenie 3

Poprawa jakości regulacji, w szczególności poprzez zwiększenie roli konsultacji społecznych i konsultacji publicznych w procesie legislacyjnym.

CSR 2020 – Zalecenie 4

Poprawa klimatu inwestycyjnego, w szczególności przez ochronę niezależności sądów.
Zapewnienie skutecznych konsultacji publicznych i zaangażowania partnerów społecznych w proces kształtowania polityki.

sformułowano następujący Cel główny dla Komponentu:

Poprawa klimatu inwestycyjnego i stworzenie warunków dla skutecznej realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Dla realizacji powyższego celu określono następujące Cele szczegółowe:

F1. System sprawiedliwości

Głównym celem reform jest podniesienie standardu ochrony sądowej oraz poprawa klimatu inwestycyjnego w Polsce, a także wsparcie systemu kontroli wewnętrznej, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/241 oraz Rady, wzmacniając gwarancje niezawisłości i bezstronności sądów.

Reforma prowadzi do wzmocnienia niezawisłości i bezstronności sądów i sędziów ustanowionych ustawą zgodnie z art. 19 TUE i odpowiednim dorobkiem prawnym UE. Zgodnie z art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2021/241 wszelkie inne reformy są podejmowane bez osłabiania tego wyniku i negatywnego wpływu na elementy reformy.

F2, Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Elementem podejmowanych działań będzie również szeroko rozumiana poprawa jakości stanowionego prawa, w szczególności poprzez wzmocnienie konsultacji z partnerami społecznymi w procesie stanowienia prawa, zwiększenie wykorzystania ocen skutków regulacji oraz ograniczenie stosowania przyspieszonej procedury w procesie stanowienia prawa.

F3 Poprawa warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Ważnym działaniem będzie włączenie partnerów społecznych, gospodarczych i organizacji pozarządowych w proces monitorowania realizacji reform i inwestycji w ramach utworzonego Komitetu Monitorującego KPO oraz jego podkomitetów i, w przypadku stwierdzenia opóźnień lub problemów systemowych związanych z realizacją reform lub inwestycji, wydawanie rekomendacji dotyczących w szczególności poprawy ich efektywności. Umożliwi też szeroko rozumianym partnerom zaangażowanym w prace Komitetu Monitorującego KPO i jego podkomitetów ocenę, czy został zapewniony przejrzysty, rzetelny i bezstronny wybór przedsięwzięć do objęcia wsparciem z KPO.

Reforma obejmuje również wprowadzenie systemu informatycznego, zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 2021/241 w celu gromadzenia danych związanych z wdrażaniem wszystkich środków dotyczących inwestycji i reform w planie naprawy i odporności. Dane pochodzące z tej aplikacji będą zasilały system Arachne.

3. Opis Reform i Inwestycji

W ramach Komponentu realizowany będzie zakres Reform służący jako całość bezpośrednio osiągnięciu Celu głównego Komponentu. Jednocześnie określone Reformy służyły będą osiągnięciu poszczególnych Celów szczegółowych. Powiązanie Celów szczegółowych Komponentu oraz Reform zostało przedstawione w formie graficznej na rysunku, a następnie w formie opisowej. W ramach Komponentu nie przewiduje się działań inwestycyjnych.

Tab 1

Poprawa klimatu inwestycyjnego i stworzenie warunków dla skutecznej realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Cel (Objective):

Podniesienie standardu ochrony sądowej oraz poprawa klimatu inwestycyjnego w Polsce, a także wsparcie systemu kontroli wewnętrznej, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/241 oraz Rady, wzmacniając gwarancje niezawisłości i bezstronności sądów.

Charakterystyka (Nature, type, size of reform):

Wejście w życie reformy, która:

a) we wszystkich sprawach dotyczących sędziów, w tym dotyczących dyscyplinarnego i uchylenia immunitetu sędziowskiego, określi zakres jurysdykcji Izby Sądu Najwyższego, innej niż istniejąca Izba Dyscyplinarna, spełniająca wymogi wynikające z art. 19 ust. 1 TUE. Zapewni to rozpoznanie ww. Spraw przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony poprzez prawo, natomiast dyskrecjonalne uprawnienie do wyznaczania sądu dyscyplinarnego właściwego w pierwszej instancji w sprawach sędziów sądów powszechnych zostanie ograniczone,

b) doprecyzuje zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, zapewniając nieograniczenie prawa polskich sądów do zadawania pytań prejudycjalnych do TSUE. Takie pytanie nie będzie stanowić podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego,

c) określi, że o ile sędziowie nadal mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za wykroczenia zawodowe, w tym oczywiste i rażące naruszenia prawa, to treść orzeczeń sądowych nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego,

d) zapewni, aby wszczęcie w postępowaniu sądowym weryfikacji spełniania przez sędziego wymogów niezawisłości, bezstronności i „ustanowienia ustawą” zgodnie z art. 19 TUE było możliwe dla właściwego sądu, jeżeli pojawia się w tym względzie poważna wątpliwość i taka weryfikacja nie jest kwalifikowana jako przewinienie dyscyplinarne,

e) wzmocni gwarancje procesowe i uprawnienia stron w postępowaniach dyscyplinarnych dotyczących sędziów, poprzez:

(i) zapewnienie rozpatrzenia spraw dyscyplinarnych przeciwko sędziom sądów powszechnych w rozsądnym terminie,

(ii) doprecyzowanie przepisów dotyczących właściwości miejscowej sądów rozpoznających sprawy dyscyplinarne w celu zapewnienia możliwości        bezpośredniego określenia właściwego sądu zgodnie z ustawą; oraz

(iii) zapewnienie, aby powołanie obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym dotyczącym sędziego nastąpiło w rozsądnym terminie, a także            zapewnienie czasu na merytoryczne przygotowanie obrońcy do pełnienia funkcji w danym postępowaniu. Jednocześnie sąd zawiesza postępowanie w razie usprawiedliwionej nieobecności obwinionego sędziego lub jego obrońcy.

Reformy, których termin zakończenia przypada na II kwartał 2022 r., zostaną zrealizowane przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność do Komisji i będą warunkiem wstępnym każdej płatności na podstawie art. 24 rozporządzenia w sprawie RRF.

Wdrażanie (Implementation): Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie reformy jest Kancelaria Prezydenta RP.

Populacja docelowa (Target population):

Sądy, sędziowie, przedsiębiorcy, obywatele

Pomoc publiczna (State aid compliance): nie dotyczy

Zakres czasowy (Timeline): IV kw.2021 r. – II kw. 2022 r.

F1.2 Reforma mająca na celu naprawienie sytuacji sędziów dotkniętych orzeczeniami Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych i immunitetów sędziowskich

Wyzwania (Challenges):

Poprawa klimatu inwestycyjnego i stworzenie warunków dla skutecznej realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Cel (Objective):

Podniesienie standardu ochrony sądowej oraz poprawa klimatu inwestycyjnego w Polsce, a także wsparcie systemu kontroli wewnętrznej, o którym mowa w art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/241 oraz Rady, wzmacniając gwarancje niezawisłości i bezstronności sądów.

Charakterystyka (Nature, type, size of reform):

Wejście w życie reformy zapewniającej sędziom, których dotyczą orzeczenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, dostęp do postępowań kontrolnych w ich sprawach. Takie sprawy już rozstrzygnięte przez Izbę Dyscyplinarną będą rozpatrywane przez sąd, który spełnia wymogi art. 19 ust. 1 TUE, zgodnie z zasadami, które zostaną przyjęte na podstawie ww. reformy F1.1. Ustawa określa, że pierwsza rozprawa sądu orzekającego w tych sprawach odbędzie się w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku sędziego o ponowne rozpoznanie, a sprawy zostaną rozstrzygnięte w ciągu dwunastu miesięcy od otrzymania takiego wniosku. Sprawy aktualnie toczące się przed Izbą Dyscyplinarną zostaną przekazane do dalszego rozpoznania sądowi na zasadach określonych w ww. postępowaniu.

Wszystkie sprawy odwoławcze wszczęte zgodnie powyższym zostaną rozstrzygnięte, jeśli nie zachodzą należycie uzasadnione wyjątkowe okoliczności. Termin realizacji tego zobowiązania to IV kwartał 2023 r.

Reformy, których termin zakończenia przypada na II kwartał 2022 r., zostaną zrealizowane przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność do Komisji i będą warunkiem wstępnym każdej płatności na podstawie art. 24 rozporządzenia w sprawie RRF.

Wdrażanie (Implementation): Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie reformy jest Kancelaria Prezydenta RP.

Populacja docelowa (Target population):

Sądy, sędziowie, przedsiębiorcy, obywatele

Pomoc publiczna (State aid compliance): nie dotyczy

Zakres czasowy (Timeline): IV kw. 2021 r. – IV kw. 2023 r.

F2.1 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

Wyzwania (Challenges):

Podstawowym postulatem pojawiającym się od wielu lat w przestrzeni publicznej jest usprawnienie procesu tworzenia prawa. Stabilne, przejrzyste przepisy są kluczowym elementem funkcjonowania państwa, szczególnie znaczenie mają dla rozwijania i wzmacniania przedsiębiorczości. Podstawowa słabość systemu legislacyjnego w Polsce polega na niskiej jakości prawa, jego przeregulowaniu, co w konsekwencji prowadzi do częstych zmian przepisów.

Inne zasady przygotowywania aktów prawnych są stosowane w przypadku projektów rządowych, inne zaś w przypadku projektów obywatelskich, poselskich i prezydenckich. W trybie rządowym przygotowywana jest ocena skutków regulacji (OSR), zaś sam projekt regulacji z uzasadnieniem i OSR poddawany jest konsultacjom społecznym. Wszystkie informacje są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. Zasady te są jednak w ograniczonym zakresie stosowane w trybie poselskim, co ma wpływ na jakość przygotowywanych przepisów prawa i ich postrzeganie przez obywateli.

Cel (Objective):

Celem reformy jest podniesienie jakości stanowionego prawa oraz poprawa dostępności do prawa dla wszystkich zainteresowanych podmiotów poprzez uchwalenie nowelizacji Regulaminów Sejmu, Senatu i Rady Ministrów, która wprowadzi obowiązkową ocenę skutków i konsultacje społeczne projektów ustaw zgłaszanych przez posłów i senatorów. Reforma ograniczy również stosowanie procedury przyspieszonej do przypadków dokładnie określonych i wyjątkowych.

Kluczowym rezultatem reformy będzie usprawnienie procesu programowania działań publicznych, aby podejmowane decyzje dotyczące kształtu danej polityki zapadały przy jak najszerszym zaangażowaniu interesariuszy i we współpracy z nimi, w szczególności poprzez usprawnienie procesu konsultacji oraz innych form zaangażowania obywateli w rządzenie.

Podniesienie jakości stanowionego prawa będzie osiągnięte dzięki ograniczeniu możliwości stosowania uproszczonej ścieżki legislacyjnej, poszerzeniu obowiązku sporządzania i uaktualniania uzasadnienia oraz oceny skutków regulacji każdego projektu aktu prawnego, a także obowiązku prowadzenia konsultacji społecznych.

Charakterystyka (Nature, type, size of reform):

Opisana reforma ma rozszerzyć i doprecyzować obowiązujące przepisy, wprowadzając m.in. minimalny czas trwania konsultacji dla poszczególnych kategorii aktów. Zwolnienie z obowiązku przeprowadzania konsultacji lub z przygotowania szczegółowej oceny skutków regulacji będzie dopuszczalne w przypadku aktów, których niezwłoczne przyjęcie będzie związane ze zwalczaniem skutków nieprzewidywalnych zdarzeń (np. katastrofy żywiołowe, epidemie).

Dostęp do projektów wraz z uzasadnieniami oraz oceną skutków regulacji, a także udział w konsultacjach będzie ułatwiony dzięki uruchomieniu wspólnego portalu, na którym będą udostępniane wszystkie te dokumenty. W ramach reformy zostaną wprowadzone regulacje dotyczące umożliwienia korzystania z portalu przez wszystkie podmioty uczestniczące w procesie legislacyjnym. Obieg dokumentów związanych z legislacją na etapie rządowym będzie prowadzony z wykorzystaniem jednolitego systemu, co zapewni pełną przejrzystość i możliwość kontroli procesu. Projekty aktów prawnych będą udostępniane w formie dokumentów strukturalnych, które będą mogły być dalej przetwarzane przez zainteresowane podmioty (także komercyjne) zgodnie z zasadą ponownego wykorzystania (re-use), co pozwoli na wprowadzenie nowych rodzajów usług cyfrowych.

W celu poprawy czytelności i zrozumiałości aktów prawnych będzie wprowadzony obowiązek weryfikowania aktów pod kątem zgodności z zasadami tzw. prostego języka (plain language), przy czym wdrożony system dla legislatorów udostępni odpowiednie narzędzia do realizacji tego celu.

Zmiany prawne będą dotyczyły aktów prawnych regulujących działanie wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie legislacyjnym: regulaminu pracy Rady Ministrów, regulaminu Sejmu i regulaminu Senatu.

W ramach reformy zostanie także poszerzony i ułatwiony dostęp do uchwalonych przepisów. Obecna ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych nakłada na wskazane organy administracji obowiązek publikowania jedynie treści samych przyjętych aktów i – raz w roku – ich tekstów jednolitych. W ramach reformy będzie wprowadzony obowiązek ogłaszania ujednoliconego tekstu aktu prawnego niezwłocznie po jego nowelizacji. Istotne akty prawne zostaną udostępnione w językach obcych, przy czym tłumaczenie kolejnych aktów będzie odbywać się na bieżąco, z wykorzystaniem narzędzi do automatycznego tłumaczenia. Podobnie jak w przypadku projektów, akty prawne będą ogłaszane w postaci strukturalnej, ułatwiającej ponowne wykorzystanie (re-use). Pozwoli to przedsiębiorcom na uruchomienie i udostępnienie nowych usług cyfrowych, przetwarzających i udostępniających przetworzoną treść aktów prawnych (np. wyciągi i zestawienia dla grup użytkowników). Wszystkie te dane, a także dodatkowe informacje (np. komentarze i wyjaśnienia) ułatwiające zrozumienie aktów prawnych będą udostępniane na nowym portalu (przedsięwzięcie finansowane w ramach części inwestycyjnej). W ramach reformy przewidziano także działania popularyzatorskie i edukacyjne.

Zarówno akty prawne, jak i ich projekty będą udostępniane zgodnie z wymaganiami ELI (European Legislation Identifier) oraz ELI-DL (ELI Draft Legislation), z wymaganymi metadanymi, z wykorzystaniem tezaurusa Eurovoc. To w połączeniu z udostępnieniem treści aktów prawnych w językach obcych pozwoli na łatwe korzystanie z portali także obywatelom innych krajów członkowskich, a w konsekwencji ułatwi im decyzje o podejmowaniu w Polsce działalności gospodarczej i inwestowaniu.

Wdrażanie (Implementation): Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie reformy jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Populacja docelowa (Target population): Głównymi interesariuszami reformy będą: administracja publiczna; organizacje pozarządowe; partnerzy społeczni; jednostki naukowo-badawcze.

Pomoc publiczna (State aid compliance): zakres reformy nie pociąga za sobą przekazania środków publicznych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych przez określonych odbiorców, co wiązałoby się z zastosowanie reguł pomocy publicznej

Zakres czasowy (Timeline): I kw. 2021 r. – III kw. 2022 r.

F3.1 Poprawa warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Wyzwania (Challenges):

Istotne jest zapewnienie i doskonalenie istniejących mechanizmów współpracy w celu wzmocnienia systemu współzarządzania procesami tj. współpraca i partnerstwo pomiędzy rządem, samorządem a przedsiębiorcami i społeczeństwem dla rozwiązywania problemów i wykorzystywania potencjałów. Zapewnienie skutecznych konsultacji publicznych i efektywne zaangażowanie partnerów społecznych, gospodarczych i organizacji pozarządowych w proces kształtowania polityk jest jednym z postulatów pojawiających się od dłuższego czasu m.in. w dyskusjach nt. przyjmowanego ustawodawstwa. Brak odpowiedniego udziału partnerów w procesie kształtowania polityki, w tym w proces konsultacji, ma negatywny wpływ na stabilność i pewność otoczenia działalności gospodarczej, jak również na jakość ustawodawstwa.

Wyzwanie stanowi inicjowanie różnych form współpracy i współodpowiedzialności, w tym lepsze wykorzystanie opinii zainteresowanych stron na temat projektów ustaw i dokumentów dotyczących polityki.

Ponadto jednym z postulatów pojawiających się m.in. w debacie nad KPO jest konieczność włączenia partnerów społecznych, gospodarczych oraz organizacji pozarządowych i środowiska naukowego w proces wdrażania i monitorowania KPO.

Cel (Objective):

Celem reformy jest zapewnienie mechanizmów współpracy z partnerami społecznymi, gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami środowiska naukowego, itp. z interesariuszami w trakcie wdrażania reform i inwestycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, poprzez wejście w życie aktu ustawodawczego dającego podstawę do utworzenia Komitetu Monitorującego KPO.

W celu zapewnienia transparentności wykorzystania środków dostępnych w ramach KPO reforma obejmie również wdrożenie w pełni działającego systemu teleinformatycznego.

Charakterystyka (Nature, type, size of reform):

W ramach systemu wdrażania KPO w Polsce powołany zostanie Komitet Monitorujący Krajowy Plan Odbudowy (KM KPO) na wzór Komitetu ds. Umowy Partnerstwa, który funkcjonuje z dużym sukcesem od 2014 r. Komitet ds. Umowy Partnerstwa stanowi sprawdzoną polską praktykę realizacji zasady partnerstwa we wdrażaniu Polityki Spójności, angażując stronę rządową, stronę samorządową, w tym przedstawicieli środowiska samorządowego rekomendowanych przez KWRiST, a także partnerów społecznych i gospodarczych, w tym organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych.

Wieloletnia dobra praktyka funkcjonowania Komitetu ds. UP nakazuje wykorzystać dobre wzorce tworząc podobne forum współpracy przy realizacji KPO.

Istnienie Komitetu Monitorującego KPO oraz określenie jego szczegółowych zadań umocowane będzie ustawowo. W Komitecie reprezentowane będą wszystkie środowiska tworzące i realizujące reformy oraz inwestycje KPO, zapewniając tym samym dialog interesariuszy. Co istotne, obok przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację KPO, skład Komitetu stanowią, w co najmniej ½ jego członków, przedstawiciele strony samorządowej, partnerów społecznych i gospodarczych (tj. ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego, organizacji związkowych i organizacji pracodawców), organizacji pozarządowych, organizacji promujących prawa podstawowe oraz niedyskryminację i środowiska naukowego.

Umożliwi to wejście w życie ustawy, która:

1) Powołuje komitet monitorujący który ma za zadanie monitorować skuteczne wdrażanie KPO, składający się z interesariuszy i partnerów społecznych, których dotyczy wdrażanie KPO, w tym przedstawicieli organizacji reprezentujących społeczeństwo obywatelskie i promujących prawa podstawowe i niedyskryminację.

2) Wprowadza wymóg prawny konsultowania z komitetem monitorującym podczas wdrażania KPO. Ponadto, zostaną przyjęte przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wytyczne ustanawiające zasady angażowania interesariuszy i partnerów społecznych we wdrażanie KPO.

Wytyczne mają ujednolicić środki, jakie powinny podjąć instytucje odpowiedzialne za wdrażanie reform i inwestycji w ramach KPO. Wytyczne powinny zawierać mechanizmy monitorowania i oceny zaangażowania zainteresowanych stron i partnerów społecznych.

Reforma polegać będzie również na wdrożeniu w pełni działającego systemu teleinformatycznego o następujących minimalnych funkcjonalnościach:

a) gromadzenie danych i monitorowanie realizacji kamieni milowych i wskaźników;
b) gromadzenie, przechowywanie i zapewnianie dostępu do danych wymaganych na mocy art. 22 ust. 2 lit. d) pkt (i) do (iii) rozporządzenia w sprawie RRF

Dostęp do tych danych mają wszystkie właściwe organy krajowe i europejskie do celów audytu i kontroli. Dane pochodzące z systemu będą zasilać system Arachne co kwartał i będą wykorzystywane podczas audytów i kontroli w celu zapobiegania, wykrywania i korygowania konfliktów interesów, oszustw, korupcji i podwójnego finansowania.

Wdrażanie (Implementation): Instytucją odpowiedzialną za przeprowadzenie reformy jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Populacja docelowa (Target population): Głównymi interesariuszami reformy będą: administracja publiczna; organizacje pozarządowe; partnerzy społeczni i gospodarczy; środowisko naukowe.

Pomoc publiczna (State aid compliance): zakres reformy nie pociąga za sobą przekazania środków publicznych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych przez określonych odbiorców, co wiązałoby się z zastosowaniem reguł pomocy publicznej

Zakres czasowy (Timeline): I kw. 2021 r. – II kw. 2022 r.

5. Projekty transgraniczne i wielonarodowe

Nie dotyczy.

6. Zielony wymiar komponentu

Nie dotyczy.

7. Cyfrowy wymiar komponentu

Nie dotyczy.

8. Zasada „niewyrządzania znaczącej szkody” – „do no significant harm” (DNSH)

Nie dotyczy.

9. Kamienie milowe, wskaźniki, harmonogram realizacji

F1. System sprawiedliwości

c. Reformy

F1.1. Reforma wzmacniająca niezależność i bezstronność sądów

Wejście w życie reformy wzmacniającej niezależność i bezstronność sądów – II kw. 2022 r.;

F1.2. Reforma mająca na celu naprawienie sytuacji sędziów dotkniętych orzeczeniami Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych i immunitetów sędziowskich

Reforma mająca na celu naprawienie sytuacji sędziów dotkniętych orzeczeniami Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych i immunitetów sędziowskich – II kw. 2022 r.;

Reforma mająca na celu naprawienie sytuacji sędziów dotkniętych orzeczeniami Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych i immunitetów sędziowskich (rozstrzygnięcie spraw) – IV kw. 2023 r.;

F2. Usprawnienie procesu stanowienia prawa

a. Reforma

F2.1. Reforma w zakresie usprawnienia procesu stanowienia prawa

Przyjęcie zmiany Regulaminu Sejmu, Senatu i Rady Ministrów w celu zwiększenia wykorzystania konsultacji społecznych i oceny skutków regulacji w procesie stanowienia prawa – III kw. 2022 r.;

F3. Poprawa warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

a. Reforma

F3.1. Reforma w zakresie poprawy warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Wejście w życie aktu prawnego, który powołuje komitet monitorujący i powierza mu nadzór nad skuteczną realizacją KPO – I kw. 2022 r.

Przyjęcie przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego wytycznych ustalających zasady zaangażowania interesariuszy i partnerów społecznych w realizację KPO – II kw. 2022 r.

Zapewnienie skutecznego audytu i kontroli w ramach realizacji RRF chroniąc interesy finansowe Unii – II kw. 2022 r

[…]

Krajowy Plan Odbudowy

Zdjęcie ilustrujące: TT von der Leyen

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments