Didier Reynders, Komisarz do spraw Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odpowiada na list 5 stowarzyszeń sędziowskich

5
(1)

DIDIER REYNDERS

Komisarz do spraw Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Bruksela, 29 lipca 2022 r.

Szanowni Prezesi Stowarzyszeń Sędziów, Szanowni Sędziowie,

Krystian Markiewicz

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA

Beata Morawiec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis

Ewa Ważny

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

Karolina Sosińska

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia

Aleksandra Wrzesińska-Nowacka

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych

Chciałbym podziękować za list, w którym przedstawiliście Państwo Komisji ocenę kilku projektów ustaw skierowanych ostatnio do polskiego parlamentu. Przewodnicząca Komisji poprosiła mnie o odpowiedź w jej imieniu.

Pozwolę sobie wyrazić wdzięczność za wysiłki Państwa stowarzyszeń w promowaniu i obronie podstawowych wartości Unii Europejskiej. W październiku 2021 r. przemawiając w Parlamencie Europejskim, Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że praworządność jest zasadniczym spoiwem, które wiąże Unię. To jest fundament naszej jedności. Praworządność jest niezbędna do ochrony wartości, na których opiera się Unia, a są to wolność, demokracja, równość i poszanowanie praw człowieka.

Jak Państwo wiecie, Komisja uznała, że Polska nie podjęła niezbędnych środków, aby w pełni wykonać orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 14 oraz 15 lipca 2021 r. (sprawy C-204/21 R i C-791/19, Komisja przeciwko Polsce). W dniu 7 września 2021 r. Komisja podjęła zatem dwie odrębne decyzje. Na mocy pierwszej z nich, w odniesieniu do postanowienia w sprawie środków tymczasowych z dnia 14 lipca 2021 r., Komisja postanowiła zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości, aby na Polskę zostały nałożone dzienne kary finansowe. W dniu 27 października 2021 r. Wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości nałożył na Polskę 1.000.000 euro dziennej kary pieniężnej przez okres, w którym postanowienie w sprawie środków tymczasowych z dnia 14 lipca 2021 r. nie zostanie w pełni wykonane. Po drugie, w odniesieniu do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2021 r. Komisja postanowiła skierować do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia. Procedura nadal trwa.

W odniesieniu do Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przedłożonego przez Polskę, podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych państw członkowskich, Komisja oceniła plan pod kątem wszystkich kryteriów określonych w Rozporządzeniu w sprawie Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zgodnie z Rozporządzeniem każdy plan musi przyczyniać się do skutecznego rozwiązania wszystkich lub znacznej części wyzwań określonych w odpowiednich zaleceniach kierowanych do poszczególnych krajów, a Komisja musi być przekonana, że istnieje solidny system zarządzania i kontroli na szczeblu krajowym w celu ochrony interesów finansowych Unii. W przypadku Polski niezawisłość sądownictwa jest wyzwaniem, które zostało zidentyfikowane w zaleceniach kierowanych do Państwa kraju. W związku z tym, biorąc pod uwagę te kryteria oceny, Komisja i Polska uzgodniły dodanie do planu reformę sądownictwa, która ma zostać wdrożona, następnie i zweryfikowana poprzez ocenę osiągnięcia kolejnych kamieni milowych. Reforma ta powinna w efekcie osiągnąć trzy główne cele, które przewodniczący Komisji nakreśliła podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w październiku 2021 r. Polska będzie musiała wykazać, że te cele – kamienie milowe zostały osiągnięte, zanim będzie mogła nastąpić jakakolwiek wypłata w ramach Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Ocena przez Komisję polskiego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności została dokonana niezależnie od propozycji legislacyjnych dyskutowanych w Polsce. Spełnienie odpowiednich wymagań (kamieni milowych) zostanie ocenione na podstawie przepisów obowiązujących w momencie, gdy Polska złoży pierwszy wniosek o wypłatę środków w ramach Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Konieczne jest, aby nowe przepisy były zgodne z prawem UE i rozwiązywały kwestie podniesione przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 9 czerwca 2022 r. Sejm RP uchwalił ustawę o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw[1], która w szczególności likwiduje Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i tworzy w jej miejsce nową Izbę Odpowiedzialności Zawodowej. Nowa ustawa weszła w życie 14 lipca 2022 r. i Komisja ocenia obecnie jej wdrożenie i skutki.

Na koniec pragnę zauważyć, że 15 lipca 2022 r. Komisja postanowiła podjąć kolejny krok w postępowaniu w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – w stosunku do polskiego Trybunału Konstytucyjnego, wysyłając do Polski uzasadnioną opinię. Komisja uważa, że orzeczenia Trybunału, w których uznano postanowienia traktatów UE za niezgodne z Konstytucją RP, naruszyły art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej („TUE”) oraz ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności, jednolitego stosowania prawa Unii i mocy wiążącej orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości. Polska nie wypełnia również zobowiązań wynikających z art. 19 ust. 1 TUE, ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie spełnia już wymogu ustanowionego ustawą niezawisłego i bezstronnego sądu. Odpowiedź Polski na wezwanie do usunięcia uchybienia nie rozwiała obaw Komisji. Polska ma teraz dwa miesiące na odpowiedź.

Komisja będzie nadal uważnie śledzić rozwój wydarzeń w Polsce, w tym w kontekście swojego corocznego Sprawozdania na Temat Praworządności[2], i pozostaje mocno zaangażowana w przestrzeganie prawa i wartości UE w interesie obywateli Polski i reszty Unii Europejskiej.

Z poważaniem,

Didier REYNDERS

[1] Opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2022 r., poz. 1259;

[2] https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/48_1_194008_coun_chap_poland_en.pdf;

Iustitia_-_PL_Reynolds
Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments