Komunikat Sądu Najwyższego o uchwale o Igorze Tuleyi: Nie można zatrzymać sędziego, który nie popełnił przestępstwa

5
(1)

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 29 listopada 2022 r. utrzymał w mocy uchwałę SN odmawiającą zezwolenia na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie.

W niniejszej sprawie wniosek prokuratury dotyczył sędziego, który rozpoznając dnia 18 grudnia 2017 r. zażalenie na postanowienie prokuratura o umorzeniu śledztwa zdecydował o jawnym prowadzeniu posiedzenia, a za zgodą stron o dopuszczeniu mediów do udziału w tym posiedzeniu, zaś w jego trakcie przedstawił uzasadnienie wydanego rozstrzygnięcia odwołujące się do materiałów zgromadzonych w śledztwie znajdujących się w aktach sprawy.

Sąd Najwyższy rozpoznawał zażalenie prokuratury na uchwałę z dnia 22 kwietnia 2021 r. (sygn. akt I DI 18/21) odmawiającą uwzględnienia wniosku o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie sędziego w celu ogłoszenia mu postanowienia o przedstawieniu zarzutów o przestępstwo z art. 241 § 1 k.k. i przesłuchania w charakterze podejrzanego.

Jak zwrócił uwagę Sąd Najwyższy, sędzia poprzez takie zachowania nie mógł popełnić przestępstwa, gdyż działał w granicach posiadanych uprawnień. Art. 95b § 1 k.p.k. stanowi, iż „posiedzenie odbywa się z wyłączeniem jawności, chyba że ustawa stanowi inaczej albo prezes sądu lub sąd zarządzi inaczej”, co wyraźnie wskazuje na kompetencję sądu do zdecydowania o jawnym prowadzeniu posiedzenia. Stanowisko to znajduje potwierdzenie także w dotychczasowym orzecznictwie Sądu Najwyższego (zob. uchwała z dnia 28 marca 2012 r., sygn. akt I KZP 26/11). W tym stanie rzeczy nie zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 241 § 1 k.k., zaś żądanie prokuratury jest oczywiście bezzasadne.

W powyższej sprawie Sąd Najwyższy rozpoznawał już wniosek prokuratury o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej (uchylenie immunitetu) za przestępstwo m.in. z art. 241 § 1 k.k. w związku z tym samym zdarzeniem, przy czym w pierwszej instancji uchwałą z dnia 9 czerwca 2020 r. (sygn. akt I DO 8/20) wniosku nie uwzględniono, natomiast w drugiej instancji uchwała powyższa została zmieniona uchwałą z dnia 18 listopada 2020 r. (sygn. akt II DO 74/20) i prawomocnie zezwolono na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, przy czym orzeczenie to zapadło większością głosów.

W ocenie Sądu Najwyższego nie jest trafny pogląd wnioskodawcy, iż sąd dyscyplinarny rozpoznający wniosek o zezwolenie na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej ogranicza się jedynie do kontroli formalnych przesłanek zastosowania tego środka przewidzianych w art. 247 § 1 pkt 1 k.p.k., lecz jest zobowiązany zbadać także materialne podstawy pozbawienia sędziego wolności.

Ponadto Sąd Najwyższy z urzędu zdecydował o uchyleniu wskazanej powyżej uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 listopada 2020 r. w części obejmującej zawieszenie sędziego w czynnościach służbowych i obniżenie wysokości jego wynagrodzenia na czas zawieszenia o 25%.

Rozstrzygnięcie to zapadło na mocy art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1259). Przepis ten Sąd Najwyższy zastosował po raz pierwszy. Dostrzegając niejasność wskazanej normy Sąd Najwyższy uznaje, iż należy wziąć pod uwagę funkcjonalną nierozerwalność obecnego postępowania w przedmiocie zezwolenia na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oraz postępowania w przedmiocie zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, a także charakter zastosowanego środka analogiczny do środków zapobiegawczych przewidzianych w art. 276 k.p.k.

Sąd Najwyższy podejmując powyższe decyzje brał pod uwagę także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego (zniesionej z dniem 15 lipca br.), w szczególności postanowienie TSUE z dnia 14 lipca 2021 r. (sygn. C-204/21 R).

Uchwała jest prawomocna. Sędzia pozostaje jednak objęty zezwoleniem na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej na mocy uchwały z dnia 18 listopada 2020 r., które to orzeczenie może zostać wzruszone w trybie przewidzianym przez art. 18 cytowanej ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. na wniosek sędziego.

sn.pl

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments