Chaos w Sądzie Najwyższym (a może już – w Sądzie Małgorzaty Manowskiej?)

0
(0)

Pogłębia się się chaos w Sądzie Najwyższym, a w szczególności w Izbie Cywilnej w związku ze sprawą sędziego Waldemara Żurka. Publikujemy dokumenty z ostatnich 4 dni, na podstawie których Czytelnicy sami wyrobią sobie opinie o stanie Sądu Najwyższego. Porządek panuje tylko w Izbie Dyscyplinarnej, która nie oglądając się na trudności, wywoływane przez wewnętrzne i zewnętrzne siły, spokojnie i metodycznie pracuje nad zadaniami, zleconymi przez Dobrą Zmianę.

27 stycznia 2022 r.

Komunikat w związku z informacjami dotyczącymi wyznaczenia składu orzekającego w sprawie III CZP 1/22 (uprzednio III CZP 25/19)

W związku z niepełnymi i nieścisłymi informacjami dotyczącymi wyznaczenia składu orzekającego w sprawie III CZP 1/22 (uprzednio III CZP 25/19), które pojawiają się w przestrzeni medialnej, uprzejmie informujemy, że w dniu 26 stycznia 2022 r. Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Cywilnej wydał zarządzenie, w którym m.in.:

– wyznaczył skład siedmiu sędziów do rozpoznania sprawy,

– zarządził sporządzenie referatu przez sędziego sprawozdawcę,

– wskazał na potrzebę rozważenia zasadności zarządzenia narady wstępnej przed posiedzeniem,

– wskazał na potrzebę rozważenia przez sędziego sprawozdawcę celowości odwołania terminu posiedzenia wyznaczonego na 31 stycznia 2022 r. z uwagi na potrzebę zapoznania się przez członków składu orzekającego z referatem i materiałami zebranymi w aktach sprawy, jak też koniecznością wyznaczania terminów posiedzeń z uwzględnieniem planu posiedzeń (§ 83d i § 84 ust. 2 Regulaminu SN).

Działając na podstawie § 15 ust. 2 pkt 4 i § 83a ust. 7 Regulaminu SN, z uwagi na przejście SSN Jacka Gudowskiego, SSN Wojciecha Katnera i SSN Mirosławy Wysockiej w stan spoczynku oraz zakończenie kadencji Prezesa Sądu Najwyższego Dariusza Zawistowskiego, Prezes Izby wydał zarządzenie o wyznaczeniu następującego składu orzekającego:

– Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska (przewodniczący)

– SSN Dariusz Dończyk

– SSN Jacek Grela

– SSN Agnieszka Piotrowska

– SSN Tomasz Szanciło

– SSN Karol Weitz (sprawozdawca)

– SSN Kamil Zaradkiewicz

Wydając to zarządzenie, Prezes Izby kierował się zasadą zapewnienia równomiernego obciążenia sędziów orzekających w Izbie, której dotychczas nie przestrzegano. Prezes w szczególności brał pod uwagę, że w latach 2019-2021 SSN Dariusz Zawistowski wyznaczony był do orzekania w składach siedmioosobowych 21 razy, zaś SSN Małgorzata Manowska 0 razy, SSN Jacek Grela 0 razy, SSN Tomasz Szanciło – 0 razy, a SSN Kamil Zaradkiewicz – 1 raz. Uwzględniono również, że właściwe przepisy nie przewidują „uzupełnienia” orzekającego uprzednio składu, a jedynie możliwość nowego wyznaczenia składu. W ramach wyznaczenia nowego składu, w najszerszym możliwym zakresie została zachowana ciągłość ze składem orzekającym uprzednio w wymienionej sprawie, co odnosi się w szczególności do osoby sędziego sprawozdawcy.

W celu zapewnienia niezbędnej sprawności postępowania Prezes Izby polecił udostępnienie wszystkim członkom składu sporządzonych analiz prawnych. Zarządził również przygotowanie przez sędziego sprawozdawcę referatu obejmującego analizę zagadnienia przedstawionego do rozstrzygnięcia, który to referat, pomimo prawnego obowiązku, nie został dotychczas sporządzony, choć postępowanie toczy się od 2019 r.

Przypomnieć należy, że w sprawie III CZP 1/22 rozstrzygane jest zagadnienie prawne dotyczące postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa, wydanego przez sędziego powołanego na podstawie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa zaskarżonej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W toku postępowania orzeczenie o charakterze prejudycjalnym wydał Trybunał Sprawiedliwości UE (sygn. akt C-487/19).

Zagadnienie prawne zostało przedstawione w związku z rozpatrywaniem wniosku o wyłączenie sędziów od rozpoznania odwołania sędziego W.Ż. od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przeniesienia go do orzekania w innym wydziale sądu. Oczywiste jest, że – wbrew stwierdzeniom pojawiającym się w niektórych mediach – żaden z wyznaczonych zarządzeniem z 26 stycznia 2022 r. sędziów nie jest stroną tego postępowania. Nie zachodzi więc obawa orzekania we własnej sprawie.

Natomiast w kontekście zaognionego sporu o zmiany w sądownictwie i formułowanych – również publicznie – wypowiedzi, zarzuty co do braku bezstronności można byłoby stawiać wobec wszystkich sędziów, także tych powołanych przed 2018 r. Wyznaczając skład orzekający złożony z sędziów powołanych w różnych okresach, Prezes Izby Cywilnej kierował się nadzieją, że orzekający sędziowie będą w stanie wypracować wspólne stanowisko dla dobra wymiaru sprawiedliwości.

28 stycznia

31 stycznia 2022 r.

Oświadczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, w związku z posiedzeniem w sprawie III CZP 1/22

31 stycznia 2022 r.

​III CZP 1/22

​W dniu dzisiejszym, tj. 31 stycznia br. o godzinie 08:12 otrzymałam wiadomość mailową z Sekretariatu Izby Cywilnej, informującą o usprawiedliwionej nieobecności  sprawozdawcy w sprawie III CZP 1/22 – SSN Karola Weitza.

Wobec powyższego, niezwłocznie po przyjeździe do Sądu o godzinie 08:50, jako przewodnicząca składu orzekającego w tej sprawie, wydałam zarządzenie, że wobec usprawiedliwionej nieobecności Sędziego sprawozdawcy SSN Karola Waitza, jak również z powodu niepowiadomienia o terminie posiedzenia Rzecznika Praw Obywatelskich, który zgłosił swój udział w postępowaniu, odwołuję posiedzenie w dniu 31 stycznia 2022 r. i zdejmuję sprawę III CZP 1/22 z wokandy.

O godzinie 9:05 do Sądu Najwyższego wpłynęło zarządzenie sędziego sprawozdawcy w sprawie III CZP 1/22, którym uchyla zarządzenie sędziego sprawozdawczy z dnia 30 grudnia 2021 r. o wyznaczeniu posiedzenia w tej sprawie na dzień 31 stycznia 2022 r. o godzinie 10, niemniej z uwagi na fakt, że zarządzenie to wpłynęło do Sądu już po wydaniu zarządzenia przeze mnie, jako sędziego przewodniczącego – zarządzenie Sędziego Karola Weitza okazało się bezprzedmiotowe.

Jako przyczynę uchylania zarządzenia, SSN Karol Weitz podał nieprawidłowości w wyznaczeniu składu orzekającego w sprawie o sygn. III CZP 1/22, nieudostępnienie sędziemu sprawozdawcy akt sprawy i treść pisemnych oświadczeń SSN Dariusza Zawistowskiego, SSN Dariusza Dończyka, SSN Agnieszki Piotrowskiej i SSN Karola Weitza.

Z notatki urzędowej wynika, że wyżej wskazane oświadczenie sędziów, kwestionujące sposób ustalenia składu orzekającego w składzie III CZP 1/22 wpłynęło do Sądu o godzinie 09:00.

Potwierdzam również, że w dniu dzisiejszym wpłynęły do Sądu wnioski pochodzące od pełnomocnika Sędziego Waldemara Żurka o wyłączenie z rozpoznania sprawy: SSN Małgorzaty Manowskiej, SSN Jacka Greli, SSN Tomasza Szanciło i SSN Kamila Zaradkiewicza. Jak wynika z treści pisma, podane są w nim przyczyny określone w art. 26 § 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, a więc zarzuty dotyczące braku niezależności sądu lub braku niezawisłości sędziego.

Pragnę podkreślić, że wbrew informacjom, które pojawiają się już w niektórych mediach, wniosek ten nie był i nie mógł być przyczyną odwołania posiedzenia III CZP 1/22 z uwagi na to, że zgodnie z art. 50 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego do czasu rozstrzygnięcia wniosku o wyłączenie sędziego sędzia, którego dotyczy wniosek, może podejmować dalsze czynności; nie może zostać wydane orzeczenie lub zarządzenie kończące postępowanie w sprawie.

Wyżej wskazany wniosek zostanie przedstawiony składowi rozpoznającemu sprawę III CZP 1/22, stosowanie do treści art. 26 § 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, który to skład podejmie decyzję, czy wniosek zostanie przedstawiony Prezesowi Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, czy też zostanie rozpoznany w ramach Izby Cywilnej.

Co do rzekomej nieprawidłowości w wyznaczeniu składu III CZP 1/22, zostanie wydane odrębne oświadczenie.

Od Redakcji:

Czekamy niecierpliwie na kolejne oświadczenie i komunikaty.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments