Prezesie Schab, Sędzia Tuleya jest nieprzerwanie uprawniony do wykonywania wszystkich zadań sędziego sądu okręgowego (SSP „Iustitia”)

0
(0)

List Zarządu Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” do Piotra Schaba, prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie

Szanowny Panie Prezesie,

jako Zarząd Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” wzywamy Pana do niezwłocznego powstrzymania czynności zmierzających do pozbawienia sędziego Igora Tuleyi możliwości faktycznego wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości.

Sam fakt, że 18 listopada b.r. izba dyscyplinarna funkcjonująca w budynku Sądu Najwyższego przedstawiła stanowisko o uchyleniu immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi oraz o zawieszeniu go w wykonywaniu czynności służbowych nie może oznaczać, że organy sądów powszechnych mają się takiej decyzji podporządkować.

Przywołana izba dyscyplinarna nie posiada atrybutów niezależnego sądu, a tym samym nie gwarantuje prawa do skutecznego rozpoznania wniosku o uchylenie immunitetu sędziemu sądu powszechnego. Charakter izby dyscyplinarnej powołanej jako sąd wyjątkowy – którego ustanowienie w czasie pokoju jest zakazane przez Konstytucję RP – jednoznacznie wskazuje na brak doniosłości prawnej decyzji podejmowanych przez osoby wchodzące w skład tego gremium. Decyzje te nie mogą być uznawane za orzeczenia wydane przez należycie obsadzony sąd.

Przypomnieć należy, że Sąd Najwyższy, podejmując 23 stycznia 2020 roku uchwałę połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie BSA I-4110-1/20, nie miał wątpliwości co do tego, że utworzona jedynie z politycznych pobudek izba dyscyplinarna nie spełnia kryteriów niezależnego sądu, zarówno w rozumieniu prawa krajowego, jak i wspólnotowego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowieniem z 8 kwietnia 2020 roku w sprawie C-791/19 R właśnie z tych powodów zawiesił przepisy dotyczące funkcjonowania izby dyscyplinarnej.

Prezes sądu okręgowego – jako organ sądu okręgowego, który jest zwierzchnikiem służbowym sędziów sądu okręgowego – nie może wcielać w życie decyzji o zawieszeniu sędziego, mając świadomość, że nie została ona wydana przez niezależny sąd. Stanowi to bowiem nie tylko bezpodstawną ingerencję w faktyczną sytuację służbową sędziego, którego decyzja izby dyscyplinarnej ma dotyczyć, ale – co istotniejsze – narusza wynikające z Konstytucji RP prawo każdego znajdującego się pod jurysdykcją Rzeczpospolitej Polskiej do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Sąd, na którego obsadę mają wpływ decyzje przywołanej izby dyscyplinarnej, nie będzie mógł być postrzegany jako sąd niezależny.

Sędzia Igor Tuleya jest  nieprzerwanie uprawniony do wykonywania wszystkich zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości, powierzonych mu przy powołaniu na urząd sędziego sądu okręgowego. Wszelkie czynności, także o charakterze administracyjnym, które mu to utrudniają lub uniemożliwiają powinny zostać wyeliminowane. Zgodnie z treścią art. 37 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, prezes sądu uchyla czynności administracyjne niezgodne z prawem, naruszające sprawność postępowania sądowego lub z innych przyczyn niecelowe. Czynności administracyjne organów Sądu Okręgowego w Warszawie podjęte wobec sędziego Igora Tuleyi  z powołaniem się na stanowisko izby dyscyplinarnej z 18 listopada b.r. o zawieszeniu go w wykonywaniu czynności służbowych winny więc zostać bezzwłocznie uchylone.

Jako Zarząd Oddziału w Warszawie Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” ufamy, że sprawując funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, będzie Pan działał w granicach i na podstawie prawa, nie pozwalając na faktyczne pozbawienie sędziego Igora Tuleyi możliwości wykonywania czynności służbowych na podstawie stanowiska o jego zawieszeniu, wydanego przez organ niebędący sądem, działający z jawnym naruszeniem polskiego i europejskiego porządku prawnego.

Z poważaniem
Zarząd Oddziału w Warszawie
Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

SSP „Iustitia”

Print Friendly, PDF & Email

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

wp-puzzle.com logo

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments