Sędziowie krakowscy: „My, sędziowie sądów powszechnych, otrzymując powołanie, ślubowaliśmy stać na straży prawa”

0
(0)

Uchwały obradujących wspólnie zebrań sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie oraz Sądu Rejonowego w Myślenicach

My, Sędziowie Sądu Okręgowego w Krakowie oraz Sędziowie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie i Sądu Rejonowego w Myślenicach podejmujemy następujące uchwały:

1. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec decyzji Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu prezesów i wiceprezesów Sądu Okręgowego w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie i Sądu Rejonowego w Myślenicach.

Decyzje te nie zawierają uzasadnienia i nie są podyktowane żadnymi przesłankami natury merytorycznej, gdyż wyniki Sądu Okręgowego jak i sądów rejonowych okręgu krakowskiego nie dawały podstaw do takich zmian.

Podkreślamy, że zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania sądów spoczywa na Ministrze Sprawiedliwości. Obowiązki te, zarówno co do sędziów jak i pracowników biurowych, nie są od lat realizowane.

Nieuczciwe jest także powiązanie decyzji o odwołaniu prezesów z zatrzymaniem dyrektorów sądów, w sytuacji, gdy prezes sądu nie był uprawniony do sprawowania nadzoru administracyjnego nad dyrektorem, który w zakresie zarządzania majątkiem Skarbu Państwa podlegał Ministrowi Sprawiedliwości. Nie do przyjęcia jest również zawieranie w komunikatach publikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości treści godzących w dobra osobiste sędziego.

W związku z arbitralną decyzją Ministra Sprawiedliwości, która wpisuje się w niekonstytucyjne działania, zmierzające do podporządkowania sądów władzy wykonawczej, apelujemy do wszystkich sędziów o nie przyjmowanie propozycji objęcia zwolnionych w ten sposób stanowisk oraz o rezygnację przez te osoby, które takie stanowiska objęły. Obejmowanie stanowisk po odwołanych, w trybie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017 r., prezesach i wiceprezesach sądów, niegodne jest sędziego.

2. Uważamy, że podejmowane do tej pory przez władzę wykonawczą i ustawodawczą działania wobec wymiaru sprawiedliwości prowadzą do jego destabilizacji, a przede wszystkim do odebrania mu niezależności, zmierzając w stronę podporządkowania go czynnikowi politycznemu. Przyjęcie ustaw o Sądzie Najwyższym, oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa w proponowanym kształcie, będzie oznaczało wyjście Polski z kręgu zachodniej kultury prawnej, gdyż będzie równoznaczne ze złamaniem podstawowych standardów ochrony prawnej obywateli, w postaci prawa do rzetelnego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem, wynikającego z art. 10 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Zarazem będzie to oznaczało wielki krok w stronę powrotu do czasów PRL, poprzez przejście z systemu opartego na zasadzie trójpodziału władzy do systemu monowładzy, w którym autorytet ośrodka decyzyjnego jest budowany na strachu obywateli pozbawionych realnej ochrony prawnej.

Dlatego zwracamy się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o wycofanie z Parlamentu, a w razie uchwalenia, o zawetowanie niekonstytucyjnych projektów ustaw o Sądzie Najwyższym oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa.

 3. Zwracamy się do wszystkich sędziów sądów powszechnych o rozważenie możliwości odczytywania przed rozprawami, względnie po ich zakończeniu, względnie upublicznienie w inny sposób następującego oświadczenia:

„My, sędziowie sądów powszechnych, otrzymując powołanie, ślubowaliśmy stać na straży prawa, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według swego sumienia, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Dzisiaj sędziowska niezawisłość okazała się zagrożeniem dla władzy ustawodawczej i wykonawczej.

Wzywamy władze państwowe do zaprzestania: działań niszczących fundamenty demokratycznego państwa prawa, podporządkowywania sądownictwa politycznym ośrodkom decyzyjnym oraz do zakończenia kampanii pomówień przeciwko sędziom.

Prosimy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej o obronę, w granicach obowiązującego prawa, konstytucyjnego porządku prawnego. Bez niezależnych sądów nie ma ani demokracji, ani należytego poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich, w tym zwłaszcza prawa do rzetelnego procesu, ani też szacunku dla godności ludzkiej.”

4. Zobowiązujemy władze Sądu Okręgowego w Krakowie do przesłania niniejszych uchwał Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej,  Prezesowi  Krajowej  Rady  Radców  Prawnych,  Prezesowi  Krajowej  Rady Notarialnej, Prezesowi Krajowej Rady Komorniczej, a także zobowiązujemy do opublikowania uchwały na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Krakowie.

Kraków 4 grudnia 2017 roku

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments