Sędzia SO w Krakowie Maciej Ferek wydaje postanowienie, a prezes Dagmara Pawełczyk-Woicka przerywa jego czynności służbowe

0
(0)

SSP Iustitia opublikowało treść zanonimizowanego postanowienia wydanego 11 października 202 przez sędziego Macieja Ferka (po decyzji Trybunału Julii Przyłębskiej), w którym podważono status neo-sędziego. Maciej Ferek rozpoznał zażalenie na orzeczenie wydane przez sąd pierwszej instancji. I uznał, że nie jest to orzeczenie, bo sąd był wadliwie obsadzony. Dlatego uchylił je i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. W piątek 22 października prezes SO w Krakowie Dagmara Pawełczyk-Woicka zareagowała i zarządziła „natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych” sędziego Ferka. Pulikujemy to zarządzenie.

Sygn. akt I Cz……
P O S T A N O W I E N I E

Dnia 11 października 2021 r.
Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący : SSO Maciej Ferek
po rozpoznaniu w dniu 11 października 2021 r. w Krakowie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa……………………..
przeciwko …………………………..
o ustalenie prawa do grobu
na skutek zażalenia powoda ……………….. …………..na postanowienie tut. Sądu z dnia 21 czerwca 2021 r w sprawie o sygn. akt I C ……, a dotyczące wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu
postanawia:

uchylić dokonaną czynność określaną jako postanowienie z dnia 21 czerwca 2021 r Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie o sygn. akt I C ……., a dotyczące wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu i przekazać sprawę Sądowi Okręgowemu w Krakowie jako sądowi I instancji w tym zakresie do ponownego rozpoznania w innym składzie.

Uzasadnienie
postanowienia z dnia 11 października 2021 r

Zaskarżone postanowienie zostało wydane w składzie cyt. „sędzia Marzena Lewicka”. Osoba ta „nominację” na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego otrzymała w dniu 4 lutego 2021 r.
Zgodnie z treścią art. 179 Konstytucji sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej nie w sposób dowolny, lecz na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.
Z kolei art. 187 ust. 1 pkt 2 i 3 Konstytucji stanowi, że jest to organ, w skład którego wchodzi m.in. piętnastu członków wybranych spośród sędziów, zaś Sejm ma prawo do powołania jedynie po pierwsze czterech członków,
a po drugie spośród posłów.

Tymczasem w dniu 6 marca 2018 r Sejm po przerwaniu kadencji jedynie 15 członków-sędziów Krajowej Rady Sądownictwa „wybrał” 15 nowych członków-sędziów, a zatem sprzecznie z art. 187 ust. 1 pkt 2 i 3 Konstytucji. Dlatego organ administracyjny mający swą siedzibę w gmachu Krajowej Rady Sądownictwa i posługujący się jej pieczęciami urzędowymi nie jest organem wymienionym w Rozdziale VIII Konstytucji i nie ma kompetencji do wnioskowania do Prezydenta o powołanie na stanowisko sędziego.

W konsekwencji powołanie Marzeny Lewickiej na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie dokonane bez wniosku Krajowej Rady Sądownictwa jest bezskuteczne i nastąpiło z rażącym naruszeniem art. 179 Konstytucji, co wynika wprost z orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie Xero Flor sp. z o.o. przeciwko Polsce o sygn. akt 4907/18, Reczkowicz przeciwko Polsce o sygn. akt 43447/19 oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 lipca 2021 w sprawie C 791/19 oraz postanowienia zabezpieczającego z dnia 14 lipca 2021 w sprawie o sygn. akt C 204/2, a także orzeczeń Sądu Najwyższego w tym w sprawie o sygn. akt III PO 7/18, III PO 7/18 oraz I KZ 29/21.

W wyroku z dnia 6 października 2021 r w sprawie o sygn. akt C‑487/19 (ECLI:EU:C:2021:798) Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że sąd krajowy powinien uznać za niebyłe orzeczenie sądowe wydane w składzie z osobą, powołaną na stanowisko sędziego z rażącym naruszeniem podstawowych norm stanowiących integralną część ustroju i funkcjonowania systemu sądownictwa, bowiem orzeczenie takie nie można uznać za wydane przez niezawisły i bezstronny sąd.

W postanowieniu z dnia 31 sierpnia 2018 r w sprawie o sygn. akt I CSK 300/18 publ. OSP 2019/4/34 Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że takie orzeczenie mimo stanu sententia non existens należy usunąć z obrotu prawnego tj. uchylić je.

Art. 386 § 5 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc stanowi, że w przypadku uchylenia czynności (orzeczenia) i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sąd rozpoznaje ją w tym samym składzie, chyba że nie jest to możliwe.

Ponieważ rozpoznanie wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w tym samym składzie z uwagi na wyżej opisaną wadę zaskarżonej czynności nie jest możliwe Sąd orzekł, jak w sentencji na zas. art. 386 § 2 i 5 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc.

 

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments