Andrzej Rzepliński: Znieść niszczące skutki rewolucji, przywrócić oryginalne ustawy, zapobiec recydywie

5
(1)

Uwagi prof. Andrzeja Rzeplińskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i byłego prezesa TK do dyskusji podczas obrad okrągłego stołu organizowanego pod patronatem wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego:

Wymiar sprawiedliwości i stan prawa [to najważniejszy] punkt do dyskusji nad egzekucją rządów prawa oraz konstytucyjnej demokracji.
Wymiar sprawiedliwości to sądy, sędziowie i proces dochodzenia do urzędu sędziego oraz przebieg jego służby aż do przejścia w stan spoczynku.
To [także] starannie i rzadko nowelizowane ustawą działanie Krajowej Rady Sądownictwa, [w założeniu] strażnika niezależności sądów, bezstronności i niezawisłości sędziów oraz strażnika optymalnego stanu kadry sędziowskiej.

[Przypomnijmy:] Najpierw była ustawa o KRS z 20.12.1989, potem ustawa 27 lipca 2001, po niej ustawa z 12 maja 2011 r. A potem, od grudnia 2015 r. rozpoczął się festiwal zmian ustrojowych ustaw sądowniczych motywowanych potrzebą personalnego glajchszaltowania Rady jako posłusznego już narzędzia partyjnej polityki kreowania korpusu sędziów [przez niekontrolowaną możliwość] ich powoływania i odwoływania oraz w razie potrzeby – zastraszania.
Prawo ustrojowe sądownictwa było coraz głębiej motywowane antykonstytucyjnie, nie wspominając już o jego jurydycznej jakości. Dość powiedzieć, że zmian w ustawie o KRS od 2018 r. było 7, w tym dwie wynikały z wyroków TK z 2017 oraz 2019 r.

Wymiar sprawiedliwości to także Prokuratura oraz organy egzekucji wyroków sądowych: komornicy, syndycy, kuratorzy sądowi oraz służba więzienna.

Krokiem koniecznym w kierunku przywracania zasad rządów prawa i rozdziału władz powinna być jedna ustawa przywracająca ustawy ustrojowe [dla] sądownictwa w brzmieniu z końca 2015 r, regulujące postanowienia rozdziału VIII Konstytucji: Sądy i Trybunały, zmienione i zmieniane od grudnia 2015 r. bez żadnego trybu i poza wszelkim trybem.

[Konieczne jest] przywrócenie integralności KRS, przez restytucję ustawy o KRS z 12 maja 2011 r.,
z jedną zmianą: że 15 sędziów – członków KRS będzie wybieranych na indywidualną kadencję siedmioletnią przez Sejm spośród kandydatów wybranych przez zgromadzenia ogólne sędziów 16 sądów apelacyjnych (po dwóch z każdej apelacji oraz dwóch wybranych przez zgromadzenie ogólne sędziów NSA).

Wygasza się urząd sędziom SN, wskazanych Prezydentowi RP przez [neo-]KRS
Byli oni powoływani do SN od jesieni 2018 r. ze wskazania tej Rady – czyli organu uformowanego jesienią 2017 r. z jawnym pogwałceniem Konstytucji. Bezprawność tej ustawy i co do motywów ustawodawcy, i co do trybu jej przyjęcia, i co do jej treści jednoznacznie przesądziły wyroki TSUE oraz uchwała trzech izb SN ze stycznia zeszłego roku.
Sędzia SN zachowa swój urząd, jeżeli wystąpi o powołanie przez KRS działającą już w składzie konstytucyjnym.

Prokuratura: organ kluczowy w kontekście wolności każdego od strachu przed własnym państwem.
Wszczęcie lub zamknięcie czynności śledczych.
Prokuratorzy Prokuratury Krajowej tracą swój urząd, chyba, że oświadczą na adres sejmowej Komisji Praw Człowieka i Sprawiedliwości, że nigdy nie wszczęli czynności śledczych na polecenie przełożonego ze świadomością, iż postępowanie jest motywowane politycznie, ani nie polecili prokuratorowi szczebla niższego wszcząć takie śledztwo ze świadomością braku podstaw. W takim przypadku konieczne jest wskazanie w oświadczeniu nazwiska prokuratora zlecającego pogwałcenie przepisu procesu karnego. Równocześnie oświadczą, że nigdy nie umorzyli, ani nie polecili umorzyć śledztwa motywowanego politycznie. Kłamstwo będzie tu, co naturalne, ciężkim przewinieniem dyscyplinarnym.

Przywraca się oryginalne ustawy, zmiażdżone od grudnia 2015 r. w celu rozpędzenia kluczowych dla jakości państwa:
prokuratury,
służby cywilnej,
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
służby dyplomatycznej.

[Przywraca się oryginalne ustawy, zmiażdżone od grudnia 2015 r. w celach] wymierzonych w wolności polityczne ustaw i praktyk w obszarach:
wolności zgromadzeń publicznych,
praw osobistych, takich jak własność prywatna,
takich jak ustrój rolny,
rzetelny proces karny (kasacja ustawy z 2015 r.) oraz
proces cywilny (kasacja ustawy z 2003),

[Należy zapobiec recydywie] pogardy organów władzy oraz mediów [rządowych i prorządowych] dla godności człowieka, dla tajemnicy komunikowania się, przy jednoczesnym braku transparentności władzy [oraz] wyłączeniu mechanizmów gwarantujących wolne i rzetelne wybory.

[Znosi się] wyłączenia kolejnymi ustawami, a raczej „wrzucanymi” poprawkami do projektów ustaw mechanizmów rzetelnej, niezależnej kontroli aktywności instytucji przez niezależne funkcjonowanie: RPO, KRRiT, PKW, NIK, TK.

[Obserwowane było] deptanie, także poza wszelkie granice, zasad rządów prawa przez jawne lekceważenie wyroków sądów polskich oraz unijnych.
Tu konieczna będzie restytucja / egzekucja praw (podobbie, jak w XVI w.).

Proces powoływania na urząd każdego sędziego musi być w pełni jawny.

Kodeks wyborczy: przywraca się wersję oryginalną (tego) Kodeksu z 11 stycznia 2011 r. z uwzględnieniem wyroku TK z 18 lipca 2012 r (sygn. K 14/12) .

Przywraca się do życia kluczowy przepis Konstytucji art. 95, według którego to Sejm kreuje prawo oraz to Sejm kontroluje rząd. Punktem wyjścia restytucji będzie tu Raport sejmowej komisji śledczej nt. prowadzenia procesów legislacyjnych z pogwałceniem reguł konstytucyjnych trzech czytań przez kolejnych marszałków Sejmu VIII i IX kadencji.

Andrzej Rzepliński

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments