Stefan Drzazga jr.: Krótka opowieść o niezawisłym sędzi Trybunału Konstytucyjnego

4.5
(2)

I. Konstytucja RP

Art. 195.
1. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji.
2. Sędziom Trybunału Konstytucyjnego zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.
3. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w okresie zajmowania stanowiska nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

To konstytucja. A życie? Tu bywa różnie. Sprawdzimy to na jednym przypadku, wzbogacając uprzednio zakres naszych rozważań o jeszcze jeden, ustrojowy artykuł Konstytucji – artykuł 10, który rozwija zasadę trójpodziału władzy i zapewnia o wzajemnej niezależności poszczególnych władz.

II

16 lutego 2021 roku Mateusz Morawiecki wydał Zarządzenie nr 12 w sprawie utworzenia Instytutu De Republica (Zarządzenie nr 25 zmieniło pewne zapisy dotyczące m. in. wynagrodzeń). Według Statutu Instytut De Republica jest państwową jednostką budżetową podległą Prezesowi Rady Ministrów, prowadzącą działalność wydawniczą, naukową oraz popularyzatorską. Zacytujmy interesujące nas paragrafy Zarządzenia:

§ 7: W Instytucie działa rada naukowa pełniąca funkcje opiniodawcze i doradcze.
§ 8 W skład rady naukowej wchodzi od 10 do 30 członków.

Członków rady naukowej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.

§ 10

Członkom rady naukowej, za udział w pracach rady, przysługują:
1) miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ustalonej przez Prezesa Rady Ministrów

Członkiem rady naukowej Instytutu De Republica jest dr hab. Michał Warciński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

Według Statutu Instytutu, został on powołany przez prezesa Rady Ministrów. Odwołać go może tylko premier. Wynagrodzenie ryczałtowe sędziego Michała Warcińskiego ustala także szef władzy wykonawczej w państwie.

III

Możliwość podjęcia przez sędziego TK dodatkowego zajęcia dość drobiazgowo reguluje Ustawa z 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Art. 10
2. Sędzia Trybunału nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub naukowego u jednego pracodawcy, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych w takim charakterze, o ile nie utrudnia to pełnienia obowiązków sędziego Trybunału.
3. Sędzia Trybunału nie może podejmować innego zajęcia, o charakterze zarobkowym lub niezarobkowym, które utrudniałoby pełnienie przez niego obowiązków, uchybiałoby godności urzędu sędziego Trybunału lub mogłoby podważać zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości.
4. O zamiarze podjęcia zatrudnienia lub innego zajęcia, o których mowa w ust. 2 i 3, a także o zamiarze ich kontynuowania przez sędziego obejmującego stanowisko w Trybunale, sędzia Trybunału zawiadamia Prezesa Trybunału. Prezes Trybunału pisemnie informuje o sprzeciwie, jeżeli uzna, że podjęcie albo kontynuowanie zatrudnienia lub innego zajęcia będzie utrudniało pełnienie obowiązków, uchybiało godności urzędu sędziego Trybunału lub podważało zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości.

Ponieważ zajęcie w bardzo oficjalnym Instytucie De Republica nie może być tajne, należy uznać, że sędzia Warciński powiadomił Julię Przyłębską o zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudnienia i zgodę na to uzyskał. Zgoda owa musiała mieć oparcie w silnym przekonaniu pani sędzi, że fakt powołania Michała Warcińskiego do rady naukowej IDR przez premiera i pobieranie za to wynagrodzenia, którego wysokość premier wyznacza – w niczym od tegoż premiera, broń Boże, sędziego nie uzależni.

IV

W zakładce „Oświadczenie majątkowe sędziów” na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego przy nazwisku sędziego Michała Warcińskiego czytamy:

Uwzględniono wniosek o nadanie klauzuli tajności „zastrzeżone” dla oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2020
Podstawa prawna:
art. 87 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) w związku z art. 19 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1422)

V

Powstanie i działalność naukową Instytutu De Republica szczegółowo opisała red. Maria Pankowska w oko.presse. Natomiast w Monitorze Konstytucyjnym na koniec tej krótkiej opowiastki postawić należy pytanie, czy sędzia Trybunału Konstytucyjnego Michał Warciński jest niezależny od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego? Czytelnicy muszą na nie odpowiedzieć sobie sami. Autor niniejszego w tę niezależność wątpi. Wątpić też mogą strony spraw, rozstrzyganych w Trybunale m. in przez naszego bohatera. I nie będzie mieć znaczenia jego autentyczna bezstronność, niezawisłość i te wszystkie przymioty, konieczne do tego, by zostać sędzią trybunalskim. To dwuznaczna sytuacja sędziego Michała Warcińskiego budzi wątpliwości.

Stefan Drzazga jr.

Od Redakcji: Publikujemy oficjalną informację Instytutu De Republica o miesięcznym wynagrodzeniu brutto członków rady naukowej:

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 4.5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments